ТЕМАТ КР ФМЕН

 

Розділ I. Загальні методологічні положення

 

процесу

 

.

Зміст такої учбової форми, як курсова робота, обумовлює її функції, базисом яких є надання студентам навичок:

підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність об’єкту дослідження, проводити його економіко-фінансову діагностику;

виявляти базові та похідні причини виникнення певних економічних явищ, з’ясовувати їх кількісний вплив на об’єкт дослідження;

вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

розробити пропозиції щодо вирішення існуючих на підприємстві проблем з урахуванням зарубіжного досвіду та обґрунтуванням можливостей його застосування в умовах національних особливостей та традицій.

 

 

 

Вимоги до написання курсових робіт.

1. Обрана тема курсової роботи має бути динамічною та актуальною.

2. Курсова робота є закінченим дослідженням.

3. За структурою курсова робота має складатися з теоретичної, аналітичної (практичної) частини та пропозицій; зміст даних частин має відповідати певним вимогам (див.2.4)

4. Стиль роботи має бути науковим; мова – українська.

5. Оформлення курсової роботи має здійснюватися у відповідності із наданими рекомендаціями (див.   2.5) Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до курсової роботи і регламенту її виконання. Позитивний результат захисту курсової роботи є необхідною умовою допуску студента до екзамену з відповідної дисципліни.

 

Поняття “ науковий стиль”

і розумно студент висловить свою думку, пояснить той чи інший факт, обґрунтує висновки та пропозиції.

Основу мови науки складають слова і словосполучення термінологічного характеру. Деякі з них наведені нижче:

ступінь її важливості в даний момент і в даній ситуації для вирішення даної проблеми ( задачі)

– кут зору, під яким розглядається об’єкт (предмет) дослідження.

Аргументування – це логічний процес, суть якого полягає в тому, що в ньому обґрунтовується істинність судження.

Аналіз – є методом наукового дослідження шляхом розкладу предмета на складові частини.

– уточнення змісту понять, що використовуються.

форма логічного мислення, в якій розкриваються внутрішні суттєві сторони та відношення предметів, що досліджуються.

– система поглядів на будь — що; основна думка, коли визначаються цілі та задачі дослідження і вказуються шляхи його ведення.

– поєднання предметів, що досліджуються, за певним и ознаками в групи.

— спосіб застосування старого значення для отримання нового значення.

– вчення про принципи, форми та засоби дослідницької діяльності.

систематизація наукових даних (підходів) з будь-якої теми, що отримані в результаті аналізу першоджерел. Знайомить з сучасним станом проблеми та з її перспективами розвитку.

– процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію.

– все те, що знаходиться в межах об’єкта дослідження в певному аспекті розгляду.

Поняття – це думка, в якій відображаються відмінні властивості предметів і відношень між ними.

– основне, вихідне положення будь — якої теорії, вчення, науки.

велика узагальнена численність сформульованих наукових питань, які охоплюють галузь майбутніх досліджень.

– думка, за допомогою якої будь-що затверджується або заперечується.

сукупність узагальнених положень, які створюють науку або її розділ. Вона є формою синтетичного знання, в межах якої окремі поняття гіпотези і закони втрачають автономність і стають елементами цілісної системи.

являє собою поєднання отриманих при аналізі частин у ціле.

 

 

II. Послідовність виконання курсової роботи.

2.1. Вибір теми.

В додатку А наведено орієнтовану тематику курсових робіт, на основі якої студент самостійно обирає конкретну тему з урахуванням визначеного даними методичними вказівками регламенту виконання курсових робіт.

При виборі теми курсової роботи враховується:

актуальність теми;

можливість ефективного використання економічної інформації про досліджуваний об’єкт;

професійні інтереси студента;

можливість одержання, обробки та використання відповідних практичних матеріалів;

напрямок сформованої науково – дослідницької роботи студента.

Студент може самостійно запропонувати власний варіант теми, що відсутній в орієнтованому переліку, але чітко дотримуючись професійної спрямованості фахової підготовки. В такому разі кафедра розглядає мотиви та обґрунтування запропонованої студентом теми.

Виконання курсової роботи з однієї теми кількома студентами можливе лише в межах як комплексної курсової роботи з чітким виділенням завдань кожного з виконавців або ж, як що мова йде про різноаспектні дослідження однієї проблеми, що відображається у назві роботи та її змісті. Дана умова є обов’язковою, якщо вона не виконується, такі курсові роботи до захисту не допускаються.

Обрана студентом тема має бути узгоджена з викладачем кафедри – науковим керівником і наведена в письмовій заяві. Уточнення або зміна теми курсової роботи можливі лише в окремих випадках при достатньо аргументованих причинах з дозволу наукового керівника.

Обравши тему курсової роботи студент має з’ясувати:

в чому полягає мета, певні аспекти та конкретні задачі дослідження;

за допомогою яких прийомів і методів буде їх вирішувати;

що стане об’єктом та предметом дослідження.

 

2.2. Бібліографічний пошук літературних джерел

В процесі підготовки складання плану і написання курсової роботи студент підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і складає бібліографію.

Перегляду мають підлягати всі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою курсової роботи. До них відносяться матеріали, які опубліковані в різних вітчизняних та зарубіжних виданнях, статистичні збірники, Закони і Постанови Верховної ради і Кабінету Міністрів України, а також фактичні статистичні (планові, прогнозні) та бухгалтерські дані по досліджуваному підприємству.

Для самостійного пошуку літературних джерел студент використовує бібліографічні каталоги (алфавітний та систематичний), бібліографічні довідники, літописи, реферативні журнали, внутрішньо книжкові та після статейні списки літератури, а також автоматизовані інформаційно – пошукові системи, бази та банки даних.

В процесі пошуку літературних джерел студенту рекомендується вести відповідну картотеку, де на окремому аркуші, який має свою літеру алфавіту, необхідно записати автора (прізвище якого починається з цієї літери), назву статті (книги), місце та рік видання, номер сторінок, з яких взята цитата, бібліографічний шифр (на випадок, якщо ще раз необхідно буде звернутися до даного джерела інформації), чи повну адресу в Інтернет ресурсів. Нижче під цією інформацією, студент робить відповідні нотатки, конспективні записи, виписки з тексту, цифрові дані.

При вивченні літератури не слід прагнути тільки до запозичення матеріалу. Паралельно слід осмислювати найдену інформацію. Цей процес повинен відбуватися протягом всієї роботи над темою, тоді власні думки , що виникають в ході опрацювання зібраного матеріалу , стають основою для власних спостережень, винаходів, висновків.

При викладенні матеріалу по обраній темі використовується не вся інформація , а тільки та її частка, яка має безпосереднє відношення до теми курсової роботи і тому є більш цінною та корисною.

Попереднє ознайомлення з досліджуваною проблемою на основі літературних джерел є основою для складання плану курсової роботи.

 

Складання плану курсової роботи

План курсової роботи студент складає самостійно та погоджує його з науковим керівником. Такий план в основних рисах характеризує предмет дослідження, але в подальшому (в залежності від специфіки діяльності підприємства, що досліджується, від особливостей обліку та практики ведення господарської діяльності) він може уточнюватися, залишаючи основне завданням роботи незмінним.

План складається з переліку вузлових питань, що пов’язані внутрішньою логікою дослідження з темою.

При складанні плану базові питання необхідно розмістити в такій послідовності, яка б дозволяла знайти найбільш логічну і прийнятну для даного дослідження схему викладення матеріалу.

план — проспект, в якому крім назв розділів роботи тезисна викладено їх зміст. Це вдосконалює логіку і дозволяє оцінити необхідність та кількість мілких частин розділу-параграфів.

В процесі складання плану, а також в подальшій співпраці науковий керівник надає студенту наукову і методичну допомогу, вносить певні корективи до плану, надає рекомендації про доцільність висвітлення того чи іншого питання в контексті обраної теми, систематично контролює виконання роботи.

 

 

2.4. Композиція курсової роботи. Зміст основних її складових

Оскільки курсова робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за змістом теоретичного і практичного матеріалу, актуальністю теми, а й за рівнем загально методичної підготовки, що перш за все знаходить своє відображення в композиції роботи.

— це послідовність розташування її основних частин, до яких відносять основний текст (тобто розділи і параграфи), а також частини її довідково — супровідного апарату.

Традиційно склалася певна композиційна структура курсової роботи, основними елементами якої в порядку їх розташування є наступні:

1. Титульна сторінка

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Розділи основних частин.

5. Висновки.

6. Література.

7. Додатки.

першою сторінкою курсової роботи і заповнюється суворо за встановленою формою (див. додаток В).

В цій частині курсової роботи обґрунтовується актуальність та практичне значення теми, ступінь її дослідження, мета і задачі; визначається об’єкт, предмет та методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержаної інформації. Об’єм цієї частини роботи-1-2 сторінки.

Розділ I.

Дана частина роботи повинна містити теоретико-методологічні положення обраних для дослідження питань.

Цей розділ слугує теоретичною основою та передумовою дослідження конкретно – економічних, прикладних аспектів теми, тому питання, що розглядаються в теоретичному розділі роботи, повинні стати своєрідною базою для прикладного дослідження, яке буде здійснюватися в другому розділі.

Виконання даної роботи дозволить студенту отримати цілісну, завершену наукову працю.

Вивчаючи теоретичні основи певних проблем, студент повинен здійснити огляд економічної літератури. Присутність такого матеріалу в роботі має показати ґрунтовне знайомство студента із спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх розглядати, аналізувати різні підходи, що існують в науковій думці, виділяти суттєве, робити власні аргументовані висновки.

Бажано наводити фактичні статистичні дані, які відображають тенденції змін відповідних економічних явищ на макрорівні (України та світу в цілому) і дозволяють визначити особливості зовнішнього соціально — економічного клімату.

Розділ II

Другий розділ курсової роботи є основною її частиною. Враховуючи це, в ній обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який підтверджує важливість досліджуваних питань. Вагомості курсовій роботі надає використання матеріалів з практики роботи конкретного підприємства (страхової компанії). Ці матеріали треба оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 2-3 роки. Результати такого аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем.

Бажано порівняти показники діяльності підприємства з відповідними середньо галузевими показниками, з показниками конкурентів. Таке порівняння, дасть змогу охарактеризувати ринкову позицію підприємства, його можливості для подальшого розвитку і шанси в конкурентній боротьбі.

Представлені в курсовій роботі таблиці і графічний матеріал мають бути наочними і зручними для читання.

Для того, щоб робота мала високий рівень оцінки, необхідно виявити і кількісно визначити взаємозв’язки між економічними процесами і явищами, що дозволить комплексно вивчити проблему і отримати підстави для пошуку шляхів покращення діяльності підприємства.

Розділ III

Третій розділ є логічним завершенням курсової роботи. В ньому студент, виходячи з результатів, проведеного в II розділі аналізу, самостійно розробляє пропозиції щодо усунення проблем та покращення фінансового становища на підприємстві. Надані рекомендації мають бути обґрунтованими, в зв’язку з чим студент (там, де це можливо) розраховує ефект (економічний, фінансовий, соціальний) від впровадження даного заходу.

та аргументовано вести дослідження, оформлення якого повинно відповідати існуючим вимогам.

містять послідовне викладення отриманих результатів дослідження та їх співвідношення із загальною метою та конкретними завданнями, які були окреслені на початку роботи. Об’єм курсової роботи – 25-30 сторінок комп’ютерного тексту. Наявність таблиць, графіків, схем, рисунків має бути доречною, а їх кількість — оптимальною.

 

2.5. Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути стилістично, грамотно, а також технічно правильною й акуратно оформлена.

Зміст оформляється у вигляді переліку назв розділів роботи, для кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту.

Курсова робота має бути віддрукована чітко, охайно, без помарок та виправлень.

, справа – не менше 10мм, зверху та знизу – не менше 20 мм. Удрукованому варіанті на одній сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 68 70 знаків у кожному.

Викладення тексту кожного розділу та підрозділу, а також вступу та завершення слід починати з нової сторінки.

Відстань між заголовками та текстом не повинна перевищувати 20 мм.

Переноси слів у заголовках не дозволяються . Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не ставиться.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Розділи починаються порядковими номерами арабськими цифрами (1,2,3), підрозділи позначаються номером розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1. 2., або 2. 1, 2. 2, 2. 3 тощо).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульному аркуші (перша сторінка курсової роботи) номер проставляти не слід.

Формули, які приводяться в роботі слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер приводиться в круглих дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу та порядкового номеру формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3) означає третю формулу першого розділу.

Допускається й інший підхід до нумерації формул: усі формули, вміщені в текст курсової роботи, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: (5) означає п’яту формулу, вміщену у тексті роботи.

Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць та нумерації рисунків.

Цифровий матеріал, який студент вважає за доречне вмістити у текст курсової роботи, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати заголовок (найменування), що відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: справа над заголовком з прописної з прописної букви пишуть слово “Таблиця” та її порядковий номер (знак “№” перед цифрою не ставиться ). Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці в даному розділі. Наприклад: таблиця 1.3- третя таблиця першого розділу.

Допускається й інший підхід до нумерації табличного матеріалу: всі таблиці, вміщені у роботу, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: Таблиця 4- четверта таблиця, вміщена у текст курсової роботи .

Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації формул та нумерації рисунків.

При оформлені таблиць слід дотримуватись певних правил. Так, у випадку переносу таблиці та її продовження на наступній сторінці (в цьому випадку у правому верхньому кутку сторінки пишуть “Продовження табл.” і ставлять той же порядковий номер; не повторюючи заголовку таблиці та найменування граф, вказують номери граф та продовжують таблицю).

Якщо всі показники, вміщені у таблицю, мають одну й ту ж одиницю виміру, то її виносять у заголовок таблиці. Якщо використовуються показники з різними одиницями виміру, то відповідних графах або рядках таблиці одиниці виміру наводять окремо.

Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї. Розрахункові таблиці, що мають великий обсяг, не рекомендується вміщувати в текст основної частини, доцільніше винести їх у додатки, але з обов’язковими посиланнями на них у тексті

Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Вміщувати у курсову роботу таблиці, що не мають заголовків, нумерації, або на які відсутні посилення у тексті, не дозволяється.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений у основну частину курсової роботи, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією з прописної букви пишуть слово “Рис”., проставляють порядковий номер, ставлять крапку ( знак “№” перед цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву рисунка, яка повинна відображати його зміст.

Номер рисунка складається з номеру розділу та порядкового номеру рисунка у даному розділі (наприклад: Рис.2.1. –перший рисунок другого розділу).

Допускаються й інший підхід до нумерації ілюстративного матеріалу : усі рисунки, вміщені в роботу, нумеруються наскрізно, підряд з першого до останнього ( наприклад: Рис.8.- восьмий рисунок, вміщений у текст курсової роботи).

Нумерація рисунків ведеться окремо від нумерації таблиць та нумерації формул.

Ілюстративний матеріал вміщується у відповідний підрозділ тільки після посилання на нього. В тексті курсової роботи мають бути присутніми посилення на всі вміщені рисунки.

вказуються: прізвище та ініціали автора, найменування джерела, видавництво, рік видання та сторінка). Інший спосіб полягає у використанні квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка (наприклад:[6,с. 17 ]).

Перелік джерел інформації, що була використана під час виконання курсової роботи, укладають у встановленій послідовності:

1. Закони України.

2. Інструкції та нормативні акти, видані Міністерством фінансів України, галузевими міністерствами, іншими установами та відомствами.

3. Наукова, навчально – методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

4. Наукова, навчально – методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

).

Додатки до курсової роботи оформляють наступним чином: у правому верхньому кутку аркуша з прописної букви пишуть слово “Додаток” та вказують його порядковий номер (знак “№” перед цифрою не ставиться). Послідовність вміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті. Нумерація додатків здійснюється наскрізно, підряд, від першого до останнього, арабськими цифрами.

Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп’ютерні розрахунки тощо), повинні мати заголовок, у якому відображено зміст інформації, що й має той чи інший додаток.

Оформлена у відповідності до сформульованих вимог та повністю укомплектована курсова робота повинна бути переплетена (зброшурована).

На першій та на останній сторінці студент повинен поставити свій підпис та дату остаточного завершення роботи.

Оцінювання та захист курсової роботи

Виконана курсова робота має бути зброшурована у тверду обкладинку та у встановлений термін подається на кафедру, після реєстрації передається науковому керівнику для рецензування.

В рецензії (див. додаток Д) відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, оцінюється наявність елементів творчого пошуку та новизни і обсяг охопленої інформації, дотримання вимог оформлення роботи, робиться висновок щодо допуску до захисту роботи і виставляється попередня оцінка. Бланк рецензії студент роздруковує та підшиває в кінці курсової роботи.

порядку:

2 (незадовільно)

з можливістю повторного захисту

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним виконанням

курсової роботи

В ході захисту комісія оцінює глибину знань студента по досліджуваній темі, його вміння вести дискусію, відповідати на запитання, обґрунтовувати та відстоювати свою власну точку зору. Рішення про оцінку по захисту курсової роботи приймається всіма членами комісії. Оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента і перегляду ( пере захисту) не підлягає.

 

 

 

ИХ РОБІТ

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

 

Амортизаційна політика на підприємстві та її ефективність.

Бюджетування в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.

.Вексельна форма розрахунків у фінансово-господарській діяльності підприємств.

Витрати підприємства та їх вплив на формування прибутку від операційної діяльності

Грошові розрахунки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Джерела фінансування підприємства та оптимізація структури капіталу.

Дивідендна політика підприємства. Ефективність управління фінансами підприємства

Лізинг у фінансуванні інвестиційної діяльності.

Менеджмент інноваційної діяльності підприємства.

Непрямі податки та їх вплив на фінансово господарську діяльність підприємств.

06грунтування та реалізація фінансової стратегії підприємства.

Оподаткування прибутку підприємств та його роль в регулюванні фінансово-господарської діяльності. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на фінансові результати.

0цінка вартості підприємства.

Приватизація державних підприємств як форма їх фінансового оздоровлення.

Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства.

Санація державних підприємств.

Стратегічне фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення.

Управління активами підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

Управління амортизаційними відрахуваннями підприємства.

У правління вихідними грошовими потоками підприємства.

Управління власним капіталом підприємства.

Управління вхідними грошовими потоками підприємства.

Управління дебіторською заборгованістю підприємства.

У правління інвестиційною діяльністю підприємства.

Управління кредиторською заборгованістю підприємства.

Управління кредитоспроможністю підприємства.

Управління ліквідністю підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

Управління оборотними активами підприємств (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

У правління пасивами підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

Управління позиковим капіталом підприємства.

Управління прибутком підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

Управління структурою капіталу підприємства.

Управління фінансами акціонерних товариств.

Управління фінансами інвестиційних фондів.

Управління фінансами малих підприємств.

Управління фінансами спільних підприємств.

Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю.

Управління фінансовими інвестиціями підприємства.

Управління фінансовою діяльністю підприємств у постприватизаційний період.

Управління фінансовою діяльністю підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

Управління фінансовою діяльністю фінансових посередників (на прикладі .. інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, торговців цінними паперами, компаній з управління активами, пенсійних фондів).

Управління фінансовою стабілізацією підприємства.

Управління фінансовою стійкістю підприємства. Фінансова реструктуризація на підприємстві. Фінансова стійкість комерційного банку та її забезпечення.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства.

Фінансове забезпечення санаційних заходів на підприємстві Фінансове оздоровлення підприємств (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

Фінансове планування в управлінні підприємством.

Фінансове прогнозування та його роль у прийнятті управлінських фінансових рішень.

Фінансове управління експортно-імпортними операціями підприємств.

Фінансовий контролінг на підприємстві (на прикладі окремих сфер діяльності — банківської, страхової, торгівельної, виробничої діяльності, підприємств транспорту та зв’язку).

Фінансовий механізм реорганізації підприємства.

Формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок банківських кредитів.

Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання.

Шляхи запобігання банкрутству в системі антикризового управління підприємством.

 

 

роботи

підприємстві

Вступ.

.

.

.

.

.

Додатки

 

Тема: Формування власного капіталу акціонерних товариств

Вступ

.

.

товариств

.

.

Додатки

В

Приклад титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

КУРСОВА РОБОТА

…………..

)

)

 

на тему :

 

 

:

 

 

на кафедру:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

Рецензія на курсову роботу

»

на тему:

 

№№

1.

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

2.

Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

3.

Вступ не відповідає вимогам:

4.

5.

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

6.

Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

7.

Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

8.

Висновки не відповідають вимогам:

9.

Список літератури не відповідає вимогам:

5

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *