тесты методика на госTesti-4_kurs_dek1

Варіант І.

 

1. Естетичні уявлення стародавніх греків про красу відбилися в ідеалі:

а) калокагатії;

б) гуманізму;

в) просвітленої духовності;

г) тілесної гармонії.

2. У Стародавній Греції вчення про катарсис було розроблене:

а) Платоном;

б) Піфагором;

в) Аристотелем;

г) Сократом.

система початкового виховання дітей повинна включати такі предмети, як:

а) основи акторської майстерності, музичне мистецтво, гімнастика, математика;

б) музичне мистецтво, образотворче мистецтво, граматика, гімнастика;

риторика, музичне мистецтво, хореографічне мистецтво, основи театру;

г) музичне мистецтво, драматичне мистецтво, образотворче мистецтво, основи філософії.

4. В епоху Середньовіччя основними осередками професійного музичного мистецтва були:

класичні гімназії;

приватні співацькі школи;

монастирські й кафедральні співацькі школи;

музичні відділення при колегіумах.

5. Провідний принцип європейської музичної педагогіки епохи Відродження:

розуму, тіла й духу;

осягнення музики як «живого» образного мистецтва;

розвивального спрямування музичного навчання і виховання;

г) орієнтації на особистість учня як найвищу цінність.

6. В епоху Просвітництва цифровий метод навчання нотній грамоті розробив:

Руссо;

. Гегель;

Я.А. Коменський;

Кант.

Орфа:

лади;

ритміка, сольфеджіо, імпровізація;

хоровий спів, опора на фольклор, відносна сольмізація і ручні знаки;

г) пластичне інтонування, дитяча творчість, сольфеджіо.

Стеценко широко пропагував ідею:

періодів розвитку дитини;

опори на три типи музики (пісню, танець, марш);

свідомого нотного співу;

г) комплексного музичного виховання школярів.

а) у середині 80-х років ХХ ст.;

б) на початку 90-х років ХХ ст.;

в) у 2-ї половині 70-х років ХХ ст.;

г) наприкінці 60-х років ХХ ст.

10. Принцип музичного навчання і виховання учнів, запропонований Д. Кабалевським:

а) моделювання художньо-творчого процесу;

б) емоційної духовно-енергетичної насиченості уроків музичного мистецтва;

в) опори на три типи музики – пісню, танець, марш;

г) єдності художнього і технічного, свідомого та інтуїтивного у процесі освоєння творів мистецтва.

11. Розробка навчальних програм і підручників для загальноосвітньої школи здійснюється на основі:

середньої освіти;

ипових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ);

в) робочих навчальних планів ЗНЗ;

станов обласних відділів освіти.

12. Базовий навчальний план початкової загальної освіти складається із:

варіантної складових змісту освіти;

в) різних видів компетентностей;

г) переліку обов’язкових навчальних дисциплін різних освітніх галузей;

д) державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

13. У 5-х класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

авт. О. Ростовський та ін.);

авт. Л. Масол та ін.);

в) «Музичне мистецтво» (5-8 кл., авт. Б. Фільц та ін.);

г) «Музичне мистецтво» (5-8 кл., авт. О. Гумінська).

є:

а) духовно-світоглядна;

б) поліхудожня;

в) культурно-діалогічна;

г) соціально-орієнтаційна.

15. Провідними змістовими лініями у структурі та змісті навчальної програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (5-7 кл.) є:

а) музична і хореографічна;

б) музична і драматична;

в) музична і візуальна;

г) музична і кінематографічна.

16. Виокремлення навчальних, розвивальних і виховних завдань уроку характерне для такого способу їх формулювання, як:

а) лінійний;

б) вієрний;

в) концентричний;

г) паралельно-порівняльний.

17. Згідно Л. Школяр, коло основних функцій методики музичного виховання включає:

а) естетичну, етичну, світоглядну, компенсаторну;

б) методологічну, проектувальну, прогностичну;

в) організаційну, інформаційну, інтеграційну, діагностичну;

організаційну, інформаційну, корекційну, пропедевтичну.

під час вдиху розсуваються нижні ребра і підтягується чрево, що обмежує можливість вільних рухів діаграми:

а) грудне;

б) ключичне;

в) нижньоребернедіафрагматичне;

г) черевне.

ратурні вечори, лекції-концерти – це:

а) гурткові форми позакласної роботи з музики;

б) масові форми позакласної роботи з музики;

в) індивідуальні форми позакласної роботи з музики;

освіти.

– це твердження розкриває зміст:

музичної освіти;

організації музичної освіти;

загальної музичної освіти;

загальної музичної освіти.

;

;г) І. Руденко.

22. Тип інтеграції художнього матеріалу в межах курсу «Мистецтво», що передбачає диференціацію на такі підвиди, як художньо-мовна, жанрова та естетична інтеграція:

а) духовно-світоглядний;

б) естетико-мистецтвознавчий;

в) комплексний;

г) духовно-творчий.

23. Художньо-педагогічні технології, які рекомендовано застосовувати у процесі викладання курсу «Мистецтво»:

а) інтегровані й інтерактивні;

і розвивального навчання;

в) індивідуального рефлексивного самовиховання;

г) свідомої віри і духовного самовдосконалення.

акторської гри складає сутність методу:

а) драматизації;б) пантоміми;в) інсценізації;г) театралізації.

25. Провідний цільовий орієнтир вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» у 8-9 кл.:

координатах;

б) освоєння ключових естетико-мистецтвознавчих понять і термінів;

в) стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження;

г) розвиток умінь інтерпретації та оцінювання художніх явищ.

Чотири абстрактно-всезагальні форми існування музичного мистецтва, які втілено в тематизмі 2-го класу програми «Музика» Д.Б. Кабалевського:

а) пісня, танець, марш; інтонація і розвиток музики; інтеграція мистецтв;

б) пісня, танець, марш; інтонація; побудова музики; музичні інструменти;

в) пісня, танець, марш; інтонація і розвиток музики; побудова музики;

г) пісня, танець, марш; музичний образ; виражальні і зображальні можливості музики; музичні інструменти.

є:

а) сприймання музики, вокал, пластика, художній розвиток;

б) слухання музики, хоровий спів, колективне інструментальне музикування, музична творчість, театралізація музичних образів;

в) музичне сприймання, музично-виконавська діяльність, арт-терапевтична діяльність, музично-візуальна і музично-пластична діяльність;

г) слухання музики, спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічна діяльність, оволодіння мовою мистецтва, художня творчість.

28. Пластичне інтонування, створення музичних колекцій, моделювання художньо-творчого процесу, цифровий диктант – це:

а) методи музичного навчання і виховання;

б) форми організації навчально-виховного процесу на уроках музики;

в) принципи загальної музичної освіти;

г) методичні прийоми.

29. Реалізація методу проекту обов’язково передбачає:

а) цілісне сприймання учнями музичної тканини через моторику власного тіла;

б) формування в школярів умінь дискутувати, знаходити компроміс, аргументувати власну думку;

в) самостійне виконання учнями певних практичних завдань з наступною презентацією і захистом результатів власної діяльності;

г) покрокове переведення образно-емоційного змісту музики на мову слів.

30. Основні дидактичні вимоги щодо проведення музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва:

принципам, різноманітність, залучення до гри учнів усього класу;

б) широке залучення засобів наочності і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

в) високий рівень мотивації до навчання в учнів, їх активність під час уроку;

г) вміння школярів працювати в групі, аргументовано обстоювати власну точку зору, виявляти толерантне ставлення до партнерів й опонентів.

Варіант ІІ

1. На думку Платона, основою музично-естетичного виховання дітей є:

вокальне і хореографічне мистецтво;

кіфарі.

2. У Стародавній Греції художнє життя було проникнуте:

бажанням «умилостивити» богів;

осягнути символічний світ мистецтва.

Сенеці.

ієрогліфічна.

5. В Італії в епоху Відродження навчання музиці здійснювалось у:

колегіумах.

Царліно, в якому наголошується на високому положенні музичного мистецтва у людському пізнанні:

до аффекту».

музичних занять у школі є:

дитяча музична творчість;

хоровий спів;г) слухання музики.

ставлення до народної пісні і танцю як витвору народного генію;

як частини їх загальної духовної культури;

освоєння мови музичного мистецтва за методом «столбіца»;

опори на інтонаційно-образу природу музичного мистецтва.

9. Формування музичної культури особистості як невід’ємної частини її духовної культури в якості мети масового музичного виховання було визначено:

Шацьким;г) Д. Кабалевським.

конкретизація цілісного образу музики у 3-6 класах здійснюється шляхом:а) аналізу функцій музичного мистецтва;

б) поглиблення розуміння інтонаційної природи музики;

в) характеристики різних стилів, напрямків і жанрів музичного мистецтва;

г) співставлення музичних культур різних народів.

11. Гранично допустимий рівень тижневого навчального навантаження учнів визначає:

розвитку освіти в Україні;б) Базований навчальний план;

в) Закон України «Про освіту»;г) шкільні навчальні програми.

12. Згідно Базового навчального плану у початковій школі на вивчення предметів освітньої галузі «Мистецтво» як мінімум відводиться:

на тиждень;в) 2 години на тиждень;г) 0,5 години на тиждень.

13. У 7-8 класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

та ін.).

г) «Музика» (5-8 кл., авт. Ю. Алієв та ін.).

О. Лобовою є:а) «Діалог музичних культур світу»;б) «Музика – мистецтво звуків»;в) «Теми і образи української музичної культури»;г) «Образ людини в шедеврах музичного мистецтва».

категорії:

метод;

г) жанр мистецтва, творчий метод.

16. Тема уроку, мета, завдання, тип, форма, жанр уроку є складовими:

а) інформаційно-методичної карти уроку;б) ходу уроку;в) плану уроку;г) драматургії уроку.

17. Підручник, ноутбук, інтернет-ресурси, інтерактивна дошка – це:а) форми організації навчання;б) методи навчання;в) засоби навчання;г) складові змісту навчання.

ного впливу на його духовний світ» – це положення є:

а) закономірністю музичної освіти;б) принципом музичної освіти;

в) методом музичної освіти;г) засобом музичної освіти.

19. До складу артикуляційного апарату входять:

а) губи, язик, м’яке піднебіння, гортань із голосовими складками, ніс;

зуби, ротова порожнина, язик, м’яке піднебіння, щелепи, глотка, гортань із голосовими складками;

язик, гортань із голосовими складками, трахея, легені;

г) губи, гортань із голосовими складками, трахея, бронхи, грудна клітка з дихальними м’язами.

в системі художньо-естетичної освіти належать до:

а) базового шкільного компоненту;

б) позаурочного компоненту;

в) позашкільного компоненту;

г) компоненту музичної самоосвіти та самовиховання.

;

;

г) Г. Падалка.

Тип інтеграції художнього матеріалу в межах курсу «Мистецтво», що здійснюється на основі спільного тематизму, пов’язаного із відображенням різних явищ буття в мистецтві:а) духовно-світоглядний;б) художньо-мовний;в) жанровий;г) художньо-творчий.

23. Казкові герої, які організують подорож у світ музичного й образотворчого мистецтв на сторінках підручників інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1-4 кл.:

і мадам Доресоль;

і фея Палітра.

24. Провідна мета вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» в 5-6 класах:

а) систематичне ознайомлення учнів із основними видами і жанрами мистецтва;

б) вивчення стилів і напрямків мистецтва в історичній ретроспективі;

ролі мистецтва в сучасному житті.

VІ класів концентрується довкола:

а) ідеї «трьох китів»;б) розкриття певної функції музики;

в) інтеграції музики з живописом і літературою;

джерело професійної музики».

застосовувати:

позитивного емоційного тла навчання;

б) на всіх його етапах;в) виключно на етапі організації музичного сприймання;

епізодично під час арт-релаксаційних хвилинок.

зв’язків;

в) виокремлення спільних для різних видів мистецтв понять і категорій;

г) групування художнього матеріалу довкола спільних тем.

ритмі різних жанрів (маршу, мазурки, вальсу і т. ін.) складає сутність методу:а) переінтонування;б) інтонаційно-стильового осягнення музики;

в) створення музичних колекцій;г) пластичного інтонування.

мікрогрупах за технологією співробітництва;б) індивідуальна рефлексивна діяльність школярів;

в) трансляція певної інформації вчителем і репродуктивне фронтальне засвоєнням її усім класом;

г) індивідуальна творча діяльність учнів.

30. Основне завдання вступного слова вчителя під час слухання музики на уроці в початковій школі:

а) розкриття ідейного змісту музичного твору;б) поінформування учнів про програму музичного твору;в) забезпечення сугестивного впливу на особистість учня;

г) зацікавлення, введення учнів в емоційно-образний стрій музичного твору.

Варіант ІІІ

на увазі:

триєдність поезії, танцю і музики;

г) композиційний синтез мистецтв у храмі.

2. У Стародавній Греці основою музичного виховання були:

хоровий спів, гра на кіфарі, цині та гобої;

сольний спів, гра на лірі, флейті, ударних інструментах;г) музично-філософські «студії», гра на лірі, кіфарі.

школи.

Царліно.

є:

єдності теоретичного і практичного оволодіння музикою.

була розроблена:

Гегелем.

хоровий спів, слухання музики, ритмічна імпровізація, дидактичні ігри;

слухання музики, оволодіння мовою музичного мистецтва, практична виконавська діяльність;

гра на елементарних музичних інструментах, музично-ритмічні рухи, імпровізація.

метод «співучасті» у відтворенні музики;

метод пояснення.

;в) В. Верховинець;г) Б. Асаф’єв.

;в) Л. Масол;г) Л. Школяр.

предметів за вибором;г) державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

12. Згідно Державного стандарту початкової середньої освіти інваріантна складова освітньої галузі «Мистецтво» представлена предметами:а) «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво»;б) інтегрований курс «Мистецтво», «Хореографія», «Музичне мистецтво»;в) «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Художня культура»;

г) «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Хореографія», «Комп’ютерна графіка».

з поглибленим вивченням предметів музичного профілю освітня галузь «Мистецтво» включає навчальні предмети:

а) «Сольфеджіо», «Музичний інструмент», «Історія зарубіжної та вітчизняної музики»;

б) «Музична грамота», «Хоровий спів», «Музичний інструмент», «Образотворче мистецтво»;

в) інтегрований курс «Мистецтво», «Історія української музичної культури», «Хоровий спів», «Музичний інструмент»;г) «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Сольфеджіо», «Музичний інструмент».

ґрунтується на засадах:а) культурно-антропологічного підходу;

підходів;

та інтонаційного підходів.

15. Тема семестру, тема уроку, художня назва уроку, проблема уроку, ключові поняття уроку є складовими:а) інформаційно-методичної карти уроку;б) ходу уроку;в) драматургії уроку;

г) плану уроку.

16. Основними компонентами методичного інструментарію вчителя музичного мистецтва є:

мистецтва, художньо-педагогічні технології;

тип і жанр уроку, ключові поняття теми;

процесу.

17. «Урок-бенефіс», «урок-подорож», «урок-сюрприз» – це:а) типи уроку;

б) форми уроку;в) жанри уроку;г) методи навчання.

художньо-естетичного виховання школярів навчання у музичних і художніх школах, палацах творчості, мистецьких студіях є складовою:

освітнього компоненту;б) компоненту самоосвіти і самовиховання;

освітнього компоненту.

19. Вимога опори на життєвий і художній досвід учня у процесі сприймання та аналізу музичного твору є:а) закономірністю загальної музичної освіти;б) принципом загальної музичної освіти;

в) дидактичним засобом загальної музичної освіти;г) методом загальної музичної освіти.

в учнів найчастіше починається:

а) у 11-12 років;б) у 13-14 років;в) у 14-15 років;г) у 16-17 років.

Домінантні змістові лінії в межах інтегрованого курсу «Мистецтво»:а) музична, хореографічна;

г) музична, візуальна.

22. Художньо-педагогічна технологія, розроблена Л.Масол, що передбачає створення дітьми у процесі освоєння інтегрованого курсу «Мистецтво» дидактичних казок:а ) ігрова; б) сугестивна;в) проблемно-евристична; г) терапевтична.

23. Згідно типових планів шкіл з українською мовою навчання на вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі на тиждень відводиться:а) 2 год.;б) 1 год.;в) 4 год.;г) 0,5 год.

; г) О. Ростовський.

.

є:

а) сприймання музики, вокал, пластика, художній розвиток;б) слухання музики, хоровий спів, колективне інструментальне музикування, музична творчість, театралізація музичних образів;

в) музичне сприймання, музично-виконавська діяльність, арт-терапевтична діяльність, музично-візуальна і музично-пластична діяльність;

г) слухання музики, спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічна діяльність, оволодіння мовою мистецтва, художня творчість.

основу методу:

а) створення художнього контексту;б) інтонаційно-стильового осягнення музики;

в) моделювання художньо-творчого процесу;г) мозкового штурму.

28. Основні етапи роботи над проектом:а) занурення в проект, організація діяльності, здійснення проекту, презентація і захист результатів;б) формулювання проблеми, поділ учнів на групи із визначенням ролей кожного із них, самостійне виконання запланованих завдань;

в) установка на формування в учнів допитливого слуху, цілеспрямований відбір музичних творів, здійснення їх аналізу в триєдності «слухання-виконання-творення»;

г) визначення ідеї музичного твору, її вербальний метафоричний переклад-імпровізація, пошук аналогій в інших видах мистецтва.

29. Методичний паспорт проекту включає дані про:а) основні етапи роботи над ним;

б) актуальність проблеми проекту, його авторів і місце проведення;

в) мету і завдання проекту, вік і кількість учнів, вид проекту, режим роботи над ним і т. ін.

г) зразки індивідуальних учнівських робіт.

дискусія, цифровий диктант.

Варіант ІV

1. Платон будував свою систему державного виховання на поєднанні:

музики і філософії.

2. Одним із визначних досягнень Аристотеля у царині музичної естетики стала розробка:

вчення про гармонію космічних сфер;

ідеї діалектичної єдності форми і змісту.

3. Європейський учений епохи раннього Середньовіччя, у теоретичних трактатах якого вперше зустрічаються позначення звуків першими літерами латинського алфавіту:

Микола Орезмський.

при:

школах;

ремісничих школах.

для початкової школи:

Бекон.

є:

позначення ритмічного малюнку.

вважав:

застосування ручних знаків;

накопичення музично-слухових уявлень.

Верховинцем, в якому зібрані пісні та ігри на різні теми:

«Столбіца».

9. Принцип тематичної побудови змісту навчальної програми з музики запропонував:

;г) Б. Яворський.

виділяв:

а) слухання музики і хоровий спів;б) діяльність композитора, виконавця, слухача;

в) музичне сприймання, музикування, хоровий спів;

г) слухання музики, практично-виконавську діяльність, освоєння мови музичного мистецтва.

у:

стратегії розвитку освіти в Україні.

години на тиждень;

години на тиждень.

13. У 3-4 класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

та ін.);в) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Ростовський та ін.);г) «Музика» (1-7 кл., авт. Д. Кабалевський).

послідовно реалізований такий підхід, як:

а) жанрово-видовий;б) стилістичний;в) естетико-культурологічний;г) інтегративний.

ожного року вивчення дисциплін «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво» є:

а) наскрізним (спільним для усіх 3-х предметів);б) принципово різним;

в) схожим і водночас відмінним в окремих аспектах;г) концентричним.

16. «Урок-вікторина», «урок-вернісаж», «урок-репортаж» – це:а) форми уроку;

б) жанри уроку;в) типи уроку;г) ключові поняття уроку.

17. Експозиція, зав’язка, постановка проблеми, розробка, кульмінація, розв’язка, післядія – це:

згідно музичної дидактики;в) компоненти художньо-педагогічної драматургії уроку;г) етапи уроку згідно загальної дидактики.

музики належить:а) О. Ростовському;б) Л. Масол;в) Г. Падалці;г) Л. Школяр.

освітнього простору.

а) художньо-педагогічний аналіз твору, його «переінтонування», підведення підсумків;

сприймання музики, ілюстрування «музичного образу творами» інших видів мистецтва, музикознавчий аналіз твору;

г) вступне слово, безпосереднє сприймання музики, художньо-педагогічний аналіз твору, повторне сприймання.

21. Провідна мета вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» в загальноосвітніх навчальних закладах:а) особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно-естетичного досвіду;

б) формування в учнів основ цілісної художньої картини світу;

в) виховання духовної культури школярів у процесі їх творчої діяльності;

г) формування музичних, творчих і духовних здібностей учнів.

театральне;

образотворче;г) візуальні й екранні види.

дискусії є складовими методичного інструментарію:

технології.

виховання;в) не менше двох разів на тиждень за умови широкого застосування сучасних комунікаційно-інформаційних технологій;

г) один раз на тиждень за умови самостійного вибору учнями тематики занять.

25. Спосіб взаємодії вчителя і учнів, спрямований на досягнення поставленої навчально-виховної мети – це визначення:а) методу навчання;б) форми організації навчально-виховного процесу;

в) дидактичного принципу;г) дидактичного засобу.

;б) альтернативних завдань;в) руйнації;г) варіювання.

27. Провідні функції вчителя під час виконання учнями навчального проекту:

а) координуюча, консультуюча;б) інформаційна, контролююча;в) організуюча, інформаційна;

г) інформаційна, рефлексивна.

28. Типи ігор, що за класифікацією В. Семенової можуть застосовуватися на уроках музичного мистецтва:а) музично-виконавські, слухацькі, творчі, музично-теоретичні;

б) музично-дидактичні, сюжетно-рольові, проблемно-моделювальні;

в) стратегічні, ймовірнісні, імітаційні, комбінаторні;

в) інтелектуальні, художньо-конструкторські, комп’ютерні, народні.

29. Назва репертуарної збірки українського педагога-композитора В. Верховинця, в якій представлений значний масив музичних рухливих ігор для дітей:

):а) постановка запитань, контраст, несподіваність;б) парафраз, лікінг;

в) пояснення, повторення, узагальнення;г) педагогічний показ, мікровикладання.

Варіант V

тому, щоб:

виховувати патріотизм;

надавати насолоду.

2. Вислів «Музичне мистецтво завершується любов’ю до прекрасного» належить:

Еврипіду.

 

гомофонно-гармонічний тип фактури;

інструментальний концерт.

прагматизм;

плюралізм.

Г.В.-Ф. Гегель.

Орфа:

«Шкільний співаник».

базується на ідеї:

накопичення музично-слухових уявлень.

Леонтовича полягає у:

акцентуванні уваги на позакласній музично-виховній роботі;

відстоюванні необхідності розвитку музичних здібностей;

особливої ролі народної музичної творчості у становленні духовності людини.

9. Логіка тематизму програми «Музика» (1-7 кл.), розробленої Б. Кабалевським, засновується на методі:а) сходження від абстрактного до конкретного;

б) порівняльного аналізу російської і зарубіжної музичної культури;

в) сходження від конкретного до абстрактного;

світу музичної культури з етапами її соціалізації.

10. Основними формами залучення школярів до світу музичного мистецтва згідно Концепції художньо-естетичного виховання (авт. Л. Масол) є:

) бесіда про музику, освоєння мови музичного мистецтва, пластичне інтонування, візуалізація музичного образу;г) слухання музики, вокал, художній рух, проектна діяльність.

11. Основні складові Державного стандарту початкової середньої освіти:

а) базовий навчальний план, типові навчальні плани для різних типів ЗНЗ, аналіз освітніх галузей, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів;

кожної освітньої галузі, навчальні програми з дисциплін;

концептуальні положення, Базовий навчальний план, характеристика освітніх галузей, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

вивчення предмету «Музичне мистецтво» передбачено у:

5-9 кл.

класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

а) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Ростовський та ін.);б) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Гумінська);

в) «Музичне мистецтво» (1-4 кл., авт. Л. Хлєбнікова);г) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Критська).

є:

(за винятком 1 кл.);

г) дублювання тематизму програми «Музика» (1 кл.) О. Лобової.

15. Тип уроку музики визначається в залежності від:

в) способу організації спілкування вчителя і учнів;г) методів і засобів навчання.

 

16. Згідно Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і більшості типових планів різних ЗНЗ інтегрований курс «Мистецтво» (5-7 кл.) має статус:

спрямування.

є:а) обов’язковою в усіх випадках;б) рекомендованою для всіх вчителів;

в) обов‘язковою для вчителя-початківця;г) необов’язковою.

«Педагогічний вплив учителя залежить від уміння зацікавити дітей музикою, обрати доцільну форму спілкування» виявляється:а) принципом загальної музичної освіти;

б) дидактичним засобом загальної музичної освіти;в) закономірністю загальної музичної освіти;

г) методом загальної музичної освіти.

19. Атака звуку, під час якої змикання складок майже збігається з початком видиху і виникненням звука, що зумовлює його спокійне і плавне звучання, називається:

а) придихальною;б) м’якою;в) твердою;г) мішаною.

20. Урок-бесіда, урок-діалог, урок-лекція, урок-дослідження – це:

а) типи уроків;б) жанри уроків;в) форми уроків;г) методи навчання і виховання.

інтеграції;

;г) культуротворчості.

художньо-педагогічної технології;

б) інтерактивної художньо-педагогічної технології;

в) технології розвивального навчання;

г) проблемно-евристичної технології.

23. Провідний цільовий орієнтир вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» у 8-9 кл.:

а) розвиток умінь інтерпретації та оцінювання художніх явищ;

б) освоєння ключових естетико-мистецтвознавчих понять і термінів;

в) стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження;

вивчення стилів і напрямків мистецтва в історико-часових координатах.

24. Основними формами залучення школярів до світу музичного мистецтва за Т. Баклановою є:

а) слухання музики, основи музичних знань, музично-виконавська діяльність, арт-терапевтична діяльність, музично-візуальна діяльність, музично-пластична і проектна діяльність;

б) слухання музики, спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічна діяльність, оволодіння мовою мистецтва, художня творчість;

в) музичне сприймання, вокал, пластика, рух, художній розвиток;

г) діяльність композитора, виконавця, слухача.

діяльність;

в) проектна діяльність;г) музично-пластичне інтонування.

межах цілісної методичної системи метод пов’язаний:

а) з дидактичною метою;б) з формами організації навчально-виховного процесу;

в) з усіма компонентами системи;г) з навчальним змістом.

27. Створення музичних композицій, переінтонування, рольова гра, розробка і захист проекту – це:

а) методи музичного навчання і виховання;б) дидактичні засоби;

в) принципи загальної музичної освіти;г) методичні прийоми.

умовою використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва є:а) їх підпорядкованість певній навчально-виховній меті;

б) упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

наочного матеріалу;

в) високий рівень мотивації і активності учнів.

29. Назва репертуарної збірки українського педагога-композитора В. Верховинця, в якій представлений значний масив музичних рухливих ігор для дітей:

а) «Музичний букварик»;б) «Весняночка»; в) «Елементарна музика»;г) «Співаник».

Сценічне виконання твору (казки, пісні і т. ін.) із використанням засобів акторської гри (інтонація голосу, міміка, пози, жести, рухи), елементів сценографії (декорації, костюми, грим) та інших театральних атрибутів (бутафорія, реквізит, маски, ляльки) складає сутність методу:

а) пантоміми;б) драматизації;

в) інсценізації;г) театралізації.

 

Ключі

 

Варіант №1

г

 

а

 

Варіант №2

 

б

 

г

 

Варіант №3

б

 

в

 

Варіант №4

г

 

а

 

Варіант №5

в

 

г

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *