Тесты механика

Тестові завдання до модульного контролю

з фізики

 

 

Механика

 

?

1. Равномерном прямолинейном.

ном прямолинейном.

. ,

.

 

)?

 

.

 

2.

4.

 

?

Прямолинейном равноускоренном.

Прямолинейном переменном.

.

.

 

исходит против часовой стрелки).

   

 

масс?

   2.

   4.

 

?

Криволинейном движении.

.

Прямолинейном равнопеременном.

Прямолинейном равномерном.

 

ор скорости.

 

.

общем виде?

.

4.

.

0?

.

По параболе.

3. Прямолинейном равномерном.

4. Прямолинейном равнозамедленном.

 

11

ущейся по кривой.

 

Укажите уравнение, соответствующее кинетической энергии вращающегося тела.

   

   

времени?

   

   

Что называется нормальным ускорением?

Быстрота изменения вектора скорости.

нение скорости по направлению.

ние скорости по численному значению.

нение скорости по направлению

Массы и радиусы тел одинаковы.

6

.

   

   

в наиболее общем виде?

   

   

18

ции относительно его оси? Массы и радиусы цилиндров одинаковы.

тона является наиболее общей?

 

   

 

   

20

первую космическую скорость?

   2.

.

1

. Как вращается тело?

2. с

4. с

22

работу упругой силы?

— величина деформации).

23

?

Криволинейному замедленному.

4. Криволинейному ускоренному

 

В каком случае угловая скорость будет наименьшей?

25

?

Криволинейному ускоренному.

Криволинейному замедленному.

 

26

вторую космическую скорость?

   2.

.

27

положении угловая скорость будет наибольшей?

 

28

.

   

   

.

   

   

ускорением?

Быстрота изменения вектора скорости.

нение скорости по направлению.

ние скорости по численному значению.

нение скорости по направлению

 

силы?

— величина деформации).

Определить угловое ускорение

2

2

)?

4

)?

)

исходит против часовой стрелки).

6

исходит против часовой стрелки).

7

тела, движущегося поступательно

   

   

8

Как изменится кинетическая энергия вращательного движения маховика, если момент инерции возрастет в 4 раза, а угловая скорость увеличится в 2 раза?

2. Увеличится в 8 раз

4. Уменьшится в 8 раз

 

39

Как изменится кинетическая энергия вращательного движения маховика, если момент инерции возрастет в 4 раза, а угловая скорость уменьшится в 2 раза?

   2. Увеличится в 8 раз

   4. Уменьшится в 8 раз

 

40

Как изменится сила притяжения двух материальных точек, если масса каждой из них уменьшится в 2 раза, а расстояние между ними увеличится в 2 раза?

раза

   4. Уменьшится в 16 раз

 

Как изменится сила притяжения двух материальных точек, если масса каждой из них увеличится в 2 раза, а расстояние между ними увеличится в 2 раза?

   2. Уменьшится в 4 раза

   4. Уменьшится в 16 раз

 

тесты методика на госTesti-4_kurs_dek1

Варіант І.

 

1. Естетичні уявлення стародавніх греків про красу відбилися в ідеалі:

а) калокагатії;

б) гуманізму;

в) просвітленої духовності;

г) тілесної гармонії.

2. У Стародавній Греції вчення про катарсис було розроблене:

а) Платоном;

б) Піфагором;

в) Аристотелем;

г) Сократом.

система початкового виховання дітей повинна включати такі предмети, як:

а) основи акторської майстерності, музичне мистецтво, гімнастика, математика;

б) музичне мистецтво, образотворче мистецтво, граматика, гімнастика;

риторика, музичне мистецтво, хореографічне мистецтво, основи театру;

г) музичне мистецтво, драматичне мистецтво, образотворче мистецтво, основи філософії.

4. В епоху Середньовіччя основними осередками професійного музичного мистецтва були:

класичні гімназії;

приватні співацькі школи;

монастирські й кафедральні співацькі школи;

музичні відділення при колегіумах.

5. Провідний принцип європейської музичної педагогіки епохи Відродження:

розуму, тіла й духу;

осягнення музики як «живого» образного мистецтва;

розвивального спрямування музичного навчання і виховання;

г) орієнтації на особистість учня як найвищу цінність.

6. В епоху Просвітництва цифровий метод навчання нотній грамоті розробив:

Руссо;

. Гегель;

Я.А. Коменський;

Кант.

Орфа:

лади;

ритміка, сольфеджіо, імпровізація;

хоровий спів, опора на фольклор, відносна сольмізація і ручні знаки;

г) пластичне інтонування, дитяча творчість, сольфеджіо.

Стеценко широко пропагував ідею:

періодів розвитку дитини;

опори на три типи музики (пісню, танець, марш);

свідомого нотного співу;

г) комплексного музичного виховання школярів.

а) у середині 80-х років ХХ ст.;

б) на початку 90-х років ХХ ст.;

в) у 2-ї половині 70-х років ХХ ст.;

г) наприкінці 60-х років ХХ ст.

10. Принцип музичного навчання і виховання учнів, запропонований Д. Кабалевським:

а) моделювання художньо-творчого процесу;

б) емоційної духовно-енергетичної насиченості уроків музичного мистецтва;

в) опори на три типи музики – пісню, танець, марш;

г) єдності художнього і технічного, свідомого та інтуїтивного у процесі освоєння творів мистецтва.

11. Розробка навчальних програм і підручників для загальноосвітньої школи здійснюється на основі:

середньої освіти;

ипових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ);

в) робочих навчальних планів ЗНЗ;

станов обласних відділів освіти.

12. Базовий навчальний план початкової загальної освіти складається із:

варіантної складових змісту освіти;

в) різних видів компетентностей;

г) переліку обов’язкових навчальних дисциплін різних освітніх галузей;

д) державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

13. У 5-х класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

авт. О. Ростовський та ін.);

авт. Л. Масол та ін.);

в) «Музичне мистецтво» (5-8 кл., авт. Б. Фільц та ін.);

г) «Музичне мистецтво» (5-8 кл., авт. О. Гумінська).

є:

а) духовно-світоглядна;

б) поліхудожня;

в) культурно-діалогічна;

г) соціально-орієнтаційна.

15. Провідними змістовими лініями у структурі та змісті навчальної програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (5-7 кл.) є:

а) музична і хореографічна;

б) музична і драматична;

в) музична і візуальна;

г) музична і кінематографічна.

16. Виокремлення навчальних, розвивальних і виховних завдань уроку характерне для такого способу їх формулювання, як:

а) лінійний;

б) вієрний;

в) концентричний;

г) паралельно-порівняльний.

17. Згідно Л. Школяр, коло основних функцій методики музичного виховання включає:

а) естетичну, етичну, світоглядну, компенсаторну;

б) методологічну, проектувальну, прогностичну;

в) організаційну, інформаційну, інтеграційну, діагностичну;

організаційну, інформаційну, корекційну, пропедевтичну.

під час вдиху розсуваються нижні ребра і підтягується чрево, що обмежує можливість вільних рухів діаграми:

а) грудне;

б) ключичне;

в) нижньоребернедіафрагматичне;

г) черевне.

ратурні вечори, лекції-концерти – це:

а) гурткові форми позакласної роботи з музики;

б) масові форми позакласної роботи з музики;

в) індивідуальні форми позакласної роботи з музики;

освіти.

– це твердження розкриває зміст:

музичної освіти;

організації музичної освіти;

загальної музичної освіти;

загальної музичної освіти.

;

;г) І. Руденко.

22. Тип інтеграції художнього матеріалу в межах курсу «Мистецтво», що передбачає диференціацію на такі підвиди, як художньо-мовна, жанрова та естетична інтеграція:

а) духовно-світоглядний;

б) естетико-мистецтвознавчий;

в) комплексний;

г) духовно-творчий.

23. Художньо-педагогічні технології, які рекомендовано застосовувати у процесі викладання курсу «Мистецтво»:

а) інтегровані й інтерактивні;

і розвивального навчання;

в) індивідуального рефлексивного самовиховання;

г) свідомої віри і духовного самовдосконалення.

акторської гри складає сутність методу:

а) драматизації;б) пантоміми;в) інсценізації;г) театралізації.

25. Провідний цільовий орієнтир вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» у 8-9 кл.:

координатах;

б) освоєння ключових естетико-мистецтвознавчих понять і термінів;

в) стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження;

г) розвиток умінь інтерпретації та оцінювання художніх явищ.

Чотири абстрактно-всезагальні форми існування музичного мистецтва, які втілено в тематизмі 2-го класу програми «Музика» Д.Б. Кабалевського:

а) пісня, танець, марш; інтонація і розвиток музики; інтеграція мистецтв;

б) пісня, танець, марш; інтонація; побудова музики; музичні інструменти;

в) пісня, танець, марш; інтонація і розвиток музики; побудова музики;

г) пісня, танець, марш; музичний образ; виражальні і зображальні можливості музики; музичні інструменти.

є:

а) сприймання музики, вокал, пластика, художній розвиток;

б) слухання музики, хоровий спів, колективне інструментальне музикування, музична творчість, театралізація музичних образів;

в) музичне сприймання, музично-виконавська діяльність, арт-терапевтична діяльність, музично-візуальна і музично-пластична діяльність;

г) слухання музики, спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічна діяльність, оволодіння мовою мистецтва, художня творчість.

28. Пластичне інтонування, створення музичних колекцій, моделювання художньо-творчого процесу, цифровий диктант – це:

а) методи музичного навчання і виховання;

б) форми організації навчально-виховного процесу на уроках музики;

в) принципи загальної музичної освіти;

г) методичні прийоми.

29. Реалізація методу проекту обов’язково передбачає:

а) цілісне сприймання учнями музичної тканини через моторику власного тіла;

б) формування в школярів умінь дискутувати, знаходити компроміс, аргументувати власну думку;

в) самостійне виконання учнями певних практичних завдань з наступною презентацією і захистом результатів власної діяльності;

г) покрокове переведення образно-емоційного змісту музики на мову слів.

30. Основні дидактичні вимоги щодо проведення музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва:

принципам, різноманітність, залучення до гри учнів усього класу;

б) широке залучення засобів наочності і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

в) високий рівень мотивації до навчання в учнів, їх активність під час уроку;

г) вміння школярів працювати в групі, аргументовано обстоювати власну точку зору, виявляти толерантне ставлення до партнерів й опонентів.

Варіант ІІ

1. На думку Платона, основою музично-естетичного виховання дітей є:

вокальне і хореографічне мистецтво;

кіфарі.

2. У Стародавній Греції художнє життя було проникнуте:

бажанням «умилостивити» богів;

осягнути символічний світ мистецтва.

Сенеці.

ієрогліфічна.

5. В Італії в епоху Відродження навчання музиці здійснювалось у:

колегіумах.

Царліно, в якому наголошується на високому положенні музичного мистецтва у людському пізнанні:

до аффекту».

музичних занять у школі є:

дитяча музична творчість;

хоровий спів;г) слухання музики.

ставлення до народної пісні і танцю як витвору народного генію;

як частини їх загальної духовної культури;

освоєння мови музичного мистецтва за методом «столбіца»;

опори на інтонаційно-образу природу музичного мистецтва.

9. Формування музичної культури особистості як невід’ємної частини її духовної культури в якості мети масового музичного виховання було визначено:

Шацьким;г) Д. Кабалевським.

конкретизація цілісного образу музики у 3-6 класах здійснюється шляхом:а) аналізу функцій музичного мистецтва;

б) поглиблення розуміння інтонаційної природи музики;

в) характеристики різних стилів, напрямків і жанрів музичного мистецтва;

г) співставлення музичних культур різних народів.

11. Гранично допустимий рівень тижневого навчального навантаження учнів визначає:

розвитку освіти в Україні;б) Базований навчальний план;

в) Закон України «Про освіту»;г) шкільні навчальні програми.

12. Згідно Базового навчального плану у початковій школі на вивчення предметів освітньої галузі «Мистецтво» як мінімум відводиться:

на тиждень;в) 2 години на тиждень;г) 0,5 години на тиждень.

13. У 7-8 класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

та ін.).

г) «Музика» (5-8 кл., авт. Ю. Алієв та ін.).

О. Лобовою є:а) «Діалог музичних культур світу»;б) «Музика – мистецтво звуків»;в) «Теми і образи української музичної культури»;г) «Образ людини в шедеврах музичного мистецтва».

категорії:

метод;

г) жанр мистецтва, творчий метод.

16. Тема уроку, мета, завдання, тип, форма, жанр уроку є складовими:

а) інформаційно-методичної карти уроку;б) ходу уроку;в) плану уроку;г) драматургії уроку.

17. Підручник, ноутбук, інтернет-ресурси, інтерактивна дошка – це:а) форми організації навчання;б) методи навчання;в) засоби навчання;г) складові змісту навчання.

ного впливу на його духовний світ» – це положення є:

а) закономірністю музичної освіти;б) принципом музичної освіти;

в) методом музичної освіти;г) засобом музичної освіти.

19. До складу артикуляційного апарату входять:

а) губи, язик, м’яке піднебіння, гортань із голосовими складками, ніс;

зуби, ротова порожнина, язик, м’яке піднебіння, щелепи, глотка, гортань із голосовими складками;

язик, гортань із голосовими складками, трахея, легені;

г) губи, гортань із голосовими складками, трахея, бронхи, грудна клітка з дихальними м’язами.

в системі художньо-естетичної освіти належать до:

а) базового шкільного компоненту;

б) позаурочного компоненту;

в) позашкільного компоненту;

г) компоненту музичної самоосвіти та самовиховання.

;

;

г) Г. Падалка.

Тип інтеграції художнього матеріалу в межах курсу «Мистецтво», що здійснюється на основі спільного тематизму, пов’язаного із відображенням різних явищ буття в мистецтві:а) духовно-світоглядний;б) художньо-мовний;в) жанровий;г) художньо-творчий.

23. Казкові герої, які організують подорож у світ музичного й образотворчого мистецтв на сторінках підручників інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1-4 кл.:

і мадам Доресоль;

і фея Палітра.

24. Провідна мета вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» в 5-6 класах:

а) систематичне ознайомлення учнів із основними видами і жанрами мистецтва;

б) вивчення стилів і напрямків мистецтва в історичній ретроспективі;

ролі мистецтва в сучасному житті.

VІ класів концентрується довкола:

а) ідеї «трьох китів»;б) розкриття певної функції музики;

в) інтеграції музики з живописом і літературою;

джерело професійної музики».

застосовувати:

позитивного емоційного тла навчання;

б) на всіх його етапах;в) виключно на етапі організації музичного сприймання;

епізодично під час арт-релаксаційних хвилинок.

зв’язків;

в) виокремлення спільних для різних видів мистецтв понять і категорій;

г) групування художнього матеріалу довкола спільних тем.

ритмі різних жанрів (маршу, мазурки, вальсу і т. ін.) складає сутність методу:а) переінтонування;б) інтонаційно-стильового осягнення музики;

в) створення музичних колекцій;г) пластичного інтонування.

мікрогрупах за технологією співробітництва;б) індивідуальна рефлексивна діяльність школярів;

в) трансляція певної інформації вчителем і репродуктивне фронтальне засвоєнням її усім класом;

г) індивідуальна творча діяльність учнів.

30. Основне завдання вступного слова вчителя під час слухання музики на уроці в початковій школі:

а) розкриття ідейного змісту музичного твору;б) поінформування учнів про програму музичного твору;в) забезпечення сугестивного впливу на особистість учня;

г) зацікавлення, введення учнів в емоційно-образний стрій музичного твору.

Варіант ІІІ

на увазі:

триєдність поезії, танцю і музики;

г) композиційний синтез мистецтв у храмі.

2. У Стародавній Греці основою музичного виховання були:

хоровий спів, гра на кіфарі, цині та гобої;

сольний спів, гра на лірі, флейті, ударних інструментах;г) музично-філософські «студії», гра на лірі, кіфарі.

школи.

Царліно.

є:

єдності теоретичного і практичного оволодіння музикою.

була розроблена:

Гегелем.

хоровий спів, слухання музики, ритмічна імпровізація, дидактичні ігри;

слухання музики, оволодіння мовою музичного мистецтва, практична виконавська діяльність;

гра на елементарних музичних інструментах, музично-ритмічні рухи, імпровізація.

метод «співучасті» у відтворенні музики;

метод пояснення.

;в) В. Верховинець;г) Б. Асаф’єв.

;в) Л. Масол;г) Л. Школяр.

предметів за вибором;г) державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

12. Згідно Державного стандарту початкової середньої освіти інваріантна складова освітньої галузі «Мистецтво» представлена предметами:а) «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво»;б) інтегрований курс «Мистецтво», «Хореографія», «Музичне мистецтво»;в) «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Художня культура»;

г) «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Хореографія», «Комп’ютерна графіка».

з поглибленим вивченням предметів музичного профілю освітня галузь «Мистецтво» включає навчальні предмети:

а) «Сольфеджіо», «Музичний інструмент», «Історія зарубіжної та вітчизняної музики»;

б) «Музична грамота», «Хоровий спів», «Музичний інструмент», «Образотворче мистецтво»;

в) інтегрований курс «Мистецтво», «Історія української музичної культури», «Хоровий спів», «Музичний інструмент»;г) «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Сольфеджіо», «Музичний інструмент».

ґрунтується на засадах:а) культурно-антропологічного підходу;

підходів;

та інтонаційного підходів.

15. Тема семестру, тема уроку, художня назва уроку, проблема уроку, ключові поняття уроку є складовими:а) інформаційно-методичної карти уроку;б) ходу уроку;в) драматургії уроку;

г) плану уроку.

16. Основними компонентами методичного інструментарію вчителя музичного мистецтва є:

мистецтва, художньо-педагогічні технології;

тип і жанр уроку, ключові поняття теми;

процесу.

17. «Урок-бенефіс», «урок-подорож», «урок-сюрприз» – це:а) типи уроку;

б) форми уроку;в) жанри уроку;г) методи навчання.

художньо-естетичного виховання школярів навчання у музичних і художніх школах, палацах творчості, мистецьких студіях є складовою:

освітнього компоненту;б) компоненту самоосвіти і самовиховання;

освітнього компоненту.

19. Вимога опори на життєвий і художній досвід учня у процесі сприймання та аналізу музичного твору є:а) закономірністю загальної музичної освіти;б) принципом загальної музичної освіти;

в) дидактичним засобом загальної музичної освіти;г) методом загальної музичної освіти.

в учнів найчастіше починається:

а) у 11-12 років;б) у 13-14 років;в) у 14-15 років;г) у 16-17 років.

Домінантні змістові лінії в межах інтегрованого курсу «Мистецтво»:а) музична, хореографічна;

г) музична, візуальна.

22. Художньо-педагогічна технологія, розроблена Л.Масол, що передбачає створення дітьми у процесі освоєння інтегрованого курсу «Мистецтво» дидактичних казок:а ) ігрова; б) сугестивна;в) проблемно-евристична; г) терапевтична.

23. Згідно типових планів шкіл з українською мовою навчання на вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі на тиждень відводиться:а) 2 год.;б) 1 год.;в) 4 год.;г) 0,5 год.

; г) О. Ростовський.

.

є:

а) сприймання музики, вокал, пластика, художній розвиток;б) слухання музики, хоровий спів, колективне інструментальне музикування, музична творчість, театралізація музичних образів;

в) музичне сприймання, музично-виконавська діяльність, арт-терапевтична діяльність, музично-візуальна і музично-пластична діяльність;

г) слухання музики, спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічна діяльність, оволодіння мовою мистецтва, художня творчість.

основу методу:

а) створення художнього контексту;б) інтонаційно-стильового осягнення музики;

в) моделювання художньо-творчого процесу;г) мозкового штурму.

28. Основні етапи роботи над проектом:а) занурення в проект, організація діяльності, здійснення проекту, презентація і захист результатів;б) формулювання проблеми, поділ учнів на групи із визначенням ролей кожного із них, самостійне виконання запланованих завдань;

в) установка на формування в учнів допитливого слуху, цілеспрямований відбір музичних творів, здійснення їх аналізу в триєдності «слухання-виконання-творення»;

г) визначення ідеї музичного твору, її вербальний метафоричний переклад-імпровізація, пошук аналогій в інших видах мистецтва.

29. Методичний паспорт проекту включає дані про:а) основні етапи роботи над ним;

б) актуальність проблеми проекту, його авторів і місце проведення;

в) мету і завдання проекту, вік і кількість учнів, вид проекту, режим роботи над ним і т. ін.

г) зразки індивідуальних учнівських робіт.

дискусія, цифровий диктант.

Варіант ІV

1. Платон будував свою систему державного виховання на поєднанні:

музики і філософії.

2. Одним із визначних досягнень Аристотеля у царині музичної естетики стала розробка:

вчення про гармонію космічних сфер;

ідеї діалектичної єдності форми і змісту.

3. Європейський учений епохи раннього Середньовіччя, у теоретичних трактатах якого вперше зустрічаються позначення звуків першими літерами латинського алфавіту:

Микола Орезмський.

при:

школах;

ремісничих школах.

для початкової школи:

Бекон.

є:

позначення ритмічного малюнку.

вважав:

застосування ручних знаків;

накопичення музично-слухових уявлень.

Верховинцем, в якому зібрані пісні та ігри на різні теми:

«Столбіца».

9. Принцип тематичної побудови змісту навчальної програми з музики запропонував:

;г) Б. Яворський.

виділяв:

а) слухання музики і хоровий спів;б) діяльність композитора, виконавця, слухача;

в) музичне сприймання, музикування, хоровий спів;

г) слухання музики, практично-виконавську діяльність, освоєння мови музичного мистецтва.

у:

стратегії розвитку освіти в Україні.

години на тиждень;

години на тиждень.

13. У 3-4 класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

та ін.);в) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Ростовський та ін.);г) «Музика» (1-7 кл., авт. Д. Кабалевський).

послідовно реалізований такий підхід, як:

а) жанрово-видовий;б) стилістичний;в) естетико-культурологічний;г) інтегративний.

ожного року вивчення дисциплін «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво» є:

а) наскрізним (спільним для усіх 3-х предметів);б) принципово різним;

в) схожим і водночас відмінним в окремих аспектах;г) концентричним.

16. «Урок-вікторина», «урок-вернісаж», «урок-репортаж» – це:а) форми уроку;

б) жанри уроку;в) типи уроку;г) ключові поняття уроку.

17. Експозиція, зав’язка, постановка проблеми, розробка, кульмінація, розв’язка, післядія – це:

згідно музичної дидактики;в) компоненти художньо-педагогічної драматургії уроку;г) етапи уроку згідно загальної дидактики.

музики належить:а) О. Ростовському;б) Л. Масол;в) Г. Падалці;г) Л. Школяр.

освітнього простору.

а) художньо-педагогічний аналіз твору, його «переінтонування», підведення підсумків;

сприймання музики, ілюстрування «музичного образу творами» інших видів мистецтва, музикознавчий аналіз твору;

г) вступне слово, безпосереднє сприймання музики, художньо-педагогічний аналіз твору, повторне сприймання.

21. Провідна мета вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» в загальноосвітніх навчальних закладах:а) особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно-естетичного досвіду;

б) формування в учнів основ цілісної художньої картини світу;

в) виховання духовної культури школярів у процесі їх творчої діяльності;

г) формування музичних, творчих і духовних здібностей учнів.

театральне;

образотворче;г) візуальні й екранні види.

дискусії є складовими методичного інструментарію:

технології.

виховання;в) не менше двох разів на тиждень за умови широкого застосування сучасних комунікаційно-інформаційних технологій;

г) один раз на тиждень за умови самостійного вибору учнями тематики занять.

25. Спосіб взаємодії вчителя і учнів, спрямований на досягнення поставленої навчально-виховної мети – це визначення:а) методу навчання;б) форми організації навчально-виховного процесу;

в) дидактичного принципу;г) дидактичного засобу.

;б) альтернативних завдань;в) руйнації;г) варіювання.

27. Провідні функції вчителя під час виконання учнями навчального проекту:

а) координуюча, консультуюча;б) інформаційна, контролююча;в) організуюча, інформаційна;

г) інформаційна, рефлексивна.

28. Типи ігор, що за класифікацією В. Семенової можуть застосовуватися на уроках музичного мистецтва:а) музично-виконавські, слухацькі, творчі, музично-теоретичні;

б) музично-дидактичні, сюжетно-рольові, проблемно-моделювальні;

в) стратегічні, ймовірнісні, імітаційні, комбінаторні;

в) інтелектуальні, художньо-конструкторські, комп’ютерні, народні.

29. Назва репертуарної збірки українського педагога-композитора В. Верховинця, в якій представлений значний масив музичних рухливих ігор для дітей:

):а) постановка запитань, контраст, несподіваність;б) парафраз, лікінг;

в) пояснення, повторення, узагальнення;г) педагогічний показ, мікровикладання.

Варіант V

тому, щоб:

виховувати патріотизм;

надавати насолоду.

2. Вислів «Музичне мистецтво завершується любов’ю до прекрасного» належить:

Еврипіду.

 

гомофонно-гармонічний тип фактури;

інструментальний концерт.

прагматизм;

плюралізм.

Г.В.-Ф. Гегель.

Орфа:

«Шкільний співаник».

базується на ідеї:

накопичення музично-слухових уявлень.

Леонтовича полягає у:

акцентуванні уваги на позакласній музично-виховній роботі;

відстоюванні необхідності розвитку музичних здібностей;

особливої ролі народної музичної творчості у становленні духовності людини.

9. Логіка тематизму програми «Музика» (1-7 кл.), розробленої Б. Кабалевським, засновується на методі:а) сходження від абстрактного до конкретного;

б) порівняльного аналізу російської і зарубіжної музичної культури;

в) сходження від конкретного до абстрактного;

світу музичної культури з етапами її соціалізації.

10. Основними формами залучення школярів до світу музичного мистецтва згідно Концепції художньо-естетичного виховання (авт. Л. Масол) є:

) бесіда про музику, освоєння мови музичного мистецтва, пластичне інтонування, візуалізація музичного образу;г) слухання музики, вокал, художній рух, проектна діяльність.

11. Основні складові Державного стандарту початкової середньої освіти:

а) базовий навчальний план, типові навчальні плани для різних типів ЗНЗ, аналіз освітніх галузей, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів;

кожної освітньої галузі, навчальні програми з дисциплін;

концептуальні положення, Базовий навчальний план, характеристика освітніх галузей, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

вивчення предмету «Музичне мистецтво» передбачено у:

5-9 кл.

класах вітчизняних ЗНЗ вивчення музичного мистецтва здійснюється за програмою:

а) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Ростовський та ін.);б) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Гумінська);

в) «Музичне мистецтво» (1-4 кл., авт. Л. Хлєбнікова);г) «Музика» (1-4 кл., авт. О. Критська).

є:

(за винятком 1 кл.);

г) дублювання тематизму програми «Музика» (1 кл.) О. Лобової.

15. Тип уроку музики визначається в залежності від:

в) способу організації спілкування вчителя і учнів;г) методів і засобів навчання.

 

16. Згідно Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і більшості типових планів різних ЗНЗ інтегрований курс «Мистецтво» (5-7 кл.) має статус:

спрямування.

є:а) обов’язковою в усіх випадках;б) рекомендованою для всіх вчителів;

в) обов‘язковою для вчителя-початківця;г) необов’язковою.

«Педагогічний вплив учителя залежить від уміння зацікавити дітей музикою, обрати доцільну форму спілкування» виявляється:а) принципом загальної музичної освіти;

б) дидактичним засобом загальної музичної освіти;в) закономірністю загальної музичної освіти;

г) методом загальної музичної освіти.

19. Атака звуку, під час якої змикання складок майже збігається з початком видиху і виникненням звука, що зумовлює його спокійне і плавне звучання, називається:

а) придихальною;б) м’якою;в) твердою;г) мішаною.

20. Урок-бесіда, урок-діалог, урок-лекція, урок-дослідження – це:

а) типи уроків;б) жанри уроків;в) форми уроків;г) методи навчання і виховання.

інтеграції;

;г) культуротворчості.

художньо-педагогічної технології;

б) інтерактивної художньо-педагогічної технології;

в) технології розвивального навчання;

г) проблемно-евристичної технології.

23. Провідний цільовий орієнтир вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» у 8-9 кл.:

а) розвиток умінь інтерпретації та оцінювання художніх явищ;

б) освоєння ключових естетико-мистецтвознавчих понять і термінів;

в) стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження;

вивчення стилів і напрямків мистецтва в історико-часових координатах.

24. Основними формами залучення школярів до світу музичного мистецтва за Т. Баклановою є:

а) слухання музики, основи музичних знань, музично-виконавська діяльність, арт-терапевтична діяльність, музично-візуальна діяльність, музично-пластична і проектна діяльність;

б) слухання музики, спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічна діяльність, оволодіння мовою мистецтва, художня творчість;

в) музичне сприймання, вокал, пластика, рух, художній розвиток;

г) діяльність композитора, виконавця, слухача.

діяльність;

в) проектна діяльність;г) музично-пластичне інтонування.

межах цілісної методичної системи метод пов’язаний:

а) з дидактичною метою;б) з формами організації навчально-виховного процесу;

в) з усіма компонентами системи;г) з навчальним змістом.

27. Створення музичних композицій, переінтонування, рольова гра, розробка і захист проекту – це:

а) методи музичного навчання і виховання;б) дидактичні засоби;

в) принципи загальної музичної освіти;г) методичні прийоми.

умовою використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва є:а) їх підпорядкованість певній навчально-виховній меті;

б) упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

наочного матеріалу;

в) високий рівень мотивації і активності учнів.

29. Назва репертуарної збірки українського педагога-композитора В. Верховинця, в якій представлений значний масив музичних рухливих ігор для дітей:

а) «Музичний букварик»;б) «Весняночка»; в) «Елементарна музика»;г) «Співаник».

Сценічне виконання твору (казки, пісні і т. ін.) із використанням засобів акторської гри (інтонація голосу, міміка, пози, жести, рухи), елементів сценографії (декорації, костюми, грим) та інших театральних атрибутів (бутафорія, реквізит, маски, ляльки) складає сутність методу:

а) пантоміми;б) драматизації;

в) інсценізації;г) театралізації.

 

Ключі

 

Варіант №1

г

 

а

 

Варіант №2

 

б

 

г

 

Варіант №3

б

 

в

 

Варіант №4

г

 

а

 

Варіант №5

в

 

г

 

Тесты Методология и технология проектирования информационных систем

Тесты по магистерской программе

Методология и технология проектирования информационных систем

Л.К.

 

ИС делятся на

;

;

в) информационно-поисковые и информационно-решающие;

г) управляющие и советующие.

 

Проектирование ИС – это …

а) написание программного кода и его отладка для будущей ИС

преобразование входной информации об объекте и методах

ГОСТом

в) разработка нормативных документов для будущей ИС

г) преобразование требований к ИС в алгоритм

 

Комплекс методологий и средств проектирования, а также

методов и средств организации проектирования – это …

а) нормативно-методологическая база создания ИС

б) объект проектирования

в) проект ИС

технология проектирования

 

Последовательность действий, необходимые средства и

ресурсы для выполнения действий и состав исполнителей – это …

а) технологическая операция

технологический процесс

в) методы проектирования

г) принципы проектирования

 

Оригинальный метод проектирования – это …

разработка ИС «с нуля»

б) разработка ИС без использования специальных программных

средств

в) разработка ИС в соответствии с требованиями заказчика

 

Автоматизированное проектирование относят к …

а) каноническому проектированию

типовому проектированию

в) индустриальному проектированию

г) реструктуризации модели

 

По степени адаптивности различают методы проектирования:

а) ручные и компьютерные

б) параметризация и реструктуризация модели

оригинальные и типовые

г) канонические и спиральные

 

Настройка ИС в соответствии с изменяемыми параметрами –

это …

а) реконструкция

параметризация

реконструктуризация

 

пакеты прикладных программ

относят к …

а) операционным средствам

б) средствам общесистемного назначения

в) функциональным средствам

средствам организации проектирования

 

Комплекс документов, регламентирующие различные аспекты

процессов деятельности разработчиков – это …

нормативно-методическое обеспечение

б) методология проектирования

в) объект проектирования

г) проект ИС

 

К нормативно-методической базе создания ИС не относят …

а) международные стандарты

б) стандарты Российской Федерации

в) стандарты организации-заказчика

CASE-средства

 

. Жизненный цикл информационной системы начинается с

момента …

принятия решения о создании информационной системы

б) создания и утверждения модели разрабатываемой

информационной системы

в) установки на пользовательские места

г) введения данных

 

. Управление конфигурацией относится к …

а) основным процессам ЖЦ ПО

вспомогательным процессам ЖЦ ПО

в) организационным процессам ЖЦ ПО

 

. Все работы по созданию ПО и его компонент в соответствии с

заданными требованиями – это …

а) процесс приобретения

процесс разработки

в) процесс поставки

г) процесс сопровождения

 

. Модель жизненного цикла не зависит от:

субъекта проектирования

б) специфики ИС

в) специфики условий

г) масштаба проекта

 

. Разработчик каскадной модели ЖЦ:

Ройс

Боэм

Буч

г) Эдгар Кодд

 

. Позднее обнаружение проблем характерно для:

каскадной модели

б) спиральной модели

в) итерационной модели

 

. Для спиральной модели характерен следующий недостаток:

а) избыточное количество документации

б) невозможность разбить систему на части

в) запаздывание с результатами

сложность планирования

 

. Каждый виток спирали в спиральной модели соответствует:

а) одному из этапов ЖЦ

б) одной из групп процессов ЖЦ

версии ПО

г) определенному набору проектной документации

 

CASE-средства – это …

а) средства генерации схем баз данных

б) системы управление базами данных

в) средства генерации программного кода

средства автоматизации всего процесса проектирования

 

. Наибольшая потребность в CASE-средствах возникает на:

а) этапах написания проектной документации

начальных этапах анализа и спецификации требований

в) этапах генерации программного кода

г) этапах внедрения и сопровождения

 

. По поддерживаемым методологиям CASE-средства бывают:

структурно-ориентированные и объектно-ориентированные

б) локальные и сетевые

в) типовые и оригинальные

г) каскадные и спиральные

 

. Для получения информации о состоянии проекта в виде

различных отчетов в CASE-средстве служит:

репозитарий

документатор

в) верификатор

г) администратор

 

выпущен компанией:

) IBM

Computer Associates

) Oracle

) Microsoft

 

. Критерий качества систем должен заключаться в:

а) полноте проектной документации

б) своевременной сдаче системы

в) низкой стоимости сопровождения

наиболее полном удовлетворении требований заказчиков

 

. Для методологии RAD не характерно:

а) небольшая команда разработчиков

б) короткий график

каскадная модель ЖЦ

г) вовлечение пользователей в процесс проектирования

 

. Снижение стоимости разработки при использовании RAD

происходит преимущественно из-за:

повторного использования компонент

б) высокой параллельности работ

в) использования CASE-средств

 

Основные нормативные документы, регламентирующие состав

и содержание проектной документации – это …

международные стандарты и методологии

ГОСТы

в) стандарты организации-заказчика

 

. Неверно, что …

а) разработка технического задания начинается после

исследования предметной области

б) техническому проектированию предшествует эскизный проект

в) модернизация системы начинается сразу после внедрения

на этапе внедрения заканчивается жизненный цикл ИС

 

. Оценка экономических, организационных и информационных

параметров будущей ИС является целью:

а) технического задания

обоснования

в) эскизного проекта

г) анализа материалов обследования

 

стадии не относят:

а) техническое задание

б) сбор материалов для обследования

в) технико-экономическое обоснование проекта

проект

 

. Основное назначение Технического задания это …

) формулировка требований к будущей ИС

б) оценка эффективности функционирования и срока

окупаемости будущей ИС

в) выбор программных средств реализации

г) отражение общих сведений о проекте

 

. Неверно, что техническое задание включает …

а) постановку задачи

б) требования к системе

в) характеристику объекта автоматизации

состав и содержание работ по созданию системы

 

. Общесистемные и локальные проектные решения

разрабатываются на этапе:

а) Эскизного проекта

б) Технического проекта

Рабочего проекта

г) Постановки задачи

 

. Основная работа на этапе рабочего проектирования – это …

непосредственно программирование

б) апробация всей системы

в) проектирование форм документов

г) разработка структуры базы данных

. В стадию внедрения проекта не входит …

а) подготовка объекта к внедрению

б) опытное внедрение

в) сдача проекта в промышленную эксплуатацию

тестирования программы

 

. Переподготовка и реорганизация кадров в связи с внедрением

новой ИС фиксируется в:

а) Акте о проведение опытного внедрения

б) Приказе о начале промышленного внедрения

Акте о готовности объекта к внедрению

г) Программе проведения испытаний

 

. Значения, которые устанавливаются для определения вида и

поведения объекта – это …

свойства объекта

б) методы объекта

в) классы объекта

г) полиморфизм

 

. Требования к системе фиксируется в диаграммах …

вариантов использования

б) классов

в) деятельности

г) кооперации

 

. В качестве действующего лица (актера) на диаграммах

вариантов использования не может выступать …

а) пользователь системы

б) клиент

в) Иванов И.И.

время

 

. Диаграммы взаимодействия отражаются в виде …

а) диаграммы деятельности

кооперативной диаграммы

в) диаграммы последовательности

г) диаграммы классов

 

. На диаграммах взаимодействия стрелки являются …

а) вариантами использования

сообщениями

в) классами

г) условиями

 

. В UML не существует стереотипа (типа класса) …

а) сущность

б) управление

пользовательский интерфейс

г) состояние

 

. На диаграмме состояний переход от одного состояния к

другому вызывает …

а) определяющее условие

б) входное действие

событие

г) выходное действие

 

. Для описания потоков событий в вариантах использования

используют …

а) диаграмму деятельности

диаграмму состояний

в) диаграмму кооперации

г) диаграмму взаимодействия

 

. Исполняемые компоненты и библиотеки кода иллюстрируются

на диаграмме …

а) размещения

б) классов

компонентов

г) состояний

 

Метод SADT реализован в виде стандарта:

IDEF0

б) IDEF1X

в) IDEF3

г) DFD

 

. Контекстная диаграмма IDEF0 – это …

а) диаграмма декомпозиции

диаграмма верхнего уровня

в) диаграмма модели данных

г) диаграмма дерева узлов

 

. Разбиение системы на фрагменты в IDEF0 называется …

а) реструктуризацией

б) детализацией

в) анализом

декомпозиция

 

. Неверно, что у блока работы на диаграмме IDEF0 …

всегда должна быть стрелка входа

б) всегда должна быть стрелка управления

в) всегда должна быть стрелка выхода

г) по усмотрению разработчиком можно не указывать механизмы

 

. Переход от модели AS-IS к модели TO-BE – это по сути …

а) моделирование бизнес-процессов

бизнес-процессов

в) декомпозиция системы

прототипирование

 

. На диаграмме DFD вход в систему и/или выход из системы

изображается с помощью …

а) внешних сущностей

стрелок

в) хранилищ данных

г) блоков работ

 

. Множество подобных индивидуальных объектов, называемых

экземплярами – это …

а) атрибут

сущность

в) класс

г) колонка

 

Принцип, в соответствии с которым на разработку системы

затрачивается меньше финансовых средств, при условии получения

высокой эффективности, называется …

окупаемость

б) надежность

в) гибкость

г) безопасность

 

. Принцип, в соответствии с которым система должна легко

адаптироваться к изменению требований к ней называется …

гибкость

б) надежность

в) безопасность

г) дружественность

 

. Принцип, в соответствии с которым система должна

обеспечивать сохранность информации, используя специальное

оборудование и шифры, называется …

безопасность

б) дружественность

в) окупаемость

надежность

 

. Принцип, в соответствии с которым система должна быть

простой, удобной для освоения и использования, называется …

) дружественность

б) окупаемость

в) надежность

г) безопасность

 

стадии является …

а) техническое задание

б) сбор материалов для обследования

технико-экономическое обоснование проекта

проект

 

. В техническое задание включают …

а) постановку задачи

требования к системе

в) характеристику объекта автоматизации

г) состав и содержание работ по созданию системы

 

Государственный стандарт ГОСТ 19.102-77 устанавливает

следующие стадии разработки программной документации:

Техническое задание, Эскизный проект, Технический проект,

Рабочий проект, Внедрение

б) Технико-экономическое обоснование, Техническое задание,

проект, Внедрение

в) Техническое задание, Эскизный проект, Технический проект,

Рабочий проект, Акт о внедрение, Акт о сдачи в эксплуатацию

г) Технико-экономическое обоснование, Техническое задание,

Тест_Жуйел_Багдар_ЕТ_114_2016

пәнінен тест сұрақтары

тобы

~

Операциялық жүйелер

Oracle

Word

Java

Flash

~

Операциялық жүйелер:

Mac OS

Visio

Java

Oracle

MatLab

~

Операциялық жүйелер:

Linux

Prolog

Pascal

Excel

BPWIN

~

Операциялық жүйенің негізгі қызметі:

компьютер ресурстарын қолданады

компьютер жадысын қолданады

компьютер файлдарын қолданады

администраторлар арасында ресурстарды таратады

администраторларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

~

Операциялық жүйенің негізгі қызметі:

пайдаланушылар арасында ресурстарды таратады

компьютер жадысын қолданады

компьютер файлдарын қолданады

администраторлар арасында ресурстарды таратады

администраторларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

~

Операциялық жүйе функциялары мына программалардың орындалуын қамтамасыз етеді:

жадыға программаларды жүктейді

программаларға жадыдан орын бөледі

жүйелік және программалық қамтамаларды орындайды

жүйелік және программалық қолданбаларды есептейді

жадыдан программаларды шақырады

~

Операциялық жүйе функциялары мына программалардың орындалуын қамтамасыз етеді:

жүйелік шакыруларды өндейді

программаларға жадыдан орын бөледі

жүйелік және программалык қолданбаларды есептейді

жүйелік және программалык камтамаларды орындайды

жадыдан программаларды шақырады

~

Операциялық жүйе функциялары мына программалардың орындалуын қамтамасыз етеді:

программаларга процессорлык уақыт береді

жадыдан программаларды шақырады

программаларға жадыдан орын бөледі

жүйелік және программалык камтамаларды орындайды

жүйелік программаларды кабылдайды

~

Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

компьютер ресурстарының менеджері немесе администратор рөлін орындаушы

компьютер блоктарын басқарушы

компьютер құрылысын бақылаушы немесе бағдарлаушы

компьютер жұмысына жауапты пайдаланушылар немесе қолданушылар рөлін орындаушылар

компьютер жадысына қатынушы немесе орындаушы

~

Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

компьютер ресурстарына қатынауды қамтамасыздандырады

компьютер жұмысына жауапты пайдаланушылар немесе қолданушылар рөлін орындаушылар

компьютер блоктарын басқарушы

компьютер жадысына қатынушы немесе орындаушы

толық компьютер жұмысын басқарушы

~

операциялык жуйесінің қосымшаларына ұсынылатын объект категориялары

Kernel

Admin Device Interface

Management

Admin

Program Device Interface

~

операциялык жуйесінің қосымшаларына ұсынылатын объект категориялары

Graphics Device Interface

Management

Program Device Interface

Admin Device InterfaceG

Admin

~

операциялык жуйесінің қосымшаларына ұсынылатын объект категориялары

User

Admin Device Interface

Management

Admin

Program Device Interface

~

объектілер бұл:

мысалы, файл, канал, графикалық суреттер

пакеттік құрылымдар

программалык құрылымдар

пайдаланушы ресурстары

программалык ресурс

~

Windows объектілер бұл:

деректер құрылымы

программалык құрылымдар

пайдаланушы ресурстары

пакеттік құрылымдар

мысалы, пакет, папка, видео көрсетілімдер

~

объектілер бұл:

жүйелік ресурс

пакеттік құрылымдар

программалык құрылымдар

пайдаланушы ресурстары

программалык ресурс

~

Операциялық жүйенің негізгі компоненті – ядроның (kernel) міндеті

жедел жадыны басқару

контейнерлерді басқару

құрылғы драйверлерін басқару

ағындарды басқару

файлдарды басқару

~

Операциялық жүйенің негізгі компоненті – ядроның (kernel) міндеті

ресурстарды басқару

контейнерлерді басқару

құрылғы драйверлерін басқару

ағындарды басқару

файлдарды басқару

~

Объект дескрипторының атқаратын қызметі:

объект типін идентификациялауға арналған құралдардан тұрады

программалық жазбаларды көрсетеді

жүйелік жазбаларды көрсетеді

объект атын және адресін идентификациялайды

объект атын меншіктейді

~

Объект дескрипторының атқаратын қызметі:

объект адресінен тұрады

программалық жазбаларды көрсетеді

жүйелік жазбаларды көрсетеді

объект атын және адресін идентификациялайды

объект адресін меншіктейді

~

Windows ағындарынын приоритеттepi

процессорлық уақытты тарату кезінде қолданылады

31-ден бастап 0-ге дейін өзгереді

орындалатын контекстегі салыстырмалы жедел жады приоритетіне байланысты анықталады

абсолютті процесс приоритетіне байланысты анықталады

0-ден бастап (жоғарғы приоритет) 31-ге (төменгі приоритет) дейін өзгереді

~

Windows ағындарынын приоритеттepi

0-ден бастап (төменгі приоритет) 31-ге (жоғарғы приоритет) дейін өзгереді

31-ден бастап 0-ге дейін өзгереді

орындалатын контекстегі салыстырмалы жедел жады приоритетіне байланысты анықталады

абсолютті процесс приоритетіне байланысты анықталады

өзi орындалатын контекстегі салыстырмалы процесс приоритетіне байланысты анықталады

~

Ағынның негізгі күйлері

дайын

дайын емес

орындалмау

аяқталу

жалғастыру

~

Ағынның негізгі күйлері

орындау

дайын емес

орындалмау

аяқталу

жалғастыру

~

Ағынның негізгі күйлері

күту

дайын емес

орындалмау

аяқталмау

жалғастырылмау

~

Ағының локальды жадысымен жұмыс жүргізу функциялары

TlsAlloc()

tVakue()

TlsGetAlloc()

()

TlsGet()

~

Ағының локальды жадысымен жұмыс жүргізу функциялары

()

TlsGetAlloc()

()

()

tVakue()

~

Ағының локальды жадысымен жұмыс жүргізу функциялары

TlsGetValue()

TlsGetAlloc()

TlsGet()

()

tVakue()

~

Анонимді канал дегеніміз:

бір компьютерде орындалатын процесстер арасындағы деректерді жіберу

операциялық жүйенің объектісі

процесстер арасындағы аты бар деректер жіберу

бірнеше компьютерде орындалатын процесстер арасындағы деректерді өңдеу

Win32-де процесс құруды орындайтын функциялардың прототипі

~

Анонимді канал дегеніміз:

процесстер арасындағы аты жоқтардың деректер жіберу

процесстер арасындағы аты бар деректер жіберу

Win32-де процесс құруды орындайтын функциялардың прототипі

бірнеше компьютерде орындалатын процесстер арасындағы деректерді сақтау

операциялық жүйенің объектісі

~

Анонимді канал дегеніміз:

объектісі

операциялық жүйенің объектісі

процесстер арасындағы аты бар деректер жіберу

Win32-де АРІ функцияларынорындайтын құрал

Windows синхронизациялау объектісі

~

Анонимді каналдармен жұмыс кезеңдері

канал бойынша деректермен алмау, каналды жабу

синхронды канал бойынша деректермен алмау

анонимді каналды пайдаланушының құруы

атауы бар канал бойынша деректермен алмау

клиенттердің қосымшамен байланысуы (қосылуы)

~

Оларды параллельді процесстердің арасында деректермен алмасу үшін пайдалануда ескерілуі қажет болатын анонимді каналдардың сипаттамалары:

деректерді ағын арқылы беру, деректермен синхронды алмасу

байланыстардың тек бір ғана топологиясын модельдеу

параллельді ағындардың арасында деректермен алмасу үшін пайдалану

атаулары бар, жартылай дуплексті

клиенттердің қосымшамен байланысуы

~

Оларды параллельді процесстердің арасында деректермен алмасу үшін пайдалануда ескерілуі қажет болатын анонимді каналдардың сипаттамалары:

байланыстардың кез келген топологиясын модельдеу мүмкіндігі

байланыстардың тек бір ғана топологиясын модельдеу

параллельді ағындардың арасында деректермен алмасу үшін пайдалану

атаулары бар, жартылай дуплексті

атауы бар канал бойынша деректермен алмау

~

Оларды параллельді процесстердің арасында деректермен алмасу үшін пайдалануда ескерілуі қажет болатын анонимді каналдардың сипаттамалары:

атаулары жоқ, жартылай дуплексті

байланыстардың тек бір ғана топологиясын модельдеу

параллельді ағындардың арасында деректермен алмасу үшін пайдалану

атаулары бар, жартылай дуплексті

клиенттердің қосымшамен қосылуы

~

Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу әдістері

дуплексті

жартылай симплексті

толыктай дуплексті

жартылай симплексті

толыктай симплексті

~

Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу әдістері

симплексті

жартылай симплексті

толыктай жартылай симплексті

толыктай жартылай дуплексті

толыктай симплексті

~

Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу әдістері

жартылай дуплексті

жартылай симплексті

толыктай симплексті

толыктай дуплексті

толыктай жартылай дуплексті

~

POSIX үйлесімді жүйелер

Mac OS X

OpenVMS

Windows

Windows, Linux

Windows, FreeBSD

~

POSIX үйлесімді жүйелер:

UNIX, FreeBSD

Windows, FreeBSD

Windows

Windows, Linux

Windows, OpenVMS

~

POSIX үйлесімді жүйелер:

Linux, OpenVMS

Windows, FreeBSD

Windows

Windows, Linux

Windows, OpenVMS

~

32-де процесс құруды орындайтын функцияларды көрсет:

CreateProcess()

ExitProcess()

WaitForSingleObject()

ExitProcessEx()

TerminateProcess()

~

ABI аббревиатурасынын мағынасы

on

Broker

Administrators

~

ABI аббревиатурасынын мағынасы

Binary

Integration

Broker

Administrators

Рrogramming

~

ABI аббревиатурасынын мағынасы

Integration

Broker

Administrators

Рrogramming

~

API аббревиатурасының мағынасы

Programming

Process

Binary

Administrators

Integration

~

API аббревиатурасының мағынасы

Interface

Process

Binary

Administrators

Integration

~

DLL аббревиатурасының мағынасын ашыңыз:

Dinamic

Diferenc

Digital

Distance

Desists

~

DLL аббревиатурасының мағынасын ашыңыз:

Link

Login

Logic

Linear

Language

~

DLL аббревиатурасының мағынасын ашыңыз:

Library

Login

Logic

Linear

Language

~

ЖСҚ (ОЗУ) аббревиатурасынын мағынасы

жедел

жылдам

сезгіш

қамтамасы

құрылымы

~

ЖСҚ (ОЗУ) аббревиатурасынын мағынасы

сақтау

жылдам

сезгіш

қамтамасы

құрылымы

~

ЖСҚ (ОЗУ) аббревиатурасынын мағынасы

құрылғысы

жылдам

сезгіш

қамтамасы

құрылымы

~

PCB аббревиатурасынын мағынасы

Block

Binary

Create

Class

Programming

~

PCB аббревиатурасынын мағынасы

Control

Binary

Create

Class

Possum

~

RAM аббревиатурасынын магынасы

Random

Arrow

Release

Read

Attributes

~

RAM аббревиатурасынын магынасы

Access

Massive

Arrow

Release

Assembler

~

RAM аббревиатурасынын магынасы

Memory

Massive

Release

Abbreviature

Multiply

~

Жады – бұл:

физикалық құрылғы

деректерді тасымалдауға арналған құрылғы

логикалық құрылғы

уақыты шектеусіз есептеулер кезінде қолданылатын орта

деректерді тек қабылдауға арналған құрал

~

Жады – бұл:

деректерді сақтауға арналған құрылғы

деректерді тасымалдауға арналған құрылғы

логикалық құрылғы

уақыты шектеусіз есептеулер кезінде қолданылатын орта

деректерді тек қабылдауға арналған құрал

~

Жады – бұл:

анықталған уақыт аралығындағы есептеулер кезінде қолданылатын орта

деректерді тасымалдауға арналған құрылғы

логикалық құрылғы

уақыты шектеусіз есептеулер кезінде қолданылатын орта

деректерді тек қабылдауға арналған құрал

~

Каталогтарды құру, жою және операциялар жүргізу функциялары

getcwd()

comcwd()

, mddir(), mcdir()

, mkdir(), rmdir()

mddir()

~

Кластер бұл:

магнитті дискінің ең кіші аймағы

бірнеше жолдардан тұратын аймақ

1024 байт өлшеміндегі жол аймағы

аймақ

сектордан тұратын аймақ

~

Кластер бұл:

дискіге жазылуы немесе оқылуы мүмкін аймақ

бірнеше жолдардан тұратын аймақ

1024 байт өлшеміндегі жол аймағы

жалғыз сектордан тұратын аймақ

магнитті дискінің ең үлкен аймағы

~

Кластер бұл:

бірнеше секторлардан тұратын аймақ

бірнеше жолдардан тұратын аймақ

1024 байт өлшеміндегі жол аймағы

дискіден оқылуы мүмкін емес аймақ

магнитті дискінің ең үлкен аймағы

~

Сектор бұл:

магнитті дискінің бір жолының ең кіші аймағы

жолдың (дорожканың) өлшемі 2048 байт аймағы

жолдың (дорожканың) 0-ден бастап нөмірленетін аймағы

жолдың (дорожканың) 2-ден бастап нөмірленетін аймағы

магнитті дискінің бір жолының ең үлкен аймағы

~

файлдардың атрибуттары

file_attribute_compressed

file_attribute_reparse_point

file_attribute_temporary

file_attribute_encrypted

file_attribute_consisted

~

рхивті файлдардың атрибуттары

file_attribute_archive

file_attribute_reparse_point

file_attribute_temporary

file_attribute_atribute

~

Жасырын файлдардың атрибуттары

file_attribute_hidden

file_attribute_reparse_point

file_attribute_temporary

file_attribute_encrypted

file_attribute_hexced

~

Шифрланған файлдың атрибуттары:

file_attribute_encrypted

file_attribute_archive

file_attribute_readonly

file_attribute_system

file_attribute_normal

~

алыпты файлдың атрибуттары:

file_attribute_normal

file_attribute_archive

file_attribute_readonly

file_attribute_system

file_attribute_encrypted

~

Жүйелік файлдың атрибуттары:

file_attribute_system

file_attribute_archive

file_attribute_readonly

file_attribute_encrypted

file_attribute_normal

~

функциясын қолданады:

CloseHandle(hFile)

MapViewOfFile(hFile)

ViewFile(hFile)

Handle(hFileObject)

CreateFileMapping()

~

Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс аяқталған кезде файлдың жадыға бейнеленуін болдырмаудың мына функциясын қолданады:

UnMapViewOfFile()

MapViewOfFile(hFile)

ViewFile(hFile)

Handle(hFileObject)

CreateFileMapping()

~

Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс аяқталған кезде ядро объектілерін жабу үшін мына функциясын қолданады:

CloseHandle(hFileMappingObject)

MapViewOfFile(hFile)

ViewFile(hFile)

Handle(hFileObject)

CreateFileMapping()

~

Файлды бейнелеу объектілерін қолдану және құру үшін WindowsAPI функцияларының көмегіне жүгінеміз. Осы функцияны көрсет:

CreateFileMapping

CreateFile

ViewFile

MapOfFile

ViewFile(hFile)

~

Файлды бейнелеу объектілерін қолдану және құру үшін WindowsAPI функцияларының көмегіне жүгінеміз. Осы функцияны көрсет:

MapViewOfFile

CreateFile

ViewFile

MapOfFile

ViewFile(hFile)

~

Файлды бейнелеу объектілерін қолдану және құру үшін WindowsAPI функцияларының көмегіне жүгінеміз. Осы функцияны көрсет:

UnMapViewOfFile

CreateFile

ViewFile

MapOfFile

ViewFile(hFile)

~

Ағынның локальды жадысымен жұмыс жүргізу тәртібі:

көрсеткішті босату, көрсеткіштерді тарату

, көрсеткіштерді іздеу

, көрсеткіштерді табу

, көрсеткіштерді іздеу

, көрсеткіштерді күту

~

параметрлері

InheritHandle

lpMutexAttributes

nCount, *lpHandles

InitializeCriticalSection

dwExitCode, lpFileName

~

DllMain() функциясының параметрі

lpvReserved

dwExitCode

lpFileName

hModule

dwFlags

~

DllMain() функциясының параметрі

hinstDll

dwExitCode

lpFileName

hFile

hModule

~

DllMain() функцияның параметрлері:

DllMain функцияны шақыру себебінің жалауы

виртуальды адрес параметрлері

файлдың дескрипторы

жүктеу тәсілі

процесстің дескрипторы

~

() функциясының параметрлері

, lpBuffer

dwDesiredAccess, dwShareMode

bAbsolut

Window

lpScreenBufferData

~

ReadConsoleOutput() функциясының параметрлері

dwBufferSize, dwBufferCoord

dwDesiredAccess, dwShareMode

bAbsolut, lpWriteRegion

*lpConsoleWindow

lpScreenBufferData

~

ReadConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері

hConsoleOutput, lpAttribute

*lpConsoleWindow

dwDesiredAccess, dwShareMode

lpReadRegion

lpWriteRegion

~

ReadConsoleOutputAttribute() функциясының параметрлері

lpNumberOfAttrsRead

*lpConsoleWindow

dwDesiredAccess, dwShareMode

lpReadRegion

lpWriteRegion

~

DuplicateHandle() функциясынын параметрлерін көрсет:

hSourceProcessHandle, hSourceHandle

blnheritHandles, dwCreationFlags, lpEnvironment

nformation

pThreadAttributes

lpApplicationName, lpCommandLine

~

DuplicateHandle() функциясынын параметрлерін көрсет:

dwDesiredAccess, bInheritHandle, dwOptions

blnheritHandles, dwCreationFlags, lpEnvironment

pThreadAttributes, dwStackSize, lpApplicationName

nformation

lpProcessAttributes, lpThreadAttributes

~

DuplicateHandle() функциясынын параметрлерін көрсет:

hTargetProcessHandle, lpTargetHandle

pThreadAttributes, dwStackSize

nformation

pThreadAttributes

lpApplicationName, lpCommandLine

~

ын көрсетіңіз

GetExceptionInformation()

SetExceptionCode()

ExceptionCode()

SetInformation()

UnhandledExceptionFilter()

~

Ерекшеліктер коды алу функциясын көрсетіңіз

GetExceptionCode()

SetExceptionCode()

ExceptionCode()

SetInformation()

GetCode()

~

Ерекшеліктер фильтр функциясын көрсетіңіз

UnhandledExceptionFilter()

SetExceptionCode()

ExceptionCode()

SetInformation()

GetExceptionInformation()

~

Реестр келесі сипаттамаларды сақтайды

параметр мәні

параметр өлшемі

параметр адресі

параметр атының ұзындығы

параметр айнымалысы

~

Реестр келесі сипаттамаларды сақтайды

параметр аты

параметр өлшемі

параметр адресі

параметр атының ұзындығы

параметр дескрипторы

~

Реестр келесі сипаттамаларды сақтайды

параметр деректерінің типі

параметр өлшемі

параметр адресі

параметр атының ұзындығы

параметр тұрақтысы

~

TerminateProcess() функциясының қызметі:

процесс жұмысын аяқтайды

процесс жұмысын бастайды

барлық уақытта шақырыла береді

бұл процесске жататын бір ресурсты босатады

бұл процесске жататын барлық ресурстарды босатады

~

TerminateProcess() функциясының қызметі:

бұл процесске жататын барлық ресурстарды босатпайды

процесстің параллельді орындалуын қамтамасыздандырады

барлық уақытта шақырыла береді

бұл процесске жататын бір ресурсты босатады

бұл процесске жататын барлық ресурстарды босатады

~

Процесске тән ресурстар

виртуальды адрестік кеңістік, нақты жадыдағы көптеген жұмыс беттері

қосымшаның жұмысына арналған стек, операциялық жүйенің жұмысына арналған стек

орындалатын функция коды, процессор регистрларының жиыны

программа жұмысына арналған стек, жедел жадының жұмысына арналған стек

кірістірілген программалар, программалық пайдаланушы регистрлерінің жиыны

~

Процесске тән ресурстар

ядро объектісінің дескрипторларын сақтауға арналған кесте

орындалатын функция, команда көрсеткіші регистрі

орындалатын функция коды, процессор регистрларының жиыны

программа жұмысына арналған стек, жедел жадының жұмысына арналған стек

кірістірілген программалар, программалық пайдаланушы регистрлерінің жиыны

~

Процессорды босатуға қатысты оқиғалар:

квант уақытының өткеніне байланысты ағынның күту күйіне өтуі

дайындық күйіне өтyi

жедел жадыда орын жоқ

квант уақытының өткеніне байланысты ағынның дайындық күйіне өтуі

ағынның орындалуы

~

Каталогтармен жұмыс кезіндегі негізгі функциялар

каталог құру, каталогты жою

каталог бөлу, каталогтарды қосу

бар файлға қатынауды ашу, бар файлға қатынауды жабу

файлды бөлу, файлдарды жоғалту

файл құру, файлды жою, файлға деректер жазу

~

Магнитті дискіні форматтау деңгейлері

физикалық форматтау немесе төменгі деңгейдегі форматтау

физикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

логикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

деңгейдегі форматтау

физикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау

~

Магнитті дискіні форматтау деңгейлері

логикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау

физикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

логикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

физикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау

логикалық форматтау немесе төменгі деңгейдегі форматтау

~

Магнитті дискіні форматтау деңгейлері

дискіні бөлімдерге бөлу

физикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

логикалық форматтау немесе бірқалыпты форматтау

физикалық форматтау немесе жоғарғы деңгейдегі форматтау

логикалық форматтау немесе төменгі деңгейдегі форматтау

~

функциясы

MoveFile()

MovePakeges()

MoveMemory()

GetCurrentFile()

MoveDirectory()

~

Каталогтарды орнату функциясы

SetCurrentDirectory()

MovePakeges()

MoveMemory()

GetCurrentFile()

MoveDirectory()

~

Каталогтарды анықтау функциясы

GetCurrentDirectory()

MovePakeges()

MoveMemory()

GetCurrentFile()

MoveDirectory()

~

:

ядро объектісін жабу, файлды жабу

процессор жұмысын жабу, файлды жабу

файлды жабу, файлды өшіру

файлмен керекті бейнелеуді болдырмау, бейнелеуді бұзу

файл құру, файл ашу және жабу

~

Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс кезіндегі әрекеттер тізбегі:

файлды ашу, ядро объектісін құру, файлды бейнелеу

процессор жұмысын жабу, файлды жабу

файлды жабу, файлды өшіру

файлмен керекті бейнелеуді болдырмау, бейнелеуді бұзу

файл түрімен керекті жұмыстарды болдырмау, бейнелеуді ашу

~

ын көрсет:

CreateFileMapping()

ViewOfFile()

CreateHandle()

UnMapViewOfFile()

FileMapping()

~

ын көрсет:

CreateFile()

ViewOfFile()

CreateHandle()

UnMapViewOfFile()

FileMapping()

~

Жадыға бейнеленетін файлдармен жұмыс кезіндегі файлдарды немесе оның бөліктерін бейнелеу функцияларын көрсет:

MapViewOfFile()

ViewOfFile()

CreateHandle()

UnMapViewOfFile()

FileMapping()

~

DLL түрінде безендірілген программалық модуль

.dll кеңейтілуінде болады

жадыда файл түрінде сақталады

.ехе кеңейтілуінде болады

класстар, әрі объектілерден тұра алады

.соm кеңейтілуінде болады

~

DLL түрінде безендірілген программалық модуль

функциялар, әрі деректерден тұра алады

класстар, әрі объектілерден тұра алады

компоненттер, әрі пакеттерден тұра алады

жадыда файл түрінде сақталады

.ехе кеңейтілуінде болады

~

DLL түрінде безендірілген программалық модуль

дискіде файл түрінде сақталады

жадыда файл түрінде сақталады

.ехе кеңейтілуінде болады

класстар, әрі объектілерден тұра алады

.соm кеңейтілуінде болады

~

DLL статикалық жүктемеленуі бұл:

.lib кеңейтілуінде файл

.соm кеңейтілуінде файл

.dll кеңейтілуінде файл

.ехе кеңейтілуінде файл

дискіде файл түрінде сақталады

~

() функциясының параметрлері

dwDesiredAccess

InitialOwner

nCount, *lpHandles

lpMutexAttributes

dwMilliseconds

~

OpenEvent() функциясының параметрлері

lpName

InitialOwner

lpMutexAttributes

bWaitAll

dwMilliseconds

~

() функциясының параметрі

hFile

lpvReserved

hinstDll

fdwReason

bWaitAll

~

LoadLibraryEx() функциясының параметрі

FileName

lpvReserved

hinstDll

fdwReason

InitialOwner

~

LoadLibraryEx() функциясының параметрі

dwFlags

lpvReserved

hinstDll

fdwReason

bWaitAll

~

DLL динамикалық жүктемелеу функциялары

LoadLibraryEx()

TlsSetValue()

FreeLibrary()

FreeLibraryExitThread()

GetProcAddress()

~

DLL қолдану функциясы

GetProcAddress()

TlsSetValue()

FreeLibrary()

FreeLibraryExitThread()

LoadLibraryEx()

~

DLL өшіру функциясы

FreeLibrary()

GetProcAddress() немесе TlsSetValue()

FreeLibraryExitThread()

GetProcAddress()

LoadLibraryEx()

~

ReadConsole() функциясының параметрлері

lpNumberOfCharsToRead, lpNumberOfCharsRead

lpWriteRegion

*lpConsoleWindow

dwDesiredAccess, dwShareMode

dwBufferSize, dwBufferCoord

~

ReadConsole() функциясының параметрлері

ffer

lpWriteRegion

*lpConsoleWindow

dwDesiredAccess, dwShareMode

dwBufferSize, dwBufferCoord

~

Console() функциясының параметрлері

lpWriteRegion

lpReadRegion

lpScreenBufferData

dwDesiredAccess, dwShareMode

*lpConsoleWindow

~

WriteConsole() функциясының параметрлері

hConsoleOutput, *lpBuffer

lpReadRegion

fferData

wDesiredAccess, dwShareMode

*lpConsoleWindow

~

Console() функциясының параметрлері

dwBufferSize, dwBufferCoord

lpReadRegion

lpScreenBufferData

dwDesiredAccess, dwShareMode

*lpConsoleWindow

~

RaiseException() функциясының параметрлері

*lpArguments

dwDesiredAccess, dwShareMode

*lpSecurityAttributes, dwFlags

bAbsolut

*lpConsoleWindow

~

RaiseException() функциясының параметрлері

dwExceptionCode, dwExceptionFlags

dwDesiredAccess, dwShareMode

*lpSecurityAttributes, dwFlags

TlsSetValue

*lpConsoleWindow

~

RaiseException() функциясының параметрлері

Arguments

bAbsolut

hConsoleOutput

*lpSecurityAttributes, dwFlags

GetProcAddress, TlsSetValue

~

RaiseException() функцияның параметрлер қатарына жатады:

аргументтер саны

ерекшелікті жаңарту жалауы

басқаруды ерекшелікті өңдеушіге беру

блокты қалыпты аяқтау

дескрипторды қайтару

~

RaiseException() функцияның параметрлер қатарына жатады:

ерекшеліктің коды, ерекшелікті жаңарту жалауы

ерекшелікті жаңарту жалауы

басқаруды ерекшелікті өңдеушіге беру

блокты қалыпты аяқтау

дескрипторды жаңарту

~

RaiseException() функцияның параметрлер қатарына жатады:

аргументтер массиві

ерекшелікті жаңарту жалауы

басқаруды ерекшелікті өңдеушіге беру

блокты қалыпты аяқтау

блоктарды қосарландыру

~

Windows операциялық жүйесінде ағындардың келесі түрлерін ажыратады:

пайдаланушының интерфейсінің ағындары

компьютердегі ағындар

ағындар

жиындардың ағындары

қосымшалардың ағындары

~

Windows операциялық жүйесінде ағындардың келесі түрлерін ажыратады:

жүйелік

серверлік

үзілген

кластерлік

әмбебап

~

Синхронизациялау объектісі кейбір орындалған әрекет жайында хабарлайды, екі түрі бар және сигналдық күйге функция арқылы өткізіледі:

SetEvent()

CreateSemaphore()

semaphore

CreateMutext()

mutex

~

Виртуальды жады аймағын резервтеу немесе тарату үшін процесс VirtualAlloc() функцияны шақыруы керек, ол келесі параметрлерге ие:

тарату типі және қол жеткізуді қорғау типі

виртуальды жады аймағының соңының адресі

ерекшелікті жаңарту жалауы

басқаруды ерекшелікті өңдеушіге беру

блоктарды қосарландыру

~

Виртуальды жады аймағын резервтеу немесе тарату үшін процесс VirtualAlloc() функцияны шақыруы керек, ол келесі параметрлерге ие:

тарату немесе резервтеуге арналған аймақ

виртуальды жады аймағының соңының адресі

ерекшелікті жаңарту жалауы

басқаруды ерекшелікті өңдеушіге беру

блокты қалыпты аяқтау

~

Виртуальды жады аймағын резервтеу немесе тарату үшін процесс VirtualAlloc() функцияны шақыруы керек, ол келесі параметрлерге ие:

аймақ өлшемі

виртуальды жады аймағының соңының адресі

басқаруды ерекшелікті өңдеушіге беру

блокты қалыпты аяқтау

блоктарды қосарландыру

~

FillMemory() функцияның параметрлері:

блоктың ұзындығы

бастапқы аймақтың адресі

буфердің ұзындығы

блокты қалыпты аяқтау

блоктың идентификаторы

~

FillMemory() функцияның параметрлері:

символ-толықтырушы

бастапқы аймақтың адресі

буфердің ұзындығы

блоктың идентификаторы

глобальды топтар

~

FillMemory() функцияның параметрлері:

жады блогының адресі

бастапқы аймақтың адресі

буфердің ұзындығы

блоктың идентификаторы

жалаулар мен атрибуттар

~

Тіркелу жазбалардың типтері:

компьютердің тіркелу жазбасы

локальды топтар

арнайы топтар

глобальды топтар

нақты айнымалылар

~

Тіркелу жазбалардың типтері:

доменнің тіркелу жазбасы

локальды топтар

арнайы топтар

глобальды топтар

логикалық тұрақтылар

~

OpenSemaphore() функцияның параметрлері

семафордың атауы

дескриптор

иесінің атауы

процесстің бастапқы мәні

блоктың идентификаторы

~

OpenSemaphore() функцияның параметрлері

мұралану режимі

дескриптор

иесінің атауы

процесстің бастапқы мәні

дискінің кластерлері

~

OpenSemaphore() функцияның параметрлері

қол жеткізу жалаулары

дескриптор

иесінің атауы

процесстің бастапқы мәні

дискінің секторлары

~

WriteFile() функцияның параметрлері:

жазылатын байтар саны, жазылған байтар саны

жалаулар мен атрибуттар, оқылатын байттар саны

жалаулар мен атрибуттар, атрибуттар файлы

атрибуттар файлы, оқылған байттар саны

файлдың аты, қорғау атрибуттары, файлды құру немесе ашу

~

WriteFile() функцияның параметрлері:

асихрондық жазуда қолданылады

жалаулар мен атрибуттар, оқылатын байттар саны

жалаулар мен атрибуттар, атрибуттар файлы

атрибуттар файлы, оқылған байттар саны

файлдың аты, қорғау атрибуттары, файлды құру немесе ашу

~

WriteFile() функцияның параметрлері:

файлдың дескрипторы, деректер буферіне көрсеткіш

жалаулар мен атрибуттар, оқылатын байттар саны

жалаулар мен атрибуттар, атрибуттар файлы

атрибуттар файлы, оқылған байттар саны

файлдың аты, қорғау атрибуттары, файлды құру немесе ашу

~

MapViewOfFile() функцияның dwDesiredAccess, dwFileOffsetHigh және dwFileOffsetLow, dwNumberOfBytesToMap параметрлері береді:

файлдан жадыға бейнеленетін байттар саны

подкачка файлына қол жеткізу режимі

файлдың қазіргі орналасқан орнынан ығысу

файлдың байттар саны

файлдың соңынан ығысу

~

MapViewOfFile() функцияның dwDesiredAccess, dwFileOffsetHigh және dwFileOffsetLow, dwNumberOfBytesToMap параметрлері береді:

файлдың басынан ығысу

подкачка файлына қол жеткізу режимі

файлдың қазіргі орналасқан орнынан ығысу

файлдың байттар саны

файлдың соңынан ығысу

~

MapViewOfFile() функцияның dwDesiredAccess, dwFileOffsetHigh және dwFileOffsetLow, dwNumberOfBytesToMap параметрлері береді:

файлдың түріне қол жеткізу режимі

подкачка файлына қол жеткізу режимі

файлдың қазіргі орналасқан орнынан ығысу

файлдың байттар саны

файлдың соңынан ығысу

~

Жадыға бейнеленетін файл арқылы процесстердің арасында деректермен алмасу мүмкін, себебі:

файлдарды жадыға бейнелеу ең жақсы өнімділікті қамтамасыдандырады

файл бір процесстің жадына бейнеленуі мүмкін

жүйелік файлды қолдануға болады

бірнеше файлдар бірнеше процесстермен жадыға бейнеленуі мүмкін

файл бірнеше процесстермен жадыға бейнеленуі мүмкін емес

~

Жадыға бейнеленетін файл арқылы процесстердің арасында деректермен алмасу мүмкін, себебі:

беттерді подкачкалау файлын пайдалануға болады

файл бір процесстің жадына бейнеленуі мүмкін

кәдімгі файлды қолдануға болады

бірнеше файлдар бірнеше процесстермен жадыға бейнеленуі мүмкін

файл бірнеше процесстермен жадыға бейнеленуі мүмкін емес

~

Динамикалық қосылатын библиотекаларды пайдалану . . . мүмкіндік береді:

программалық қамтамасыздандыруды әзірлеуге жұмсалатын шығындарды азайтуға

қосымшаларға код пен деректердің бірдей бір экземплярын бөлмеуге

программалық қамтамасыздандыруды әзірлеуге жұмсалатын шығындарды арттыруға

қосымшаларға кодты физикалық жадыға жүктемеуге

қосымшаларға программалық кодты пайдаланбауға

~

Динамикалық қосылатын библиотекаларды пайдалану . . . мүмкіндік береді:

пайдаланылатын физикалық жадтың көлемін азайтуға

қосымшаларға код пен деректердің бірдей бір экземплярын бөлмеуге

пайдаланылатын физикалық жадтың көлемін арттыруға

программалық қамтамасыздандыруды әзірлеуге жұмсалатын шығындарды арттыруға

қосымшаларға кодты физикалық жадыға жүктемеуге

~

Орындалатын файлдар және динамикалық библиотекалардың файлдары, яғни кеңейтілулері exe және dll болатын файлдар, бөлімдерге бөлінген:

қамтиды

осы бөлімдердің біреуі тек регистрлерді қамтиды

олардың әрқайсысы әртүрлі типтегі деректерді қамтиды

деректерді қамтитын бөлім физикалық жадыда резидентті сақталады

орындалатын кодты қамтитын бөлім физикалық жадыда бірнеше экземплярларда сақталады

~

Орындалатын файлдар және динамикалық библиотекалардың файлдары, яғни кеңейтілулері exe және dll болатын файлдар, бөлімдерге бөлінген:

олардың әрқайсысы тек бірдей типтегі деректерді қамтиды

осы бөлімдердің біреуі тек регистрлерді қамтиды

олардың әрқайсысы әртүрлі типтегі деректерді қамтиды

деректерді қамтитын бөлім физикалық жадыда резидентті сақталады

орындалатын кодты қамтитын бөлім физикалық жадыда бірнеше экземплярларда сақталады

~

Ағынның динамикалық локальды жадысы бұл:

Win32 API арнайы функциялар көмегімен индекстер арқылы қол жеткізу

индекстер арқылы қол жеткізу

Win32 API функциялары

көрсеткішті үлестіру

көрсеткішпен жұмыс

~

Ағынның динамикалық локальды жадысы бұл:

thread local storage, TLS

индекстер арқылы қол жеткізу

Win32 API функциялары

көрсеткішті үлестіру

көрсеткішті босату

~

Асинхронды процедураны орындау үшін келесі шарттарды орындау қажет:

асинхронды процедураны орындауға рұқсат беру

синхронды процедураны анықтау

оның контекстінде осы процедура орындалатын процессті анықтау

жүйелік процедураны анықтау

синхронды процедураны орындауға рұқсат беру

~

Асинхронды процедураны орындау үшін келесі шарттарды орындау қажет:

асинхронды процедураны анықтау

синхронды процедураны анықтау

оның контекстінде осы процедура орындалатын процессті анықтау

жүйелік процедураны анықтау

синхронды процедураны орындауға рұқсат беру

~

Файлдан деректерді асинхронды оқуда, ReadFile() функцияның параметрлер қатарына жатады:

файлдың дескрипторы; деректер буферіне көрсеткіш

; оқылатын байттардың саны

; жүйелік ресурстың дескрипторы

оқылатын байттардың саны

деректер буферіне көрсеткіш

~

Файлдан деректерді асинхронды оқуда, ReadFile() функцияның параметрлер қатарына жатады:

оқылатын байттардың саны; оқылған байттардың саны

; оқылатын байттардың саны

деректер буферіне көрсеткіш

; жүйелік ресурстың дескрипторы

оқылған байттардың саны; жүйелік ресурстың дескрипторы

~

Файлдан деректерді асинхронды оқуда, ReadFile() функцияның параметрлер қатарына жатады:

асинхронды жазуда пайдаланылады

жүйелік ресурстың дескрипторы

оқылған байттардың саны

деректер буферіне көрсеткіш

оқылатын байттардың саны

~

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу түрлері:

фреймдік

бастапқы

әмбебап

кездейсоқ

дискретті

~

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу түрлері:

финалдық

бастапқы

әмбебап

кездейсоқ

глобальді

~

Операциялық жүйелер ядросының объектілері:

процесстер, файлдар, оқиғалар

құрылғылар, орталар

бояу жаққыштар (кисти), файлдар, каталогтар

критикалы секциялар, мьютекстер

процессорлар, дискілер, жадылар

~

Операциялық жүйелер ядросының объектілері:

ағындар, семафорлар, мьютекстер

процессорлар, дискілер, жадылар

құрылғылар, орталар

бояу жаққыштар (кисти), файлдар, каталогтар

критикалы секциялар, мьютекстер

~

Процесстің приоритеттерін (басымдылықтарын) келесі жалауларды пайдалана отырып орнатуға болады:

фондық процесстер класы, қалыптыдан төмен процесстердің класы

жоғары приоритет, жоғары приоритеттік процесстер класы

қалыпты приоритет, қалыптыдан жоғары приоритет

төменгі приоритет, қалыптыдан төмен приоритет

жоғары приоритет, фондық ағынның приоритеті

~

Қауіпсіздік жүйесінің нeriзгi программалық компоненттері

Security Reference Monitor

Manager

Authority

Monitor

Security Manager Accounts

~

Қауіпсіздік жүйесінің нeriзгi программалық компоненттері

Security Accounts Manager

Manager

Manager

Atributes

lpApplicationName

~

Қауіпсіздік жүйесінің нeriзгi программалық компоненттері

SecurityAuthority

Security Authority

Security Manager

Local Security

lpThreadAttributes

~

Қауіпсіздік жүйесінің қосымша программалық компоненттері

Authentication Package

Security Reference Monitor

Host

Authority

Security Accounts Manager

~

Мұраланатын дескрипторды анонимдік каналдың процесс-клиентіне айқын беру келесі тәсілдердің бірі арқылы орындалуы мүмкін:

хабарламасы арқылы

құрылымның hStdInput өрісі арқылы

құрылымның hStdOutput өрісі арқылы

ошта бойынша

Глобальды айнымалылар жиынтығы бойынша

~

Мұраланатын дескрипторды анонимдік каналдың процесс-клиентіне айқын беру келесі тәсілдердің бірі арқылы орындалуы мүмкін:

құрылымның hStdInput, hStdOutput және hStdError өрістері арқылы

құрылымның hStdInput өрісі арқылы

құрылымның hStdOutput өрісі арқылы

Глобальды айнымалылар мен тұрақтылар жиынтығы бойынша

Электронды пошта бойынша

~

Мұраланатын дескрипторды анонимдік каналдың процесс-клиентіне айқын беру келесі тәсілдердің бірі арқылы орындалуы мүмкін:

командалық қатар арқылы; файл арқылы

құрылымның hStdInput өрісі арқылы

құрылымның hStdOutput өрісі арқылы

электронды пошта бойынша

глобальды айнымалылар жиынтығы арқылы

~

Процессті аяқтауға болатын функция:

TerminateProcess()

FreeLibrary()

UnmapViewOfFile()

TerminateThread()

CloseHandle()

~

Процессті уақытша тоқтатуға болатын функция:

WaitForSingleObject()

FreeLibrary()

UnmapViewOfFile()

TerminateThread()

CloseHandle()

~

Windows-та синхронизациялау объектілері:

мьютекс

таймер

канал

процессор

каталог

~

Windows-та синхронизациялау объектілері:

оқиға

таймер

үйме

канал

файл

~

Windows-та синхронизациялау объектілері:

семафор

критикалық секция

жедел жады

канал

каталог

~

CopyMemory() функцияның параметрлері

жады блогының ұзындығы

символ-толтырушы

жады блогының атрибуттары

ақпарат үшін буфер

жады блогының адресі

~

CopyMemory() функцияның параметрлері

тағайындау аймағының адресі

жады блогының атрибуттары

ақпарат үшін буфер

буфердің ұзындығы

жады блогының адресі

~

Р өрістің виртуальды бетіне қол жеткізу атрибуттардың мәндері:

бетке қол жеткізу аяқталды

бетті тек жазуға ғана қол жеткізу

виртуальды беттерде кодты оқкға рұқсат

виртуальды беттерде кодты жазу

жады блогының атрибуттары

~

Р өрістің виртуальды бетіне қол жеткізу атрибуттардың мәндері:

бетті оқу және жазу қол жетімді

бетті тек жазуға ғана қол жеткізу

виртуальды беттерде кодты оқкға рұқсат

виртуальды беттерде кодты жазу

виртуальды беттің бастапқы иесі

~

Р өрістің виртуальды бетіне қол жеткізу атрибуттардың мәндері:

бетті тек оқу қол жетімді

бетті тек жазуға ғана қол жеткізу

виртуальды беттерде кодты оқкға рұқсат

виртуальды беттерде кодты жазу

виртуальды беттің соңғы иесі

~

ы:

CreateDirectory()

lpBackupFileName

CopyFile()

CreateFile()

CreateThread()

~

Каталогтармен жұмыс жасау функциялары:

RemoveDirectory()

lpBackupFileName

ReadFile()

CreateFile()

CreateThread()

~

Windows-те қауіпсіздік моделінің негізгі терминдер қатарына жатады:

қауіпсіздік дескрипторы

қауіпсіздік моделі

қауіпсіздікті басқару

операциялық жүйе

жүйені пайдаланушы

~

Windows-те қауіпсіздік моделінің негізгі терминдер қатарына жатады:

қол жеткізуді басқару тізімдері

қауіпсіздік моделі

қауіпсіздікті басқару

операциялық жүйе

жүйені пайдаланушы

~

Тіркелу жазбалары:

администратор

файл

каталог

объект

программа

~

OpenMutex() функцияның параметрлері:

мьютекске қол жеткізу

мьютекстің дескрипторы

қорғау атрибуттары

мьютекстің бастапқы иесі

мьютекстің тағайындалуы

~

CreateFileMapping() функцияның flProtect параметрі келесіні береді:

файл түріне қол жеткізу режимдері жалауылары

файлды жадыға бейнелейтін объектінің атауы

файлды жадыға бейнелейтін объектінің дескрипторы

файл түрінің өлшемі

файлды жадыға бейнелейтін объектінің өлшемі

~

CreateFileMapping() функцияның dwMaximumSizeHigh және dwMaximumSizeLow параметрлері келесіні береді:

файлды жадыға бейнелейтін объектінің өлшемі

файлды жадыға бейнелейтін объектінің атауы

файлды жадыға бейнелейтін объектінің дескрипторы

файл түрінің өлшемі

файл түріне қол жеткізу режимдері жалауылары

~

параметрі келесіні береді:

файлды жадыға бейнелейтін объектінің атауы

файлды жадыға бейнелейтін объектінің өлшемі

файлды жадыға бейнелейтін объектінің дескрипторы

файл түрінің өлшемі

файл түріне қол жеткізу режимдері жалауылары

~

ның мағынасы:

irst in

Library

Input

Load

Float

~

абревиатурасының мағынасы:

irst out

Library

Input

Load

Float

~

ның мағынасы:

east

r

y

Load

Loader

~

абревиатурасының мағынасы:

ecently

r

Load

Loader

eality

~

абревиатурасының мағынасы:

r

Load

Loader

eality

~

ның мағынасы:

east

r

Load

Loader

irst out

~

абревиатурасының мағынасы:

equently

r

Load

irst in

Frequens

~

абревиатурасының мағынасы:

sed

r

Load

irst up

Uses

~

абревиатурасының мағынасы:

ot

r

Read

New

Newer

~

абревиатурасының мағынасы:

ecently

r

Read

New

Reality

~

ның мағынасы:

sed

r

Read

New

Uses

~

абревиатурасының мағынасы:

hread

Single

Technology

Tausend

System

~

абревиатурасының мағынасы:

Local

Single

System

Lineary

~

ның мағынасы:

torage

Single

Tausend

System

Load

~

Динамикалы қосылатын библиотека процесстің виртуальды жадына жүктелуі мүмкін:

процессті операциялық жүйе орындау барысында

процесстің орындалатын модулінің аяқталу барысында

ағынды құру барысында

жарым-жарты (частично)

толық-жартылай дуплексті

~

Динамикалы қосылатын библиотека процесстің виртуальды жадына жүктелуі мүмкін:

статикалық пен қатар динамикалық

процесстің орындалатын модулінің аяқталу барысында

ағынды құру барысында

жарым-жарты (частично)

толық-жартылай симплексті

~

WriteConsoleOutput() функцияның параметрлер қатарына жатады:

экранның буферіне шығару аймағы

экран аймағы

дескрипторы

файл дескрипторы

файлға енгізу аймағы

~

WriteConsoleOutput() функцияның параметрлер қатарына жатады:

экран буферінің дескрипторы

дескрипторы

диск дескрипторы

файл дескрипторы

файлға енгізу аймағы

~

WriteConsoleOutput() функцияның параметрлер қатарына жатады:

деректері бар буфердің өлшемі

дескрипторы

диск дескрипторы

файл дескрипторы

файлға енгізу аймағының өлшемі

~

ReadConsoleOutput() функцияның параметрлері:

экран буферінің дескрипторы

каталогтағы дескрипторы

каталогтың атауы

файлдың дескрипторы

файлға шығару аймағы

~

ReadConsoleOutput() функцияның параметрлері:

экранның буферіне енгізу аймағы

файлдың атауы

каталогтың атауы

файлдың дескрипторы

файлға шығару немесе енгізу аймағы

~

ReadConsoleOutput() функцияның параметрлері:

буфердегі бірінші элемент үшін координаталар

файлдың атауы

каталогтың атауы

файлдың дескрипторы

файлға шығару немесе енгізу аймағының параметрлері

~

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеуде пайдаланылатын кілттік сөздер:

_finally

signal

mutex

semaphore

_event

~

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеуде пайдаланылатын кілттік сөздер:

_except

_signal

_mutex

_semaphore

_event

~

Win32 API функциональды түрде келесі категорияларға бөлінеді:

Windows NT Access, Windows Shell, Base Services

Graphics Device Interface, Network Services, Kernel Interface

Graphics User Interface, Network Services, User Interface

Graphics Interface Device, Services Network, Interface Kernel

Graphics Interface User, Network Base Services, Interface User

~

Win32 API функциональды түрде келесі категорияларға бөлінеді:

Graphics Device Interface, Network Services, User Interface

Graphics Device Interface, Network Services, Kernel Interface

Graphics User Interface, Network Services, User Interface

Graphics Interface Device, Services Network, Interface Kernel

Graphics Interface User, Network Base Services, Interface User

~

Win32 API функциональды түрде келесі категорияларға бөлінеді:

Windows System Information, Common Control Library

Graphics Device Interface, Network Services, Kernel Interface

Graphics User Interface, Network Services, User Interface

Graphics Interface Device, Services Network, Interface Kernel

Graphics Interface User, Network Base Services, Interface User

~

Келесі дескрипторлар мұра етіп алына алмайды:

LoadLibrary()

CreateFile()

CreatePipe()

FreeLibrary()

()

~

Келесі дескрипторлар мұра етіп алына алмайды:

HeapCreate, HeapAlloc

CreateFile()

CreatePipe()

FreeLibrary()

()

~

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу программасы қамтиды:

ерекшелікті өңдеуші деп аталатын блок

одан кейін программа дұрыс орындалмайтын оқиға

программаның орындалу барысында орын алатын оқиға

программада қате болып табылатын оқиғалар

фильтр өрнегі

~

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу программасы қамтиды:

ерекшелікті финальды өңдеу блогы

одан кейін программа дұрыс орындалмайтын оқиға

программаның орындалу барысында орын алатын оқиға

программада қате болып табылатын оқиғалар

фильтр өрнегі

~

Ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу программасы қамтиды:

фрейм деп аталатын программалық код блогы

одан кейін программа дұрыс орындалмайтын оқиға

программаның орындалу барысында орын алатын оқиға

программада қате болып табылатын оқиғалар

фильтр өрнегі

~

құрылымның параметрлері

құрылымның байттардағы ұзындығы

пайдаланушылардың тіркелу жазбалары

құрылымның виртуалды адресі

құқықтар және артықшылықтар (привилегии)

құрылымның тарабайттардағы ұзындығы

~

құрылымның параметрлері

мұрагерлік белгісі

пайдаланушылардың тіркелу жазбалары

құрылымның адресі

құқықтар және артықшылықтар (привилегии)

құрылымның тарабайттардағы ұзындығы

~

құрылымның параметрлері

қауіпсіздік дескрипторына көрсеткіш

пайдаланушылардың тіркелу жазбалары

құрылымның виртуалды адресі

құқықтар және артықшылықтар (привилегии)

құрылымның тарабайттардағы ұзындығы

~

Атауы бар каналдарды процесс-сервер CreateNamedPipe() функцияның көмегімен құрады, ол келесі параметрлерге ие:

клиентпен байланысты күту уақыты, қауіпсіздік атрибуттары

каналдың атрибуттары

құрылымның тарабайттардағы ұзындығы

қауіпсіздік атрибуты деп аталатын программалық код блогы

канал экземплярларының минималды саны, шығыс және кіріс буферлердің дескрипторларының атаулары

~

Атауы бар каналдарды процесс-сервер CreateNamedPipe() функцияның көмегімен құрады, ол келесі параметрлерге ие:

канал экземплярларының максималды саны, шығыс буфердің өлшемі, кіріс буфердің өлшемі

деректерді беру және қабылдау режимдері мен каналдың атрибуттары

құрылымның тарабайттардағы ұзындығы

қауіпсіздік атрибуты деп аталатын программалық код блогы

канал экземплярларының минималды саны, шығыс және кіріс буферлердің дескрипторларының атаулары

~

Атауы бар каналдарды процесс-сервер CreateNamedPipe() функцияның көмегімен құрады, ол келесі параметрлерге ие:

каналдың атауы, каналдың атрибуттары, деректерді беру режимі

деректерді беру және қабылдау режимдері мен каналдың атрибуттары

құрылымның тарабайттардағы ұзындығы

қауіпсіздік атрибуты деп аталатын программалық код блогы

канал экземплярларының минималды саны, шығыс және кіріс буферлердің дескрипторларының атаулары

~

GetMailslotІnfo() функциясының көмегімен алуға болады, оның параметрлері:

келесі хабарлама ұзындығы, хабарламалар саны

пошта жәшігінің адресі, хабарламаның минимальды ұзындығы

келесі хабарлама адресі, хабарламалар салмағы

келесі хабарламаның тарабайттардағы ұзындығы

қауіпсіздік атрибуты деп аталатын программалық код блогы

~

GetMailslotІnfo() функциясының көмегімен алуға болады, оның параметрлері:

пошта жәшігінің дескрипторы, хабарламанын максимальды ұзындығы

пошта жәшігінің адресі, хабарламаның минимальды ұзындығы

келесі хабарлама адресі, хабарламалар салмағы

келесі хабарламаның тарабайттардағы ұзындығы

қауіпсіздік атрибуты деп аталатын программалық код блогы

~

GetMailslotІnfo() функциясының көмегімен алуға болады, оның параметрлері:

хабарламаны күту интервалы

пошта жәшігінің адресі, хабарламаның минимальды ұзындығы

келесі хабарлама адресі, хабарламалар салмағы

келесі хабарламаның тарабайттардағы ұзындығы

қауіпсіздік атрибуты деп аталатын программалық код блогы

~

Консолдың кipic буфері келесі категориядағы кipic оқиғаларынан тұрады

менюмен байланысты оқиғалар

терезе өлшемін алу, енгізу фокусын алу

мауспен байланысты оқиғалар

клавиатурамен байланысты оқиғалар

монитордан енгізу, маустан шығару

~

Консолдың кipic буфері келесі категориядағы кipic оқиғаларынан тұрады

терезе өлшемін өзгерту, енгізу фокусын өзгерту

терезе өлшемін алу, енгізу фокусын алу

мауспен байланысты оқиғалар

клавиатурамен байланысты оқиғалар

монитордан енгізу, маустан шығару

~

ы:

InitializeCriticalSection(…)

DeleteCriticalSection(…)

lpMutexAttributes(…)

nCount, *lpHandles(…)

EnterCriticalSection(…), LeaveCrticalSection(…)

~

Критикалык секцияларды жою функциясы:

DeleteCriticalSection(…)

InitializeCriticalSection(…)

lpMutexAttributes(…)

nCount, *lpHandles(…)

EnterCriticalSection(…), LeaveCrticalSection(…)

~

Критикалык секцияға кipy функциясы:

EnterCriticalSection(…),

DeleteCriticalSection(…)

InitializeCriticalSection(…)

lpMutexAttributes(…)

LeaveCrticalSection(…)

~

Критикалык секциядан шығу функциясы:

LeaveCrticalSection(…)

DeleteCriticalSection(…)

InitializeCriticalSection(…)

lpMutexAttributes(…)

EnterCriticalSection(…)

~

Виртуальды беттерді физикалык жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі

FIFO

GIFO

LIFO

NOO

CIFO

~

Виртуальды беттерді физикалык жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі

LFU

KIFO

LIFO

GIFO

CIFO

~

Виртуальды беттерді физикалык жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі

LRU

KIFO

LIFO

GIFO

CIFO

~

Виртуальды беттерді физикалык жадыға тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі

NUR

KIFO

LIFO

GIFO

CIFO

~

0, 1, 2 файлдық дескрипторлары келесі стандарттарға жатады

енгізу, шығару, қате

, қате, енгізу

, өңдеу, алып тастау

түрлендіру, сақтау, беру

жинақтау, қате, енгізу

~

CreateFile() функциясының dwDesiredAccess параметрі келесі мәндердің бipiн қабылдай алады:

GENERIC_WRITE — каналға жазу рұқсат етілген

GENERIC_READ — канал атрибуттарын алуға рұқсат етілген

GENERIC_READ — канал атрибуттарын алуға рұқсат етілмеген

GENERIC_WRITE — каналға жазу рұқсат етілмеген

0-каналдан оқу рұқсат етілген

~

CreateFile() функциясының dwDesiredAccess параметрі келесі мәндердің бipiн қабылдай алады:

GENERIC_READ — каналдан оқу рұқсат етілген

GENERIC_READ — канал атрибуттарын алуға рұқсат етілмеген

GENERIC_WRITE — каналға жазу рұқсат етілмеген

— канал атрибуттарын алуға рұқсат етілген

GENERIC_WRITE – каналдың атрибуттарын алуға рұқсат етілген

~

CreateFile() функциясының dwDesiredAccess параметрі келесі мәндердің бipiн қабылдай алады:

0- канал атрибуттарын алуға рұқсат етілген

GENERIC_READ — канал атрибуттарын алуға рұқсат етілмеген

GENERIC_WRITE — каналға жазу рұқсат етілмеген

GENERIC_WRITE – каналдың атрибуттарын алуға рұқсат етілген

2- канал атрибуттарын алуға рұқсат етілген

~

UnhandleExceptionFilter жүйелік фильтр функциясының қайтаратын мәндері

ерекшелік нүктесінен программаның орындалуын қайта қалыптастырады

ерекшелік нүктесі қалыптастырылады

Unhandle жуйелік функциясы орындалады

программа жұмысы басталады

программа нүктeci қайта қалыптасады

~

UnhandleExceptionFilter жүйелік фильтр функциясының қайтаратын мәндері

программаның жұмысы аяқталады

ерекшелік нүктесі қалыптастырылады

Unhandle жуйелік функциясы орындалады

программа жұмысы басталады

программа нүктeci қайта қалыптасады

~

UnhandleExceptionFilter жүйелік фильтр функциясының қайтаратын мәндері

UnhandleExceptionFilter жуйелік функциясы орындалады

ерекшелік нүктесі қалыптастырылады

Unhandle жуйелік функциясы орындалады

программа жұмысы басталады

программа нүктeci қайта қалыптасады

~

Graphics Device Interface категориясы келесі объектілерді қамтиды

қалам ұшы

мауыс

палитра

клавиатура

каналдар

~

Graphics Device Interface категориясы келесі объектілерді қамтиды

жаққыштар

мауыс

палитра

клавиатура

каналдар

~

Әрбір ағынға келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

орындалатын функцияның коды

барлық жүйелік ресурстар

процесстің адрестік кеңістігі

процесс контекстінде орындалатын ағындар

қайта қалыптасқан программа нүктeci

~

Әрбір ағынға келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

қосымшаның жұмысы үшін стек

барлық жүйелік ресурстар

процесстің адрестік кеңістігі

процесс контекстінде орындалатын ағындар

қайта қалыптасқан программа нүктeci

~

Әрбір ағынға келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

процессордың регистрлер жиынтығы

қайта қалыптасқан программа нүктeci

барлық жүйелік ресурстар

процесстің адрестік кеңістігі

процесс контекстінде орындалатын ағындар

~

Әрбір ағынға келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

қауіпсіздік жүйесі үшін ақпарат қамтитын қолжеткізу маркері

қайта қалыптасқан программа нүктeci

барлық жүйелік ресурстар

процесстің адрестік кеңістігі

процесс контекстінде орындалатын ағындар

~

Әрбір ағынға келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

операциялық жүйенің жұмысы үшін стек

қайта қалыптасқан программа нүктeci

барлық жүйелік ресурстар

процесстің адрестік кеңістігі

процесс контекстінде орындалатын ағындар

~

Процессордың жұмыс уақыты бөлінеді

кванттарға

секундтарға

миллисекундтарға

минуттарға

үлестерге

~

Ағынның приоритетін өзгерту үшін функция пайдаланылады

SetThreadPriority

SetErrorLast

GetCurrentProcess

SetPriorityClass

GetThreadPriority

~

Процесстер алмасатын сигналдар арасындағы кейбір фиксирленген қатынасқа (ретке) қол жеткізу

процесстер синхронизациясы

қолданбалы қосымша

логикалық шарт

ағындар асинхронизациясы

салыстырмалы синхронизация

~

Синхронизациялаудың үшінші класына өз жұмысының аяқталуында сигналдық күйге өтетін объектілер жатады

жұмыс (job)

мьютекс (mutex)

оқиға (event);

семафор (semaphore)

консольдік енгізу (console input)

~

Синхронизациялаудың үшінші класына өз жұмысының аяқталуында сигналдық күйге өтетін объектілер жатады

процесс (process)

мьютекс (mutex)

оқиға (event);

семафор (semaphore)

консольдік енгізу (console input)

~

Синхронизациялаудың үшінші класына өз жұмысының аяқталуында сигналдық күйге өтетін объектілер жатады

ағын (thread)

мьютекс (mutex)

оқиға (event);

семафор (semaphore)

консольдік енгізу (console input)

~

User категориясы келесі объектілерді қамтиды

терезелер

палитра

қалам ұшы

каналдар

жаққыштар

~

категориясы келесі объектілерді қамтиды

курсорлар

палитра

қалам ұшы

каналдар

жаққыштар

~

Процесске міндетті түрде келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

процесстің адрестік кеңістігі

орындалатын функцияның коды

процессор регистрлерінің жиынтығы

қосымшаның жұмысы үшін стек

операциялық жүйенің жұмысы үшін стек

~

Процесске міндетті түрде келесі ресурстар тиесілі (қатысты):

процесс контекстінде орындалатын ағындар

орындалатын функцияның коды

процессор регистрлерінің жиынтығы

қосымшаның жұмысы үшін стек

операциялық жүйенің жұмысы үшін стек

~

Ағындар менеджері процессорды басқа ағынды орындауға ауыстырып қосарда ол келесі амалдарды орындауы тиіс

үзілетін ағынның контекстің сақтау

операциялық жүйенің жұмысын аяқтау

барлық жүйелік ресурстарды сақтау

процесстің адрестік кеңістігін ұлғайту

процесс контекстінде орындалатын ағындарды санау

~

Ағындар менеджері процессорды басқа ағынды орындауға ауыстырып қосарда ол келесі амалдарды орындауы тиіс

іске қосылатын ағынның контексттін қалпына келтіру

операциялық жүйенің жұмысын аяқтау

барлық жүйелік ресурстарды сақтау

процесстің адрестік кеңістігін ұлғайту

процесс контекстінде орындалатын ағындарды санау

~

Ағындар менеджері процессорды басқа ағынды орындауға ауыстырып қосарда ол келесі амалдарды орындауы тиіс

басқаруды іске қосылатын ағынға беру

операциялық жүйенің жұмысын аяқтау

барлық жүйелік ресурстарды сақтау

процесстің адрестік кеңістігін ұлғайту

процесс контекстінде орындалатын ағындарды санау

~

Соңғы қатенің кодын алу үшін функцияны шақыру керек

GetLastError

GetErrorLast

ErrorGetLast

SetPriorityClass

GetThreadPriority

~

Ағындар арасындағы уақыт кванттарын үлестірумен шұғылданады

ағындар менеджері

администратор

қолданбалы қосымша

процесстер синхронизациясы

логикалық шарт

~

Тек параллель ағындарды синхронизациялау есептерін шешуге ғана арналған синхронизациялаудың бірінші класына объектілер жатады

мьютекс (mutex)

жұмыс (job)

процесс (process)

консольдік енгізу (console input)

ағын (thread)

~

Тек параллель ағындарды синхронизациялау есептерін шешуге ғана арналған синхронизациялаудың бірінші класына объектілер жатады

оқиға (event);

жұмыс (job)

процесс (process)

консольдік енгізу (console input)

ағын (thread)

~

Тек параллель ағындарды синхронизациялау есептерін шешуге ғана арналған синхронизациялаудың бірінші класына объектілер жатады

семафор (semaphore)

жұмыс (job)

процесс (process)

консольдік енгізу (console input)

ағын (thread)

~

Операциялық жүйелердің типтері

бірпрограммалық немесе бірпайдаланушылық

әмбебап немесе арнайы

асинхронды немесе синхронды

графикалық немесе мәтіндік

мамандандырылған

~

Операциялық жүйелердің типтері

бірпроцессорлық

әмбебап немесе арнайы

асинхронды немесе синхронды

графикалық немесе мәтіндік

мамандандырылған

~

Операциялық жүйелердің типтері

пайдаланушының басқаруымен жұмыс жасайтын

әмбебап немесе арнайы

асинхронды немесе синхронды

графикалық немесе мәтіндік

мамандандырылған

~

Операциялық жүйелердің типтері

мультипрограммалық немесе көппайдаланушылық

әмбебап

мамандандырылған

асинхронды немесе синхронды

графикалық немесе кестелік

~

Операциялық жүйелердің типтері

мультипроцессорлық

әмбебап

мамандандырылған

асинхронды немесе синхронды

графикалық немесе кестелік

~

Операциялық жүйелердің типтері

нақты уақыт режимдегі

әмбебап

мамандандырылған

асинхронды немесе синхронды

графикалық немесе кестелік

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Base Services

FormatMessage

ProcessAttributes

ThreadAttributes

GraphicsAttributes

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Common Control Library

FormatMessage

ProcessAttributes

Library

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Graphics Device Interface

FormatMessage

Interface

Thread Interface Attributes

GraphicsAttributes

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Network Services

FormatMessage

ThreadAttributes

ProcessAttributes

Attributes

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

User Interfacе

FormatMessage

ThreadAttributes

Attributes

ProcessAttributes

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Windows System Information

FormatMessage

ThreadAttributes

Attributes

ProcessAttributes

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Windows NT Access Control

FormatMessage

ProcessAttributes

ThreadAttributes

Graphics Device Programming

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Windows Shell

FormatMessage

ProcessAttributes

ThreadAttributes

Graphics Device Programming

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

базалық сервистер

хабарламалар форматтары

процесстің атрибуттары

атрибуттары

айнымалылардың идентификаторлары

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

жалпы басқару элементтер кітапханасы

хабарламалар форматтары

айнымалылардың идентификаторлары

процесстің атрибуттары

ағындардың атрибуттары

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

графикалық құрылғылардың интерфейсі

хабарламалар форматтары

айнымалылардың идентификаторлары

процесстің атрибуттары

ағындардың атрибуттары

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

желілік сервистер

хабарламалар форматтары

айнымалылардың идентификаторлары

процесстің атрибуттары

ағындардың атрибуттары

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

пайдаланушының интерфейсі

хабарламалар форматтары

айнымалылардың идентификаторлары

процесстің атрибуттары

ағындардың атрибуттары

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Windows жүйесі туралы ақпарат

хабарламалар форматтары

айнымалылардың идентификаторлары

процесстің атрибуттары

ағындардың атрибуттары

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Windows NTүшін қол жеткізуді басқару

хабарламалар форматтары

ProcessAttributes

процесстің атрибуттары

графикалық құрылғыларды программалау

~

Функционалды тұрғыда Win32 API келесі категорияларға бөлінеді

Windows қабықшасы

хабарламалар форматтары

ProcessAttributes

процесстің атрибуттары

Total Comander

~

_ _ _ қосымшаларға компьютердің ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

азалық сервистерфункциялары

категориясы

рафикалық құрылғылардың интерфейсі

интерфейсі

категориясы

~

.

категориясы

азалық сервистер функциялары

рафикалық құрылғылардың интерфейсі

категориясы

категориясы

~

калық құрылғыларға графиканы шығаруға арналған функцияларды қамтамасыз етеді

рафикалық құрылғылардың интерфейсі

азалық сервистер функциялары

категориясы

интерфейсі

категориясы

~

.

Желілік сервистер

категориясы

интерфейсі

категориясы

категориясы

~

ақпаратты енгізу-шығару үшін терезелерді пайдалана отырып, пайдаланушының қосымшамен өзара әрекеттесуі үшін функцияларды қамтамасыз етеді.

Пайдаланушының интерфейсі

азалық сервистер функциялары

категориясы

рафикалық құрылғылардың интерфейсі

категориясы

~

.

категориясы

азалық сервистер функциялары

категориясы

рафикалық құрылғылардың интерфейсі

категориясы

~

яларды қамтиды

категориясы

азалық сервистер функциялары

категориясы

рафикалық құрылғылардың интерфейсі

категориясы

~

Windowsоперациялық жүйенің конфигурациясымен жұмыс үшін функцияларды қамтиды

категориясы

азалық сервистер функциялары

категориясы

рафикалық құрылғылардың интерфейсі

Пайдаланушының интерфейсі

~

приоритеттеріне (басымдылықтарына) сәйкес ажыратады

фондық процесстер

әмбебап процесстер

төмен приориті бар процесстер

уақыт процесстері

ақпараттық процесстер

~

приоритеттеріне (басымдылықтарына) сәйкес ажыратады

қалыпты приориті бар процесстер

әмбебап процесстер

төмен приориті бар процесстер

уақыт процесстері

ақпараттық процесстер

~

приоритеттеріне (басымдылықтарына) сәйкес ажыратады

жоғары приориті бар процесстер

әмбебап процесстер

физикалық процесстер

ақпараттық процесстер

төмен приориті бар процесстер

~

приоритеттеріне (басымдылықтарына) сәйкес ажыратады

нақты уақыт процесстері

әмбебап процесстер

физикалық процесстер

ақпараттық процесстер

төмен приориті бар процесстер

~

өзгертуге арналған функция

SetPriorityClass

SetThreadPriority

GlobalAlloc

GetThreadPriority

GetPriorityClass

~

келесі функцияны шақыру арқылы білуге болады

GetPriorityClass

GetThreadPriority

SetThreadPriority

HeapCreate

SetPriorityClass

~

өзгерту үшін келесі функцияны пайдаланады

SetThreadPriority

GetPriorityClass

GlobalAlloc

GetThreadPriority

SetPriorityClass

~

келесі функцияны шақыру арқылы білуге болады

GetThreadPriority

GetPriorityClass

GlobalAlloc

SetThreadPriority

SetPriorityClass

~

процесстің приоритеті мен ағынның приорит деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

THREAD_PRIORITY_LOWEST

_PRIORITY_LOWEST

THREAD_PRIORITY_NORMAL_ABOVE

_PRIORITY_HIGHEST

SET_PRIORITY_CLASS

~

Ағынның базалық приоритеті процесстің приоритеті мен ағынның приорит деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL

_PRIORITY_LOWEST

THREAD_PRIORITY_NORMAL_ABOVE

_PRIORITY_HIGHEST

SET_PRIORITY_CLASS

~

Ағынның базалық приоритеті процесстің приоритеті мен ағынның приорит деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

THREAD_PRIORITY_NORMAL

_PRIORITY_LOWEST

THREAD_PRIORITY_NORMAL_ABOVE

_PRIORITY_HIGHEST

SET_PRIORITY_CLASS

~

Ағынның базалық приоритетіпроцесстің приоритеті мен ағынның приорит деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

THREAD_PRIORITY_HIGHEST

ABOVE

SET_PRIORITY_CLASS

_PRIORITY_LOWEST

_PRIORITY_HIGHEST

~

Ағынның базалық приоритетіпроцесстің приоритеті мен ағынның приорит деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

IDLE

ABOVE

SET_PRIORITY_CLASS

_PRIORITY_LOWEST

PROCESS _PRIORITY_HIGHEST

~

Ағынның базалық приоритетіпроцесстің приоритеті мен ағынның приорит деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

CRITICAL

ABOVE

SET_PRIORITY_CLASS

_PRIORITY_LOWEST

_PRIORITY_HIGHEST

~

Ағынның базалық приоритетіпроцесстің приоритеті мен ағынның приорит деңгейінің қосындысы ретінде анықталады, ол келесі мәндердің бірін қабылдай алады:

THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL

_PRIORITY_HIGHEST

_PRIORITY

CRITICAL

_PRIORITY_LOWEST

~

келесі функция шақырылады

CreateProcess

CreateThread

ExitProcess

SuspendThread

ResumeThread

~

Келесі функцияны шақыру арқылы процесс өз жұмысын аяқтай алады

ExitProcess

SuspendThread

CreateThread

ExitThread

CreateProcess

~

Келесі функцияны шақыру арқылы бір процессті екінші процесс аяқтай алады

TerminateProcess

ExitThread

CreateProcess

ExitProcess

TerminateThread

~

Тәжірибеде жиі кездесетін синхронизация примитивтері (қарапайымдары)

condition

utex

hread

terminate

event

~

Тәжірибеде жиі кездесетін синхронизация примитивтері (қарапайымдары)

semaphore

utex

hread

terminate

events

~

Жоғары деңгейлі енгізу-шығару функциялар қатарына келесі функциялар жатады

WriteConsole, ReadConsole

ReadConsoleInput

PeekConsoleInput

WriteConsoleInput

GetNumberOfConsoleInputEvents

~

Жоғары деңгейлі енгізу-шығару функциялар қатарына келесі функциялар жатады

WriteFile, ReadFile

ReadConsoleInput

PeekConsoleInput

WriteConsoleInput

GetNumberOfConsoleInputEvents

~

Төмен деңгейлі енгізу функциялар қатарына келесі функциялар жатады

ReadConsoleInput

WriteFile

WriteConsoleOutputCharacter

WriteConsole, ReadConsole

ReadConsoleOutputCharacter

~

Төмен деңгейлі енгізу функциялар қатарына келесі функциялар жатады

WriteConsoleInput

WriteFile

WriteConsoleOutputCharacter

WriteConsole, ReadConsole

ReadConsoleOutputCharacter

~

Төмен деңгейлі енгізу функциялар қатарына келесі функциялар жатады

FlushConsoleInputBuffer

WriteFile

WriteConsoleOutputCharacter

WriteConsole, ReadConsole

ReadConsoleOutputCharacter

~

Төмен деңгейлі енгізу функциялар қатарына келесі функциялар жатады

PeekConsoleInput

ReadConsoleOutputCharacter

ReadFile

WriteConsole, ReadConsole

WriteConsoleOutputCharacter

~

Төмен деңгейлі енгізу функциялар қатарына келесі функциялар жатады

GetNumberOfConsoleInputEvents

ReadConsoleOutputCharacter

ReadFile

WriteConsole, ReadConsole

WriteConsoleOutputCharacter

~

Тұжырымдылық түрғыда процесстер арасында хабарламалармен алмасу келесі функциялар көмегімен орындалады

send

_try

_except

rocess

hread

~

Тұжырымдылық түрғыда процесстер арасында хабарламалармен алмасу келесі функциялар көмегімен орындалады

receive

_try

_except

rocess

hread

~

Пошта жәшігінің сипаттамалары

пошта жәшіктерімен байланысу үшін клиентер пайдаланатын атауы бар

пошта жәшіктерімен байланысу үшін клиентер пайдаланатын атауы жоқ

деректерді беру тек ағындар арқылы жүзеге асырылады

деректермен алмасу тек синхронды ғана бола алады

деректерді беру бағыты серверден клиентке қарай

~

Пошта жәшігінің сипаттамалары

деректерді беру бағыты клиенттен серверге қарай

пошта жәшіктерімен байланысу үшін клиентер пайдаланатын атауы жоқ

деректерді беру тек ағындар арқылы жүзеге асырылады

деректермен алмасу тек синхронды ғана бола алады

деректерді беру бағыты серверден клиентке қарай

~

Пошта жәшігінің сипаттамалары

деректерді беру хабарламалар арқылы жүзеге асырылады

деректерді беру бағыты серверден клиентке қарай

пошта жәшіктерімен байланысу үшін клиентер пайдаланатын атауы жоқ

деректермен алмасу тек асинхронды ғана бола алады

деректерді беру тек ағындар арқылы жүзеге асырылады

~

Пошта жәшігінің сипаттамалары

деректермен алмасу синхронды да, асинхронды да бола алады

деректерді беру бағыты серверден клиентке қарай

пошта жәшіктерімен байланысу үшін клиентер пайдаланатын атауы жоқ

деректермен алмасу тек асинхронды ғана бола алады

деректерді беру тек ағындар арқылы жүзеге асырылады

~

ді белгілейді

_try

_except

andle

terminate

frame

~

_ _ _ кілттік сөз ерекшелікті өңдеушісін белгілейді

_except

_try

erminate

receive

execute

~

функция

TransactNamedPipe

СаllNamedPipe

GetNamedPipeHandleState

SetNamedPipeHandleState

GetNamedPipeInfo

~

функция

СаllNamedPipe

TransactNamedPipe

GetNamedPipeHandleState

SetNamedPipeHandleState

GetNamedPipeInfo

~

функция

GetNamedPipeHandleState

СаllNamedPipe

TransactNamedPipe

SetNamedPipeHandleState

GetNamedPipeInfo

~

функция

SetNamedPipeHandleState

GetNamedPipeHandleState

СаllNamedPipe

TransactNamedPipe

GetNamedPipeInfo

~

функция

GetNamedPipeInfo

GetNamedPipeHandleState

СаllNamedPipe

TransactNamedPipe

SetNamedPipeHandleState

~

функция

GetMailslotInfo

SetMailslotInfo

GetExceptionCode

GetExceptionInformation

AbnormalTermination

~

функция

SetMailslotInfo

GetMailslotInfo

GetExceptionCode

GetExceptionInformation

AbnormalTermination

~

функция

GetExceptionCode

SetMailslotInfo

GetMailslotInfo

GetExceptionInformation

AbnormalTermination

~

GetExceptionInformation

GetExceptionCode

SetMailslotInfo

GetMailslotInfo

AbnormalTermination

~

функция

AbnormalTermination

GetExceptionCode

SetMailslotInfo

GetMailslotInfo

GetExceptionInformation

~

Оның орындалу нәтижесінде программаның ары қарай қалыпты орындалуы мүмкін болмайтын оқиға деп аталады

ерекшелік

фрейм

айнымалы

ағын

процесс

~

деп аталады

фрейм

оқиға

айнымалы

ағын

процесс

~

Ағындардың күйлері

блокта

дайын емес

орындай алмайды

орындалмайды

белгіленген

~

Ағындар мен үрдістерді құратын АРІ функциялар:

CreateProcess

SleepEx

ExitThread

GetCurrentProcess

CreateRemodeThread

~

Ағындар мен үрдістерді құратын АРІ функциялар:

CreateThread

SleepEx

ExitThread

GetCurrentProcess

ExitProcess

~

:

интервалдар

көрсеткіштер

~

WaitForSingleObject функциясы сәтті аяқталған жағдайда қайтаратын мәндері:

wait_object_o

waitable timer

change notification

opyMemory

~

WaitForSingleObject функциясы сәтті аяқталған жағдайда қайтаратын мәндері:

wait_timeout

waitable timer

change notification

opyMemory

~

WaitForSingleObject функциясы сәтті аяқталған жағдайда қайтаратын мәндері:

wait_abandoned

waitable timer

change notification

opyMemory

:

virtualAllocEx

copyMemory

Memory

MoveMemory

wait_timeout

:

virtualFreeEx

copyMemory

Memory

MoveMemory

wait_timeout

:

virtualProtectEx

copyMemory

Memory

MoveMemory

wait_timeout

:

VirtualQueryEx

copyMemory

Memory

MoveMemory

wait_timeout

~

Физикалық жадыдағы әрбір беттің (page) өлшемі:

байт

4 кбайт

~

Windows-тың барлық версиясында реестрмен жұмыс істеуге арналған АРІ функциялар:

RegOpenKey

RegConnectRegistry

RegCreatKeyEx

RegFlushKey

RegGetKeySecurity

~

Windows-тың барлық версиясында реестрмен жұмыс істеуге арналған АРІ функциялар:

RegCloseKey

RegFlushKey

RegGetKeySecurity

RegConnectRegistry

RegCreatKeyEx

~

Windows-тың барлық версиясында реестрмен жұмыс істеуге арналған АРІ функциялар:

RegCreateKey

RegFlushKey

RegGetKeySecurity

RegConnectRegistry

RegCreatKeyEx

~

Жадыда файлдарды көрсету механизмі:

үрдістер арасында деректердің алмасуы

лу керек

беру

ру

тау

~

Жадыда файлдарды көрсету механизмі:

файл бірнеше үрдіспен көрсетілген

лу керек

тілігі

ру

тау

~

Жадыда файлдарды бейнелеу механизмі

файлдын мазмунын көрсету

у

ьггын орнату

ру

осымшасын ашу

~

Жадыда файлдарды бейнелеу механизмі

деректердің когеренттілігі

у

ьггын орнату

ру

осымшасын ашу

~

Ағынның динамикалық жергілікті жадысының міндеттері:

қандай ағын шақырғандығын білу керек

импорт файлын сыйдыру

хананы сыйдыру

зу

тау

~

Ағынның динамикалық жергілікті жадысының міндеттері:

әрбір ағынды өзінің көрсеткішімен салыстыру

импорт файлын сыйдыру

хананы сыйдыру

зу

ру

~

Статикалық локальды жады:

declspec(thread) жадысының спецификаторын қолданады

тайды

і

еді

~

Статикалық локальды жады:

жеке айнымалыны құрады

тайды

і

еді

~

Енгізу — шығаруды аяқтайтын порт:

пакеттер кезегінен тұратын

абылдайтын

байланысты орнататын

атын

~

Енгізу — шығаруды аяқтайтын порт:

параллель ағындарға хабарлайды

абылдайтын

байланысты орнататын

атын

~

Енгізу — шығаруды аяқтайтын порт:

пакеттер кезегіне қызмет ететін

абылдайтын

байланысты орнататын

атын

~

Периодтың уақыт өлшем бipлiгi:

секунд

~

Ерекшешктерді құрылымдық өңдеу түрлері

фреймдік

льді

~

Ерекшешктерді құрылымдық өңдеу түрлері

финальдық

льді

~

Жүйенің ақпараттық қауіпсіздігі мен ресурстар қауіпсіздігінің негізгі қызметтері:

ресурсқа қатынауға рұқсаты бар пайдаланушыға ғана рұксат береді

ресурсқа қатынауға рұксаты бар пайдаланушыға рұксат бермейді

ақпараттық сақтауға арналған ішкі құрылғыларды бақылайды

ақпаратты сақтауға арналған сыртқы құрылғыларды бақылайды

ақпараттық ресуртарды қорғауды қарастырмайды

~

Жүйенің ақпараттық қауіпсіздігі мен ресурстар қауіпсіздігінің негізгі қызметтері:

ақпараттық ресурстарды қорғауды қамтамасыз етеді

ресурсқа қатынауға рұксаты бар пайдаланушыға рұксат бермейді

ақпараттық сақтауға арналған ішкі құрылғыларды бақылайды

ақпаратты сақтауға арналған сыртқы құрылғыларды бақылайды

ресурсқа қатынауды бақылау оның қызметіне кірмейді

~

Windows NT операциялык жуйесіндегі қатынау құқығының анықталған санаты:

SACL — жүйелік қатынауды басқару тізіміндегі көрсеткіш

SID Access Rights — SID құқықтары

АСЕ элементінің типін анықтайтын жалауша

DAC Rights — дискрециялық қатынауды басқару тізімінің құқықтары

крециялық қатынауды басқару тізімінің құқықтары

~

Windows NT операциялык жуйесіндегі қатынау құқығының анықталған санаты:

Generic Access Rights — жалпы қатынау құқықтары

SID Access Rights — SID құқықтары

АСЕ элементінің типін анықтайтын жалауша

DAC Rights — дискрециялық қатынауды басқару тізімінің құқықтары

крециялық қатынауды басқару тізімінің құқықтары

~

Артықшылықтың қатынау құқығынан басты айырмашылығы:

артықшылықтар жүйенің күзетілген нысанына емес субъектіге қатысты

катынау құқығы жүйенің нысанына емес субъектіге қатысты

жалпы қатынау құқығы жүйе әкімдігінің субъектісіне тағайындалған

артықшылықтың айырмашылығы басқару құрылымында

артықшылықтың арнайы қатынау құқығынан айырмашылығы жоқ

~

Атауы бар каналдардан деректерді көшіру үшін PeekNamedPipe() функциясы қолданылады, ол деректерді буферге көшіруді каналдан өшірмей орындайды. Бұл функциянын келесі пapaметpлepi:

деректер буферінің өлшемі, окылған байттар саны

деректер буферінің орналасу реті, жазылуы керек байттар саны

байт дескрипторы, байттар саны

байттар саны, жазылмаған байттар саны

деректер буферінің салмағы, жазылуы керек байттар саны

~

Атауы бар каналдардан деректерді көшіру үшін PeekNamedPipe() функциясы қолданылады, ол деректерді буферге көшіруді каналдан өшірмей орындайды. Бұл функциянын келесі пapaметpлepi:

канал дескрипторы, деректер буфері

деректер буферінің орналасу реті, байттар саны

байт дескрипторы, байттар саны

байттар саны, жазылмаған байттар саны

деректер буферінің салмағы, жазылуы керек байттар саны

~

TransactNamedPipe() функциясының параметрі:

жазуға арналған буфер ұзындығы, каналдан оқуға арналған буфер, оқуға арналған буфер ұзындығы

анонимді канал дескрипторы, каналға көшіруге арналған буфер

көшіруге арналған буфер ұзындығы, каналдан көшіруге арналған буфер, көшіруге арналған буфер ұзындығы

канал дескрипторы, каналдан көшіруге арналған буфер

көшірілген байттар саны, каналға синхронды қатынау

~

TransactNamedPipe() функциясының параметрі:

оқылған байттар саны, каналға асинхронды қатынау

анонимді канал дескрипторы, каналға көшіруге арналған буфер

байттар саны, каналға қатынау

канал дескрипторы, каналдан көшіруге арналған буфер

көшірілген байттар саны, каналға синхронды қатынау

~

Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

компьютер ресурстарының менеджері немесе администратор рөлін орындаушы

толық компьютер жұмысын басқарушы

компьютер құрылысын бақылаушы немесе бағдарлаушы

компьютер жадысына қатынушы немесе орындаушы

администраторларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

~

Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

компьютер ресурстарына қатынауды қамтамасыздандырады

толық компьютер жұмысын басқарушы

компьютер құрылысын бақылаушы немесе бағдарлаушы

компьютер жадысына қатынушы немесе орындаушы

администраторларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

~

Операциялық жүйе бұл мына программалар кешені

компьютер ресурстарын диспетчерлеу немесе жоспарлау

толық компьютер жұмысын басқарушы

компьютер құрылысын бақылаушы немесе бағдарлаушы

компьютер жадысына қатынушы немесе орындаушы

администраторларды программалық қамтамалармен қамтамасыздандырады

~

Операциялық жүйенің негізгі қызметі:

арасында ресурстарды таратады

компьютер жадысын қолданады

администраторлар арасында ресурстарды таратады

компьютер ресурстарын қолданады

қамтамасыздандырады

~

SUS аббревиатурасының мағынасы

Unix

Signal

~

SUS аббревиатурасының мағынасы

Signal

~

SUS аббревиатурасының мағынасы

Specification

Signal

~

насы

Microsoft

Frame

Consol

~

насы

Classes

Frame

Consol

~

насы

Foundation

Frame

Consol

~

Windows процесстері келесі компоненттерден тұрады:

құрылымы

~

Windows процесстері келесі компоненттерден тұрады:

адрес кеңістігі

~

Windows процесстері келесі компоненттерден тұрады:

орындалатын программа және деректер

~

Ағынның локальды жадысымен жұмыс жүргізу тәртібі:

көрсеткішті босату

көрсеткіштерді іздеу

~

Ағынның локальды жадысымен жұмыс жүргізу тәртібі:

көрсеткіштермен жұмыс

көрсеткіштерді іздеу

көрсеткіштерді аяқтау

~

Консоль деп интерфейсті атаймыз, ол қосымшалармен келесі қызметтер үшін қолданылады:

мәтіндік ақпараттарды енгізу — шығару

мәтіндік ақпараттарды тек шығару

енгізу-шығару операциясының бастау

~

Консоль деп интерфейсті атаймыз, ол қосымшалармен келесі қызметтер үшін қолданылады:

клавиатура және мониторды қолдану

мәтіндік ақпараттарды тек шығару

енгізу-шығару операциясының бастау

~

Консоль деп интерфейсті атаймыз, ол қосымшалармен келесі қызметтер үшін қолданылады:

мониторды қолдану

мәтіндік ақпараттарды тек шығару

енгізу-шығару операциясының бастау

~

Енгізу-шығаруды аяқтау процедурасын программист анықтайды, оның осы кездегі қолдану параметрлері:

енгізу-шығару операциясының аяқтау коды

енгізу-шығару ұзындығы жайындағы ақпараттар

~

Енгізу-шығаруды аяқтау процедурасын программист анықтайды, оның осы кездегі қолдану параметрлері:

енгізу-шығару жайындағы ақпараттар

енгізу-шығару ұзындығы жайындағы ақпараттар

~

Енгізу-шығаруды аяқтау процедурасын программист анықтайды, оның осы кездегі қолдану параметрлері:

жіберілген байттар саны

енгізу-шығару ұзындығы жайындағы ақпараттар

~

GetЕхсерtіоnСоdе функциясы тек келесі түрде шақырылуы мүмкін

ерекшелік орындалған жағдайда

ерекшеліктерді жинау блогында

ағын түрінде

~

IRQL аббревиатурасының мағынасы

ReQuest

Input

Quit

~

IRQL аббревиатурасының мағынасы

Level

Input

it

~

IRQL аббревиатурасының мағынасы

Interrupt

Input

it

~

функциясының параметрлері

lpPreviousCount

InitializeCriticalSection

dwMilliseconds

InitializeSectionCritical

~

функциясының параметрлері

hSemaphore

InitializeCriticalSection

dwMilliseconds

InitializeSectionCritical

~

функциясының параметрлері

IReleaseCount

InitializeCriticalSection

dwMilliseconds

InitializeSectionCritical

~

функциясының параметрлері

nLength

dwCurrentState

lpServiceName

dwErorCode

~

Атауы бар каналдардың кейбір сипаттамаларын SetNamedPipeHandleState() функциясының көмегімен өзгертуге болады, бұл функцияның параметрлері:

байттардың максимальды саны, күту интервалы

деректерді жіберудің ескі режимі

байттардың минимальды саны

~

Атауы бар каналдардың кейбір сипаттамаларын SetNamedPipeHandleState() функциясының көмегімен өзгертуге болады, бұл функцияның параметрлері:

деректерді жіберудің жаңа режимі

деректерді жіберудің ескі режимі

байттардың минимальды саны

~

Атауы бар каналдардың кейбір сипаттамаларын SetNamedPipeHandleState() функциясының көмегімен өзгертуге болады, бұл функцияның параметрлері:

атауы бар канал дескрипторы

деректерді жіберудің ескі режимі

байттардың минимальды саны

~

Атауы бар каналдардың атрибуттары жайында ақпараттарды алу үшін GetNamedPipeInfo() функциясы қолданылады, олар өзгертілмейді. Бұл функцияның параметрлері:

шығыс буферінің өлшемі, кіріс буферінің өлшемі

канал экземплярының өлшемі

канал экземплярының минимальды саны

буфер өлшемі

~

Атауы бар каналдардың атрибуттары жайында ақпараттарды алу үшін GetNamedPipeInfo() функциясы қолданылады, олар өзгертілмейді. Бұл функцияның параметрлері:

атауы бар канал дескрипторы, канал типі

канал экземплярының өлшемі

канал экземплярының минимальды саны

буфер өлшемі

~

Атауы бар каналдардың атрибуттары жайында ақпараттарды алу үшін GetNamedPipeInfo() функциясы қолданылады, олар өзгертілмейді. Бұл функцияның параметрлері:

канал экземплярының максимальды саны

канал экземплярының өлшемі

канал экземплярының минимальды саны

буфер өлшемі

~

:

көрсетілгендердің барлығы

процессор

жедел және сыртқы жад

ақпаратты енгізу-шығару құрылғылары

деректерді беру шиналары

~

ы

аларды

н

жедел және сыртқы жадты

ақпаратты енгізу-шығару құрылғыларды

деректерді беру шиналарды

~

_ _ _ қол жеткізуге ие болуы тиіс.

тарына

деректеріне

жедел және сыртқы жадыға

ақпаратты енгізу құрылғыларына

деректерді беру шиналарына

~

.

жоспарлау

леу

орындау

құру

өңдеу

~

.

леу

жоспарлау

орындау

құру

өңдеу

~

.

қосымшаларға

процесстерге

ға

жүйелерге

желілерге

~

.

объект

процесс

ғын

я

сервис

~

_ _ _ немесе есеп деп оны орындау үшін қажетті барлық ресурстармен қоса компьютерде орындалатын қосымшаны атайды.

ғын

я

Программа

~

.

мәнісі

сы

сы

~

.

тік кеңістік

Программаның коды

листингі

ң өзі

~

ісін атайды.

процесс

объект

я

сервис

~

_ _ _

көрсетілгендердің барлығы

я коды

процессор регистрларының жиыны

қосымшаның жұмысына арналған стек

операциялық жүйенің жұмысына арналған стек

~

_ _ _

1 Мбайт

8 бит

100 байт

1 Гбайт

1 Тбайт

~

функция

ExitThread

TerminateThread

SuspendThread

ResumeThread

GetСurrentThread

~

.

ExitThread

SuspendThread

ResumeThread

GetСurrentThread

~

арқылы әрбір ағынның жұмысы уақытша тоқтатыла алады.

ExitThread

TerminateThread

ResumeThread

GetСurrentThread

~

.

ExitThread

TerminateThread

SuspendThread

GetСurrentThread

~

.

ExitThread

TerminateThread

SuspendThread

ResumeThread

#

тест4

Жүсіпбек Аймауытов “Әнші”

(7-сынып)

 

Жабық тест

 

“Әнші” әңгімесінің басты кейіпкері кім?

 

қай қала?

 

отыратын сары жігіттің аты кім?

 

Шәкет неше жаста?

 

Неше түрлі тәтті нандар пісіретін жеңгейдің есімі қалай?

 

Әмірқанның бар асыл бұйымы не?

 

Сауықты қай айда жасады?

 

?

 

Ойынды кім басқарды?

 

“Қорлан” әнін шығарған кім?

 

 

ТЕСТ300 УПП

Дата введения 25.08.2016

 

Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати

 

_______________________________________________

 

Тестовое задание

 

______________________

____________

/шифр, наименование

 

 

 

Основные элементы проекта

проблема, решение, результаты

вход, выход, обеспечение

формулировка цели, управление

спрос, аудит, результаты

кадры, стоимость, спрос

 

— это ….

миссия

стратегия

задача

программа

портфель

 

внешней среды

конкуренты

производство

финансы

снабжение

персонал

 

финансовые

технологические

экономические

экологические

социальные

 

етодика для анализа и оценки длительности выполнения работ

PERT

CPM

анализ

Ramus

ERWin

 

Методика Критического Пути

CPM

PERT

анализ

Ramus

 

A) сроки, время, стоимость

B) времы, людские ресурсы

C) стоимость, людские ресурсы

D) программное обеспечение

E) сроки, программное обеспечение

 

Жизненный цикл – это..

последовательность процессов от постановки задачи до ее реализации

процессе постановки и реализации проекта

проверка соответствия ПО требованиям и ожидаемым потребностям заказчика.

обеспечение правильной реализации ПО на протяжении всего жизненного цикла

требования и характеристика качества программного обеспечения

 

обучение

производство

приёмку

запуск

инновацию

 

маркетинг

производство

приёмку

запуск

инновацию

 

планирование

строительство

проектирование

производство

модернизацию

 

Фаза разработки проекта включает…

заключение контрактов

формулировку целей

обучение персонала

замену оборудования

планирование проекта

 

Фаза выполнения проекта включает…

формулировку целей

заключение контрактов

замену оборудования

планирование проекта

 

Фаза завершения проекта включает…

формулировку целей

заключение контрактов

замену оборудования

планирование проекта

 

Процесс управления проектом

ыполнение и контроль

недрение процесса

беспечение производства

верификация

валидация

 

Функция управления проектом

принятие решений

управление временем

интеграционное управление

управление закупками

управление рисками

 

Подсистема управления проектом

управление качеством

принятие решений

бухгалтерский учёт

администрирование

проверка и приёмка

 

Тип проекта в зависимости от сферы действия

социальный

монопроект

мультипроект

мегапроект

долгосрочный

 

описывающая управление людьми и рабочими процессами при разработке решения

ISO

SEI —

IEEE

PMI

 

, масштабу

социальный

краткосрочный

экономический

смешанный

 

длительности

краткосрочный

социальный

монопроект

экономический

смешанный

 

Цель инвестиционного проекта

создание основных фондов организаций, требующие вложения

ноу-хау

разработка и внедрение внутрифирменных систем управления

внедрение системы финансового планирования и бюджетирования

социальная защита необеспеченных слоев населения

 

Цель иновационного проекта

ноу-хау

создание основных фондов организаций, требующие вложения

разработка и внедрение внутрифирменных систем управления

внедрение системы финансового планирования и бюджетирования

социальная защита необеспеченных слоев населения

 

Для международных проектов характерным является…

значительная сложность и высокая стоимость

наличие технических и ресурсных задач

технологий

модернизация действующих производств

трудоёмкость, высокий профессионализм

 

Зрелость процессов это…

тролируемость и эффективность результатов

ненным циклом проекта

при реализации проекта

) требования и характеристика качества ПС

) политика и стратегия обеспечения всего ЖЦ ПС

 

организации разработки программного обеспечения

SW-CMM

RUP

MSF

TSP

Agile

 

одель, построенная на основе итеративной разработки

MSF

RUP

SW-CMM

TSP

Agile

 

собираются количественные данные по функционированию процессов разработки и качеству конечного продукта

управляемый

оптимизируемый

определённый

повторяемый

начальный

 

основные процессы управления проектами

повторяемый

оптимизируемый

определённый

управляемый

начальный

 

постоянное улучшение процессов основывается на количественных данных по процессам

оптимизируемый

повторяемый

определённый

управляемый

начальный

 

абстрактный общий процесс, на основе которого проектная команда должна создать специализированный процесс, ориентированный на ее потребности.

RUP

MSF

SW-CMM

TSP

Agile

 

акону «4-х П» процесс в проекте должен определяться в зависимости от…

персонала

стоимости, кадров, бюджета

срока, персонала,проектирования

продукта, реализации, цены

проекты, оценки, персонала

 

создавать команду

быть лидером

определить стратегию

проводить маркетинг

рассчитать бюджет

 

ы – это…

участники проекта

поставщики

конкуренты

инвесторы

предприниматели

 

будущий владелец и пользователь результатов проекта

заказчик

инвестор

предприниматель

поставщик

подрядчик

 

р – это…

предприниматель

инвестор

заказчик

поставщик

подрядчик

 

ридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом

подрядчик

инвестор

заказчик

поставщик

предприниматель

 

ицо, ответственное за руководство программой

менеджер программ

менеджер проекта

генеральный поставщик

исполнительный директор

косультант

 

проектом

менеджер проекта

менеджер программ

генеральный поставщик

исполнительный директор

косультант

 

Инвестором может быть…

банк

ицензиар

консультант

одрядчик

аказчик

 

представляет…

труктурная модель организации проекта

труктурная декомпозиция контрактов

атрица распределения ответственности

ерево целей и результатов

атрица распределения работ

 

42. Иерархия – это…

A) ранжированная система абстракции, расположение их по уровням

B) выделение существенных характеристик некоторого объекта

C) процесс отделения друг от друга отдельных элементов объекта

) свойство системы, связанное с возможностью ее декомпозиции

объектов

 

характерен для…

основной фазы

завершающей фазы

начальной фазы

ликвидационной фазы

эксплуатационной фазы

 

определяются на…

завершающей фазе

основной фазе

начальной фазе

ликвидационной фазе

эксплуатационной фазе

 

На фазе гарантийных обязательств

проекта

достигаются конечные цели проекта

выполняется наибольший объем работ

выполняются разработка концепции проекта

обследование проекта

 

т

стиль руководства

руководство предприятия

инфраструктура

потребители продукции

фактор

 

Ближнее окружение проекта определяет

руководство предприятия

стиль руководства

команда проекта

потребители продукции

фактор

 

–это…

нициация

контроль

планирование

обязательства

производство

 

инвестициями

контрактами

конфликтамм

рисками

качеством

 

управление…

коммуникациями

контрактами

конфликтамм

рисками

качеством

 

успешности проекта

культура конфликтов

управление качеством

определение цели

ресурсы проекта

финансирование

 

–это..

состав

структура

иерархия

группа

организация

 

К основным характеристикам команды относятся

состав, структура, групповые процессы

состав, иерархия, групповые процессы

состав, структура, профессионализм

структура,состав, единоначалие

состав

 

Тип управленческих решений по частоте его принятия

разовый

общий

простой

сложный

групповой

 

Тип управленческих решений по форме его подготовки

групповой

общий

простой

сложный

разовый

 

В группу анализа входит…

менеджер продукта

руководитель проекта

куратор проекта

тестировщик

разработчик

 

57. Проект (Project) это…

A) совокупность объектов

C) форма и его компоненты

D) набор фрагментов кода

E) отображение компонентов

 

В группу анализа входит…

менеджер продукта

руководитель проекта

куратор проекта

тестировщик

разработчик

 

В группу тестирования входит…

тестировщик

руководитель проекта

куратор проекта

менеджер продукта

системный архитектор

 

В группу управления входит…

куратор проекта

переводчик

технолог

менеджер продукта

тестировщик

 

В производственную группу входит…

разработчик

переводчик

технолог

менеджер продукта

тестировщик

 

Возможное совмещение ролей.

системный архитектор + разработчик

разработчик + руководитель проекта

разработчик + системный аналитик

разработчик + тестировщик

разработчик + проектировщик

 

63. Извлечением, документированием и сопровождением требований к продукту занимается группа…

анализа

управления

производства

тестирования

обеспечения

 

64. Определением и управлением производственными процессами занимается группа…

управления

анализа

производства

тестирования

 

Проектированием и разработкой программного занимается группа…

производства

анализа

управления

тестирования

обеспечения

 

66. Тестированием программного обеспечения занимается группа…

тестирования

анализа

управления

производства

обеспечения

 

67. Производством дополнительных продуктов и услуг занимается группа…

обеспечения

анализа

управления

производства

тестирования

 

Неопределённое событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта – это…

риск

ошибка

дефект

изъян

поиск

 

Приоритет проекта определяется на основе оценки показателей

финансовая ценность, стратегическая ценность, уровень рисков

аудит, стратегическая ценность, уровень рисков, спрос

финансовая ценность, технологичность, управление качеством

маркетинг, реализация, уровень рисков, инвестиция, аудит

стратегическая ценность, экономичность, финансирование

 

Последовательность стадий разработки программной системы

техническое задание–эскизный проект-технический проект-рабочий проект-внедрение

технический проект -техническое задание–эскизный проект—рабочий проект-внедрение

эскизный проект -внедрение

внедрение-рабочий проект

рабочий проект -техническое задание-эскизный проект-технический проект- -внедрение

 

Основные процессы ЖЦ ПО

разработка, эксплуатация, сопровождение

разработка, тестирование, сопровождение

интеграция, эксплуатация, внедрение

разработка, модификация, сопровождение

кодирование, эксплуатация, тестирование

 

Задачами процесса тестирование ПС являются…

подготовка, проведение, оценивание

сопровождение, проведение, оценивание

подготовка, проведение, анализ

валидация, проведение, оценка риска

подготовка, разработка тестов, оценивание

 

На шаге «Анализ риска» процесса «Тестирование» проводится…

аспределение ресурсов

одготовка тестовых данных

естирование ПС

одготовка решений

анализ данных

 

» процесса «Тестирование» проводится…

аспределение ресурсов

естирование ПС

одготовка решений

анализ данных

 

многоразовое возвращение к процессу формулирования требований и к повторной разработке с любого процесса выполнения работ, называется…

спиральной

каскадной

инкрементнойя

эволюционной

стандартизованной

 

Этапы руководства программным проектом

A) анализ, проектирование, кодирование, тестирование

, описание

анализ, проектирование, планирование, тестирование

, описание

, риск

 

Модель, в которой каждая работа выполняется один раз и в том порядке, как они представлены в схеме модели ЖЦ, называется…

каскадной

спиральной

инкрементнойя

эволюционной

стандартизованной

 

многоразовое возвращение к процессу выполнения работ, называется…

спиральной

каскадной

инкрементнойя

эволюционной

стандартизованной

 

Действие, вызывающее операцию, применяемую к объекту.

call

return

send

create

destroy

 

Действие, посылающее сигнал объекту.

send

return

call

create

destroy

 

Действие, создающее новый объект

return

send

call

destroy

 

Действие, удаляющее объект

return

send

create

 

Достоинства спиральной модели:

А) наиболее реально отображает разработку программного обеспечения;

B) позволяет явно учитывать риск на каждом витке эволюции разработки;

C) включает шаг системного подхода в итерационную структуру разработки;

) использует моделирование для уменьшения риска

E) использует моделирование для программного изделия

 

Достоинства классического жизненного цикла

A) дает план и временной график

B) дает план и постоянный график

C) упорядочивает ход конструирования.

D) адаптация к изменениям внешней среды

м

 

– это…

сопровождение

тестирование

кодирование

проектирование

системный анализ

 

– это…

кодирование

тестирование

сопровождение

проектирование

системный анализ

 

.

макетирование

моделирование

масштабирование

конструирование

пректирование

 

метрика

программа

диаграмма

метафора

методология

 

й среды

оциальные и инвестиционные

кономические и инновационные

рганизационные и экономические

кологические и организационные

нновационные и экологические

 

предусматривает….

A) санкционирование начала проекта

C) окончание проектных работ

D) архивирование документации

плана

 

Стратегия проекта – это …

A) основные принципы реализации проекта

B) желаемый результат деятельности

C) получение прибыли от реализации

D) причина существования проекта

E) окончание проектных работ

 

Система позволяет…

выбрать оптимальный путь развития предприятия

обеспечить предприятие производственными фондами

компьютеризировать технологические процессы

автоматизировать решение функциональных задач

связи между объектами управления

 

Блок моделирования системы включает…

модуль формирования инвестиционного плана

плана

при реализации

модуль вариантного анализа проекта

использовании прибыли

 

Блок анализа системы включает…

модуль анализа эффективности проекта

модуль формирования инвестиционного плана

использовании прибыли

модуль редактирования и генерации бизнес-плана

модуль вариантного анализа проекта

 

модуль …

актуализации денежных поступлений

формирования операционного плана

проекта

построения графиков и диаграмм

расчета финансовых показателей

 

модуль …

редактирования и генерации бизнес-плана

описания макроэкономического окружения

расчета стандартных финансовых показателей

актуализации денежных поступлений

проекта

 

имеет ….карточек для ввода фактических данных по видам средств

) 12

) 10

) 11

) 14

) 15

 

имеет …

модуля

модулей

модуль

модуля

модуля

 

имеет ….

9 модулей

модуля

модулей

) 6 модулей

) 7 модулей

 

A) 6

B) 8

C) 9

D) 7

) 5

 

Project Expert предназначен для

создания финансовой модели предприятия

ектами

модели процессов

 

102. Технология разработки программного обеспечения – это…

) система принципов создания ПО

) система для создания надежного ПО

) система для создания эффективного ПО

) система для компьютеров реального времени

) система инженерных принципов для компьютеров

 

103. Первый этап классического жизненного цикла ПО

) системный анализ

) анализ требований

) проектирование

) кодирование

) сопровождение

 

К системам автоматизации инвестиционного анализа и проектирования относятся

+

E) Галактика

 

модулей

модулей

модуля

модулей

модулей

 

имеет …

8 модулей

) 5 модулей

) 4 модуля

) 2 модуля

модулей

 

а -….

) таблица

) примечание

) список

) Строка

 

) компания

) проект

) окружение

) актуализация

) прибыли-убытки

 

109. Процесс создания модели требуемого программного продукта

) макетирование

) инкрементная модель

RAD

) спиральная модель

) ориентированная модель

 

110. Модель, объединяющая элементы последовательности водопадной модели

) инкрементная модель

) макетирование

RAD

) спиральная модель

) ориентированная модель

 

111. Модель, обеспечивающая экстремально-короткий цикл разработки ПО

RAD

) инкрементная модель

) макетирование

) спиральная модель

) ориентированная модель

 

112. Модель, базирующаяся на лучших свойствах классического жизненного цикла и макетирования

) спиральная модель

RAD

) инкрементная модель

) макетирование

) ориентированная модель

 

) окружение

) проект

) компания

) актуализация

) эффективность

 

) проект

) компания

) окружение

) актуализация

) эффективность

 

) инвестиционный план

) проект

) компания

) операционный план

) результаты

 

) библиотеки

) шаблоны

) проекты

) прототипы

) диаграммы

 

создание нового проекта

A) normal.pet

B) normal.рех

C) project.pet

D) project.рех

) project.реl

 

) актуализация

) результаты

) проект

) анализ проекта

) инвестиционный план

 

технологий

A) значительные человеческие ресурсы

B) линейная последовательная разработка

C) невысокая скорость обработки

D) производительность приложений невысокая

E) значительные технические риски

 

технологий

A) быстрая разработка программных приложений

B) линейная последовательная разработка

C) невысокая скорость обработки

D) производительность приложений невысокая

E) значительные человеческие ресурсы

 

окно «Содержание»

раздел меню «Проект»

) панель инструментов

меню «Сервис»

меню «Файл»

 

окно «Содержание»

раздел меню «Проект»

) панель инструментов

меню «Сервис»

меню «Файл»

 

123. Размерно-ориентированные метрики

CS

B) NOO, NOA, CS, SU

C) NOA, CS, SU, CI

D) CS, SU, CI, SI

E) SI, NOO, SU, CI

 

124. Размерно-ориентированные метрики используются для…

A) измерения программного продукт и процесса его разработки

программного продукта и процесса его разработки

) замены программного продукта и процесса его разработки

) проверки программного продукта и процесса его разработки

) оценки программного продукта и процесса его разработки

 

125. Достоинства размерно-ориентированных метрик

A) широта, простота и легкость вычисления

) зависимость от языка программирования

) субъективность, косвенность измерения

) не зависят от языка программирования

) используются на ранней стадии

 

126. Недостатки размерно-ориентированных метрик

A) зависимы от языка программирования

) широта, простота и легкость вычисления

) субъективность, косвенность измерения

) не зависят от языка программирования

стадии

 

127. Достоинства функционально-ориентированных метрик

A) не зависят от языка программирования

) зависимы от языка программирования

) широта, простота и легкость вычисления

) субъективность, косвенность измерения

и

 

128. Недостатки функционально-ориентированных метрик

A) субъективность, косвенность измерения

) зависимы от языка программирования

) широта, простота и легкость вычисления

) субъективность, косвенность измерения

стадии

 

+ F8

+ F3

+Z

D) Ctrl +O

) Ctrl +D

 

) справка

) сервис

) результаты

) окно

) окружение

 

) обмен

) результаты

) проект

) сервис

нализ

 

) проект

) результаты

) обмен

) сервис

) анализ

 

с контролем за реализацией проекта

) актуализация

) анализ проекта

) финансирование

) инвестиционный план

ы

 

134. Объектно-ориентированные метрики вводятся с целью

A) оценки эффективности процесса конструирования

, снижения риска

C) улучшения качества работы на этапе проектирования

D) оценки эффективности процесса проектирования

, снижение риска

 

) экспертное заключение раздела Результаты

) настройка расчета раздела Проект

) отображение данных раздела Проект

) отчет раздела Результаты

) настройка расчета раздела Анализ

 

команды, определяющие параметры размещения экранных форм программы

) окно

) справка

) сервис

D) результаты

E) файл

 

138. Тестирование ПО – это..

поиск дефектов в программе

программного обеспечения

реализация программного продукта

взаимодействие отдельных эдементов

программа на алгоритмическом языке

 

) таблица пользователя раздела Результаты

) настройка расчета раздела Проект

) отображение данных раздела Проект

) отчет раздела Результаты

) отображение данных раздела Анализ

 

и

) инвестиционный план

) финансирование

) актуализация

) сервис

) дисконтирование

 

расширение

) pel

) рех

) pet

) phf

) реs

 

)

азработка бизнес-плана

азработка годового отчета

азработка плана реализации

асчет потребности в инвестициях

асчет фонда заработной платы

 

сроки и с определенным бюджетом

проект

) план

) капитал

план

я

 

базу для НДС

) «Стоимость товаров (р., у.)»

) «Добавленная стоимость»

) «Виды налогов»

) «Виды издержек»

) «Сбыт продукции»

 

проектов

) рех

) pet

) pel

) phf

) реs

 

шаблонов

) pet

B) рех

C) pel

D) phf

E) реs

 

в разделе…

окружение

проект

финансирование

результаты

управление

 

финансирование

проект

окружение

результаты

управление

 

. К структурным элементам операционного плана основной деятельности предприятия не относится…

план по вложениям

щие издержки

план производства

план сбыта

 

. Для составления плана по персоналу необходимо перейти на вкладку…

операционный план

управление

производство

маркетинг

общие издержки

 

план производства

план сбыта

графики

анализ проекта

список отчётов

 

A) Проект, Сервис, Справка

Файл, Сервис, Справка

Команды, Сервис, Справка

, Справка

, Сервис, Справка

 

. Модуль раздела Проект

заголовок

стартовый баланс

банк, система учета

текстовое описание

структура компании

 

. Модуль раздела Компания

заголовок

список продуктов

текстовое описание

отображение данных

 

. Модуль раздела Окружение

заголовок

список продуктов

стартовый баланс

отображение данных

 

. Модуль раздела Инвестиционный план

календарный план

заголовок

список продуктов

стартовый баланс

отображение данных

 

. Модуль раздела Операционный план

план производства

список продуктов

стартовый баланс

отображение данных

 

. Модуль раздела Финансирование

акционерный капитал

список продуктов

стартовый баланс

отображение данных

 

. Модуль раздела Результаты

прибыли-убытки

список продуктов

стартовый баланс

отображение данных

 

. Модуль раздела Анализ проекта

доходы участников

список продуктов

стартовый баланс

отображение данных

 

Неполнота или неточность информации об условиях реализации проектов – это…

неопределённость

измерение рисков

управление рисками

потеря

вероятность рисков

 

Численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь – это…

A) риск

B) неопределённость

C) управление рисками

D) потеря

E) вероятность рисков

 

пределение вероятности наступления рискового события – это…

A) измерение рисков

B) неопределённость

C) управление рисками

D) потеря

E) вероятность рисков

 

– это…

A) управление рисками

B) неопределённость

C) измерение рисков

D) потеря

E) вероятность рисков

 

Метод, применяемый для высокорисковых проектов в многопроектной системе

метод локализации рисков

метод ухода от рисков

метод распределения рисков

метод компенсации рисков

метод управления рисками

 

включающие отказ от рискованных проектов и ненадежных партнеров

метод ухода от рисков

метод локализации рисков

метод распределения рисков

метод компенсации рисков

метод управления рисками

 

На начальной стадии разработки проекта осуществляется…

оценивание рисков

документирование требований

реализация функциональности ПО

создание версии продукта

передача ПО заказчику

 

осуществляется…

A) документирование требований

B) оценивание рисков

C) реализация функциональности ПО

D) создание версии продукта

передача ПО заказчику

 

осуществляется…

A) создание версии продукта

B) оценивание рисков

C) реализация функциональности ПО

D) документирование требований

передача ПО заказчику

 

проекта

метод распределения рисков

метод ухода от рисков

метод локализации рисков

метод компенсации рисков

метод управления рисками

 

170. Тестирование методом «белый ящик» основан на..

адании информации о структуре ПО или системе

правильности работы компонентов и системы

блок–схем, по которым строятся программы

, ошибок

, программы

 

171. Тестирование методом «чёрный ящик» основан на..

ПО

ы

блок–схем, по которым строятся программы

, ошибок

, программы

 

172. Функциональное тестирование основано на ..

функций

проверке производительности, пропускной способности

проверке поведения системы при максимально допустимой нагрузке

компонентов после внесения в них изменений

проверке структуры и идентификации системы на различных наборах

 

173. Регрессионное тестирование заключается в ..

компонентов после внесения изменений

пропускной способности

проверке поведения системы при максимально допустимой нагрузке

проверке соответствия выполнения специфицированных функций

и её компонентов

 

174.Тестирование эффективности заключается в ..

проверке производительности в соответствии со спецификациями требований

проверке поведения системы при максимально допустимой нагрузке

и её компонентов

тестировании системы или ее компонентов после внесения изменений

проверке соответствия выполнения специфицированных функций

 

175. Нагрузочное тестирование заключается в ..

проверке поведения системы при максимально допустимой нагрузке

в соответствии со спецификациями требований

и её компонентов

компонентов после внесения в них изменений

проверке структуры и идентификации системы на различных наборах

 

176. Альфа и бета- тестирование заключается в ..

внутреннем и внешнем тестировании системы

проверке производительности, пропускной способности

проверке поведения системы при допустимой нагрузке

, компонентов

компонентов после внесения изменений

 

Метод оценки рисков, реализованный путём обработки мнений опытных специалистов

метод математической статистики

метод «дерева решений»

комбинированный метод

ий

 

ожидаемую прибыль

страхование

инфляция

потеря

кража

пожар

 

ожидаемую прибыль

инфляция

страхование

система защиты

резервирование

мониторинг рисков

 

истема управления производством реального времени

CENTUM VP

Project Expert

Консультант +

Project

 

интерфейсом оператора для управления, контроля и инжиниринга.

HIS

FCS

ProSafe-RS

PRM

ENG

 

называется..

жизненным циклом

диаграммой сущности

диаграммой переходов

зрелостью процессов

моделью зрелости

 

— это..

зрелость процессов

диаграмма сущности

диаграмма переходов

жизненный циклом

модель зрелости

 

— это..

валидация

зрелость процессов

верификация

жизненный цикл

модель зрелости

 

— это..

верификация

зрелость процессов

валидация

жизненный цикл

модель зрелости

 

соединениями с подсистемами

FCS

HIS

ProSafe-RS

PRM

ENG

 

Менеджер Ресурсов КИП

HIS

ProSafe-RS

FCS

ENG

 

ентрализованная система управления сигнализациями

CAMS for HIS

HIS

ProSafe-RS

FCS

ENG

 

Унифицированная шлюзовая станция

UGS

ProSafe-RS

FCS

ENG

 

Маршрутизатор связи глобальной сети

ProSafe-RS

FCS

ENG

 

Позиция меню Проект

) нахождение неправильного элемента

проверка ошибок

информация о ресурсах

функция проверки

генерация всего

 

Позиция меню Станция оператора

виртуальная станция оператора

нахождение неправильного элемента

проверка ошибок

информация о ресурсах

функция проверки

 

Тестирование, выполняемое с помощью моделирующей программы станции управления

целевое тестирование

расширенное тестирование

альфа — тестирование

бета — тестирование

 

Тестирование, выполняемое с использованием реальной станции управления

) целевое тестирование

) виртуальное тестирование

) расширенное тестирование

) альфа — тестирование

) бета — тестирование

 

Структурный подход разработки ПС основан на процессе..

декомпозиции

композиции

) иерархии

) устойчивости

) валидации

 

Структурный метод разработки ПС относится к..

систематическому программированию

объектно–ориентированному программированию

аспектно–ориентированному программированию

программированию

программированию

 

Метод функционального моделирования

A) SADT

B) SSADM

C) IDEF0

1

2

 

Метод структурного анализа и проектирования

A) SSADM

B) SADT

C) IDEF0

1

2

 

Метод создания функциональной модели

A) IDEF0

B) SSADM

C) SADT

1

) IDEF2

 

Метод создания информационной модели

1

B) SSADM

C) SADT

0

2

 

Метод создания динамической модели

2

B) SSADM

C) SADT

0

) IDEF1

 

В основе стратегического проектирования лежат..

определения требований

) затраты на производство

каскадная модель

спецификации системы

информационные потоки

 

одель..

окружения системы

использования системы

) статическая

) динамическая

математическая

 

одель..

использования системы

окружения системы

математическая

) динамическая

) системной архитектуры

 

остояние программы, при котором выдается неправильные результаты – это…

) ошибка

) дефект

) отказ

) отладка

) изъян

 

тклонение программы от функционирования – это…

) отказ

) дефект

) ошибка

) отладка

) изъян

 

– это…

м результатом

) отклонение программы от функционирования

) следствие некорректных действий разработчика

) неправильная интерпретации информации

программы

 

– это…

) отклонение программы от функционирования

м результатом

) следствие некорректных действий разработчика

) неправильная интерпретации исходной информации

или её частей

 

– это…

) проверка ПО на наличие в ошибок и их устранение

м результатом

) следствие некорректных действий разработчика

) неправильная интерпретации исходной информации

) отклонение программы от функционирования

 

Качество программного обеспечения не характеризует..

) валидация

) устойчивость

) совместимость

) верификация

) переносимость

 

Ошибка на этапе ЖЦ «Анализ требований»

) некорректное требование

) неясная спецификация проекта

) некорректная документация

) ошибки в проверенных элементах

) некорректные тесты процедур

 

Ошибка на этапе ЖЦ «Проектирование программ»

) неясная спецификация проекта

) некорректное требование

) некорректная документация

) ошибки в проверенных элементах

) некорректные тесты процедур

 

Ошибка на этапе ЖЦ «Системное тестирование»

) некорректные тесты процедур

) некорректное требование

) некорректная документация

) ошибки в проверенных элементах

) неясная спецификация проекта

 

пособность ПО выполнять функции при аномальных условиях – это…

) устойчивость к ошибкам

) восстанавливаемость

) защищенность

) правильность

) безотказность

 

пособность программы к перезапуску для повторного выполнения и восстановления данных после отказов – это…

) восстанавливаемость

) устойчивость к ошибкам

) защищенность

) правильность

) безотказность

 

Измерительный метод базируется на использовании..

специальных ПС для получения информации о характеристиках ПО

времени, числа сбоев или отказов, начала и конца работы ПО

программ, кодов, сопроводительных документов

статистических данных, собранных при проведении испытаний

данных, собранных при эксплуатации и сопровождении ПО

 

Регистрационный метод базируется на..

подсчете времени, числа сбоев или отказов работы ПО

измерительных и специальных программных средств

данных, собранных при эксплуатации и сопровождении ПО

просмотре программ, кодов, сопроводительных документов

статистических данных, собранных при проведении испытаний

 

никацию между заказчиком и проектной командой

) менеджер проекта

менеджер-архитектор

предприниматель

поставщик

подрядчик

 

роцесс формулирования идеи проекта и принятия решения о санкционировании начала проекта.

) инициация

сопровождение

проектирование

декомпозиция

неопределённость

 

хематичное изображение разбиения главной цели проекта на подцели следующего уровня, отражающее соподчинённость элементов и их взаимосвязи

) дерево целей

иерархия

таблица

диаграмма

дерево работ

 

последовательного разбиения проекта на пакеты работ различного уровня

дерево работ

иерархия

таблица

диаграмма

дерево целей

 

, то завершение проекта называется…

) нормальным

долгосрочным

досрочным

фос-мажорным

окончательным

 

, то завершение проекта называется…

долгосрочным

) нормальным

досрочным

фос-мажорным

окончательным

 

, то завершение проекта называется…

фос-мажорным

) нормальным

досрочным

долгосрочным

окончательным

 

– это…

) динамический риск

статический риск

систематический риск

собственный риск

предельный риск

 

быль – это…

) допустимый риск

статический риск

систематический риск

собственный риск

предельный риск

 

процесс…

) организованного планирования

ролей в проекте

снижения проектных рисков

результатов

я

 

В группу по организации финансирования проекта входит…

) заказчик

проектировщик

генподрядчик

эксперт

субподрядчик

 

) по персоналу

по качеству

по контрактам

проекта

по финансам

 

устойчивостью к дефектам

для применения

пригодностью для применения

удобством для анализа

адаптируемостью

 

устойчивостью к дефектам

удобством для анализа

пригодностью для применения

для применения

адаптируемостью

 

у…

ересмотр рисков

передачу риска

снижения риска

принятие риска

управление риском

 

метод…

клонение от риска

передачи риска

снижения риска

принятие риска

управление риском

 

метод….

передачи риска

клонение от риска

снижения риска

принятие риска

управление риском

 

.

снижения риска

клонение от риска

передачи риска

принятие риска

управление риском

 

провала программных проектов

тсутствие взаимодействия с заказчиком

наличие конкретных требований заказчика

наличие необходимых ресурсов

достоверная оценка трудоёмкости

создание квалифицированной команды

 

237. Элемент, выделенный для целей управления и обработки на процессорах компьютера системы – это..

конфигурация системы

программные компоненты

) базис конфигурации

техническое задание

 

238. Инструмент проектирования приложений

Rational Rose

RequisitePro

ClearCase

D) ClearQuest

Rational Quantify

 

Технические, программные и программно-технические средства, объединенные между собой специальными процедурами сборки, для достижения конкретных целей обработки данных – это..

конфигурация системы

) базис конфигурации

программные компоненты

единица конфигурации

техническое задание

 

Набор формально рассмотренной и утвержденной основы системы – это..

конфигурация системы

программные компоненты

единица конфигурации

техническое задание

 

метод

COCOMO II

/CMMI

СММ

CMMI

PERT

 

етод функциональных точек

FPA IFPUG

COCOMO II

СММ

CMMI

PERT

 

. Достоинство аналитика.

ает взвешенную оценку идей

страняет трения в команде

меет задействовать ресурсы группы

высокопрофессионален

легко общается с людьми

 

244. Исходный документ, отражающий особенности ЖЦ программного средства

) комплект документов, поставляемых заказчику и пользователям

) результаты контроля состояния и применения системы качества

тестирование

тестирования

программного продукта

 

Результирующий документ испытаний – сертификации системы качества программного продукта

) результат испытаний состояния и применения системы качества

и её частей

) методики испытаний оценки эффективности и программного продукта

) комплект эксплуатационных документов, поставляемых заказчику

) комплект эксплуатационных документов, поставляемых пользователям

 

ем является…

) план

) документация

) контроль

) методика

) шаблон

 

нений в программный продукт после его ввода в эксплуатацию – это…

) сопровождаемость

) эффективность

) регламентированность

) соглашение

) подготовка

 

248. Фактор, влияющий на сопровождаемость

) логическая организация данных

) набор исходных данных

) функции потребителей

проекта

 

249. План-испытаний ПС должен содержать..

) план-график тестовых действий

са тестирования

х наборов данных

и контроля

и контроля

 

таний программ не должны обеспечивать…

тестов

) управление тестами

анализ тестирования

) моделирование среды

) выполнение программы

 

ства ПС и компонентов не входит показатель

) оценивание

) применимость

) надёжность

) сопровождаемость

) эффективность

 

252. Функциональность ПС характеризуется..

) защищенностью

стабильностью

) отсутствием ошибок

) устойчивостью

) восстанавливаемостью

 

это…

ющие функции ПС

нальная полнота решения комплекса задач

) степень покрытия функциональных требований

) стабильность при совершенствовании ПС

казчиков

 

Правильность – корректность – это…

) способность ПС обеспечивать правильные результаты

задач

) степень покрытия функциональных требований

казчиков

ПС

 

255. Завершённость ПС – это..

) свойство ПС не попадать в состояния отказов

результаты

ющих функции ПС

программного средства

задач

 

Устойчивость к дефектам и ошибкам – это…

) автоматическая поддержка заданного уровня качества

свойство ПС не попадать в состояния отказов

) способность ПС обеспечивать правильные результаты

) стабильность при совершенствовании ПС

 

Восстанавливаемость – это…

функционирования

) набор и описания атрибутов, определяющих основные функции ПС

ствие ошибок

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

программных средств

 

Доступность или готовность – это…

полнять требуемую функцию в момент времени

описания атрибутов, определяющих основные и достаточные функции ПС

ствие ошибок в программах

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

программных средств

 

применимость – это…

ность для квалифицированных пользователей

) набор и описания атрибутов, определяющих необходимые и достаточные функции ПС

ствие ошибок и дефектов в программах

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

полнять требуемую функцию в момент времени

 

Понятность – это…

для его целей

­ющих основные и достаточные функции ПС

ствие ошибок и дефектов в программах

обеспечивать правильные результаты для пользователей

полнять требуемую функцию в данный момент времени

 

Изучаемость – это…

) свойство ПС, обеспечивающие удобное освоение его применения пользователями

ствие ошибок и дефектов в программах

обеспечивать правильные результаты для пользователей

полнять требуемую функцию в данный момент времени

 

Сопровождаемость – это…

нению конфигурации

­ющих необходимые функции ПС

ствие ошибок

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

программного средства

 

Анализируемость – это…

) подготовленность ПС к диагностике его дефектов или причин отказов

­ющих необходимые и достаточные функции ПС

ствие ошибок и дефектов

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

нению конфигурации

 

Изменяемость – это…

фицированных изменений

­ющих необходимые функции ПС

ствие ошибок и дефектов

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

нению конфигурации

 

Тестируемость – это…

) свойство ПС, обеспечивающее простоту проверки качества

­ющих необходимые функции ПС

ствие ошибок

результаты для пользователей

фицированных изменений

 

Мобильность – это…

но-операционной среды в другую

­ющих необходимые и достаточные функции ПС

ствие ошибок и дефектов

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

) свойство ПС, обеспечивающее простоту проверки качества изменений

 

Адаптируемость – это…

рационных средах

грамм

ствие ошибок и дефектов в программах

обеспечивать правильные результаты для пользователей

но-операционной среды в другую

 

Простота установки – инсталляции – это…

казчика

) свойство ПС, обеспечивающее простоту проверки качества изменений и приемки

ствие ошибок в программах

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

но-операционной среды в другую

 

Замещаемость – это…

сительно простому использованию

ствие ошибок в программах

) способность ПС обеспечивать правильные результаты для пользователей

) способность ПС к внедрению в новой аппаратной и операционной среде

 

вия информации об объектах в БД – это…

достоверность

БД

оперативность

стабильность

динамичность

 

.

страняет трения в команде

меет задействовать ресурсы группы

высокопрофессионален

ает взвешенную оценку идей

 

.

страняет трения в команде

легко общается с людьми

меет задействовать ресурсы группы

высокопрофессионален

ает взвешенную оценку идей

 

саний данных в процессе сбора и обработки – это…

оперативность

орректность

БД

достоверность

динамичность

 

или неумышленное искажение объекта или процесса – это…

) ошибка

) ущерб

) риск

изъян

) дефект

 

ющие сбой в системе или потерю данных

) критические ошибки

) небольшие ошибки

) умеренные ошибки

) первичные ошибки

) вторичные ошибки

 

зователь не обратит внимания при применении ПС на…

) небольшие ошибки

) критические ошибки

) умеренные ошибки

) первичные ошибки

) вторичные ошибки

 

никацию между заказчиком и проектной командой

) менеджер проекта

) тестировщик

) менеджер-архитектор

ПС

) документатор процессов

 

циями и взаимоотношениями в проектной команде

) менеджер-архитектор

ПС

) документатор процессов

) менеджер проекта

) тестировщик

 

пециалист, создающий компоненты, удовлетворяющие спецификациям

) разработчик компонентов

) менеджер проекта

) тестировщик

) документатор процессов

) менеджер-архитектор

 

ции

) тестировщик

) менеджер-архитектор

) менеджер проекта

ПС

) документатор процессов

 

тов

) документатор процессов

) менеджер-архитектор

) менеджер проекта

ПС

) тестировщик

 

гут вызываться экземплярами объектов данного класса – это…

атрибут

) событие

) структура

) операция

) метод

 

оединение между понятиями или классами – это…

ассоциация

) событие

) структура

) операция

) метод

 

инструментальных средств разработки ПС не входят…

) инструменты пользователей

редакторы диаграмм

средства проектирования

словарь данных

средства создания форм

 

динамическим моделям объектно-ориентированного проектирования относится…

) модели последовательностей

модели классов

модели обобщения

модели агрегирования

) диаграмма состояний

 

При оценке проекта не учитывается..

риск проекта

ПС

потребности в ресурсах

обеспечение среды проекта

реализации процессов

 

Входные проектные данные ПС

) исходные требования

) спецификация проектирования

) описание результатов

) исходные тексты программ

) комплект документации

 

ребование к входной информации

) источники информации и их идентификаторы

) потребители и назначение выходной информации

) допустимое время задержки решения задач

дач

) распределение функций между персоналом

 

ребование к выходной информации

) потребители и назначение выходной информации

) источники информации и их идентификаторы

) допустимое время задержки решения задач

дач

) распределение функций между персоналом

 

В первой части ЖЦ ПС отражается…

) системный анализ

) эксплуатация

) сопровождение

) управление конфигурацией

формы

 

Во второй части ЖЦ ПС отражается…

) управление конфигурацией

) проектирование

) разработка

) тестирование

ПС

 

ки зрелости

/CMMI

СММ

CMMI

ISO

СОСОМО

 

дарт менеджмента качества процессов жизненного цикла систем

СММ

POSIX

9001:2000

СОСОМО

 

чать:

) описание оборудования для анализа и тестирования

) описание процессов стандартизированного ЖЦ ПС

ЖЦ

дач

) идентификацию отчетов о дефектах программного продукта

 

дарт административного управления системой качества

9001:2000

СММ

POSIX

:2003

СОСОМО

 

азовый стандарт жизненного цикла систем и ПС

ISO 9001:2000

POSIX

:2003

СОСОМО

 

Базовый элемент любой объектно-ориентированной системы

A) класс

B) атрибут

C) сущность

D) операция

E) домен

 

Основной разработчик международных стандартов в области вычислительной техники

ACM

ISO

SEI-

IEEE

PMI

 

Модель, обеспечивающая экстремально-короткий цикл разработки ПО

RAD

) инкрементная модель

) макетирование

) спиральная модель

) ориентированная модель

 

Процесс спецификации описывается..

A) таблицей

B) диаграммой

ом

D) блок-схемой

E) уравнением

 

Модель ролей строится на основании…

) списка ролей пользователей системы

) сущностных вариантов использования

) набора взаимосвязанных контекстов

) контекста использования системы

) визуального проекта интерфейса

 

строится на основании…

) сущностных вариантов использования

) списка ролей пользователей системы

) набора взаимосвязанных контекстов

) контекста использования системы

) визуального проекта интерфейса

 

строится на основании…

) набора взаимосвязанных контекстов

) сущностных вариантов использования

) списка ролей пользователей системы

) контекста использования системы

) визуального проекта интерфейса

 

строится на основании…

) визуального проекта интерфейса

) сущностных вариантов использования

) набора взаимосвязанных контекстов

) контекста использования системы

) списка ролей пользователей системы

 

 

 

 

 

 

 

 

   ________________________

   /Ф.И.О./

Тесты утверждены на заседании кафедры _____________ _____________________

/наименование кафедры/

Протокол № _____ от «_____» ___________________ 20___ г

 

   ___________________

   /Ф.И.О./

 

Тестовые задания приняты ОО и ПЭ

   _________________________

   /Ф.И.О./

«_____» ___________________ 20___ г

 

 

 

 

 

 

из

тест м_хтар

:

жері

анасы

баласы

Байлығы

 

.Мұхтар Шахановтың туған  жерін көрсет?

А) Оңтүстік Қазақстан облысы ,Отырар өңірінде

кеңшары

ауданы

атырабы

болыссында

 

6. Мұхтар Шаханов қай жылы дүниеге келген?

жылы

ің авторы?

 

 

Тест Качество жизни — 100

Опросник «Качество жизни — 100»

 

:

Поставьте галочку напротив пункта, если утверждение является абсолютно верным для вас.

Если утверждение вам не подходит, измените его так, чтобы оно подходило, или замените его другим утверждением, подходящим у этой категории.

Подсчитайте балы в категории и общее количество балов.

и вы увидите заметный прогресс, даже если и не будете фокусироваться непосредственно на этой программе.

поможет вам пройти через сложные задачи.

 

Семья и отношения

Я удовлетворен и доволен моей второй половиной/партнером, или счастлив быть один.

Я близок к своему партнеру (партнерам), живым или нет; нас ничего не разделяет.

У меня круг друзей, которыми наслаждаюсь, без всякого напряжения.

и отношусь к нему/ей в высшей степени хорошо.

Я очень близок со своими детьми. Ничто нас не разделяет.

Я наслаждаюсь моей семьей/всеми родственниками; мы оставили все разлады и проблемы в прошлом.

Я являюсь частью профессиональной системы, которая стимулирует меня интеллектуально и эмоционально.

со своими соседями.

У меня есть как минимум 20 друзей и коллег, которые живут за пределами моей страны или моего места жительства

Я любим людьми, которые много для меня значат.

Общее количество баллов___________

Карьера и бизнес

Моя работа/карьера одновременно дополняет и питает меня; я не истощен.

Я высоко ценим своим начальником, клиентами и/или коллегами за свою компетентность.

Я нахожусь на позитивном карьерном пути, который ведет к увеличению возможностей и повышениям.

Я работаю в правильной сфере или отрасли; у нее большое будущее.

Я с нетерпением ожидаю рабочего дня практически каждое утро.

Моя работа – не моя жизнь, но она – ценная часть моей жизни.

Я работаю с теми подходящими людьми, с теми, с которыми нужными.

Моя рабочая обстановка выявляет самое лучшее, что есть во мне, потому что она превосходным образом стимулирует и/или поддерживает меня.

В конце дня рабочего дня, у меня столько же энергии, сколько было тогда когда я начал рабочий день; я не истощен.

Работа, которую я делаю, помогает удовлетворить мои интеллектуальные, социальные, и/или эмоциональные потребности.

Общее количество баллов___________

Деньги и финансы

Моих личных сбережений хватит на то, чтобы покрыть все мои затраты как минимум за год.

Я иду к полной финансовой независимости или уже финансово независим.

Мне не приходится работать над финансовым успехом; деньги, кажется, сами находят меня при очень незначительных усилиях и действиях с моей стороны.

В моей жизни нет абсолютно никаких стрессов, связанных с фрилансом.

Я инвестирую, как минимум 10% моего дохода/заработка в мою способность увеличить/повысить этот доход.

У меня нет долгов по кредитной карточке; я не сорю деньгами.

Когда я что-нибудь покупаю, я покупаю лучшего качества.

Я не теряю сон из-за моих инвестиций

Я хорошо ориентируюсь в финансовых вопросах – я знаю, как деньги делаются и теряются.

Я делаю деньги, благодаря тому, что я придаю больше чем достаточно ценности людям/клиентам, которые нуждаются в том, что я имею.

Общее количество баллов___________

Радость и наслаждение

Я провожу свой отдых, полностью наслаждаясь тем, что мне интересно; я никогда не скучаю.

Выходные (или другие нерабочие дни) – для меня радость.

Я придумал идеальное время провождения последнего часа моего дня.

Я с нетерпением жду завтрашнего дня.

Я очень, очень счастлив.

Я придумал идеальный для себя в это время жизненный стиль и живу так.

использую так, как выбираю сам.

Я в состоянии находиться в текущем моменте в течение дня; я не теряюсь в стрессах или адреналине.

Я легко получаю удовольствие от самых маленьких вещей

Мой дом приносит мне радость каждый раз, когда я нахожусь в нем.

Общее количество баллов___________

Эффективность и результативность

Я не провожу времени ни с кем, кто использует меня.

У меня больше чем достаточно энергии и жизнеспособности, чтобы провести день; я не прибегаю ни к каким видам наркотиков.

У меня абсолютно нет проблем с тем, чтобы попросить напрямую то, что мне нужно у кого угодно.

У меня есть все инструменты, оборудование, компьютеры, программное обеспечение.

Все что может быть автоматизировано, уже автоматизировано.

Все что может быть делегировано, уже делегировано.

Я отвечаю на все электронные письма сразу же после того, как прочту их; у меня нет каталогов писем, на которые я не ответил (а).

Я ничего не откладываю; если что-то появляется, то я это либо делаю, либо с этим справляюсь, либо это у меня уже сделано.

Я знаю свои цели, и я энергично и эффективно превращаю их в реальность.

Я не прислуживаю, исключая исключительные случаи.

Общее количество баллов___________

Ответственность и устои

Я люблю свой дом: его месторасположение, стиль, мебель, свет, чувства.

Мои границы достаточно крепки, чтобы люди уважали меня, мои потребности и то, что я хочу.

редко раздражаюсь; я этого просто не желаю.

Я не вижу ни облачка на моем горизонте будущего; он выглядит абсолютно чистым.

Мои желания удовлетворены; существует немного того, что я хочу.

Мои личные потребности удовлетворены; существует немного того что я хочу.

Нет ничего, чего бы я опасался и избегал.

Мои личные ценности ясны; я ориентируюсь по ним.

Я разобрался со всеми стрессами и ключевыми моментами моих воспитательных лет и событий прошлого.

У меня немного незавершенных проектов и «подвешенных» вопросов связанных с бизнесом.

Общее количество баллов___________

Личное развитие и эволюция

Я могу умереть сегодня днем безо всяких сожалений.

Я живу мою жизнь, не жизнь, которую ожидает от меня, или создал за меня кто-то другой.

столкнуться лицом к лицу; ничего, чего бы я пытался избежать, сталкиваясь с этим.

Я притягиваю успех; мне не приходится бороться или гнаться за ним.

У меня более чем достаточно естественной мотивации, вдохновения и синергии в моей жизни; я не инертный.

Я эволюционирую, а не просто улучшаюсь, потому что я постоянно экспериментирую.

выше понятий об убеждениях.

Я нахожусь на той стадии моей жизни, когда я создаю события и являюсь причиной событий, я не жду этого от других или от самих событий.

Я научился выбирать путь наименьшего сопротивления на пути достижения моих целей.

Я далеко от борьбы за успех; я просто наслаждаюсь моей жизнью и фокусируюсь на том, что совершает меня.

Общее количество баллов___________

Забота о себе и Жизнеспособность

У меня как минимум 4 отпуска в году.

Жизнь – легкая; у меня практически нет проблем или нерешенных вопросов, которые волнуют меня.

Мои зубы и десны прекрасно выглядят и находятся в прекрасном состоянии.

У меня больше чем достаточно времени в течение дня.

Я употребляю пищу для поддержки тонуса и удовольствия; не для эмоционального комфорта.

Я не злоупотребляю алкоголем, телевидением, кофеином или наркотиками.

Какие бы у меня не были проблемы со здоровьем, я всегда получаю необходимое и эффективное лечение.

Мое тело в прекрасной форме.

Я снижаю стресс медитацией, продолжительной ванной, упражнениями, прогулкой каждый день.

Я ничего не делаю, что бы создавало сумбур в моем сознании и сердце.

Общее количество баллов___________

Счастье и удовлетворенность.

Напишите 10 ситуаций, обычных событий, или сценариев, которые бы делали вас самым счастливым и удовлетворенным человеком.

Зачтите себе столько баллов, сколько написали ситуаций (в пределах 10).

Общее количество баллов___________

Удовольствие.

Напишите 10 видов деятельности, которыми вы действительно наслаждаетесь, вне зависимости от того, делаете ли вы их сейчас или нет.

Зачтите себе столько баллов, сколько написали видов деятельности (в пределах 10).

Общее количество баллов___________

Общее количество баллов по всему тесту______________

 

Результаты теста:

 

Тест Зубова

Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг.

Тема 2. Акции.

Тема 3. Облигации.

Тема 4. Векселя.

Тема 5. Государственные ценные бумаги.

Тема 6. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.

Тема 7. Участники рынка ценных бумаг.

Тема 8. Размещение и обращение ценных бумаг.

Тема 9. Сделки и расчёты на рынке ценных бумаг.

 

Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг.

 

1. Обращение ценных бумаг осуществляется только на:

1. вторичном рынке

2. биржевом рынке

внебиржевом рынке

4. организованном рынке

 

Рынок, на котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг, только что выпущенных в обращение, называется:

1. первичным

основным

3. биржевым

4. традиционным

 

Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, превышающим 3 рабочих дня, называется:

срочный

2. долгосрочный

рынок

рынок

 

4. По форме существования капитала ценные бумаги бывают:

1. документарные, бездокументарные

2. срочные, бессрочные

инвестиционные, не инвестиционные

4. государственные, негосударственные

 

5. Ценная бумага, права по которой принадлежат названному в ней лицу, и которое само осуществляет эти права или назначает своим приказом другое правомочное лицо, называется:

ордерной

2. именной

3. предъявительской

4. документарной

 

6. Какая из перечисленных ценных бумаг не относится к долговым:

1. коносамент

облигация

3. вексель

4. закладная

Акции.

 

1. Кумулятивная привилегированная акция – это:

акция, невыплаченные дивиденды по которой накапливаются и выплачиваются в последующем

2. акция, предусматривающая возможность выкупа предприятия

3. акция, предусматривающая возможность обмена на обыкновенную

4. акция, дающая право голоса

 

2. Конвертируемая привилегированная акция – это акция:

предусматривающая обмен на обыкновенную

2. предоставляющая особые права при дополнительной эмиссии

3. предоставляющая повышенный дивиденд

4. предусматривающая её выкуп

 

Дивидент представляет собой доход, который акционер может получить за счет:

части чистой прибыли

2. валовой прибыли

3. денежной выручки АО

4. перепродажи акции

 

5. «Цикличными» акциями называют акции:

доходность по которым меняется синхронно с деловой активностью

2. торги по которым носят сезонный характер

3. не имеющие сильных колебаний рыночных цен, но имеющие стабильный дивиденд

4. молодых компаний

 

6. Акционер как совладелец АО несёт ответственность:

ограниченную

2. неограниченную

3. солидарную

4. субсидиарную

 

 

 

игации

 

1. Кем является владелец облигации:

кредитором

2. собственником

дебитором

4. заёмщиком

 

2. Кто несёт ответственность при неплатеже по облигациям:

эмитент

2. кредитор

3. владелец

4. инвестор

 

3. Облигация погашается по стоимости:

номинальной

2. рыночной

3. эмиссионной

4. курсовой

 

4. Облигация включает:

1. обязательство дебитора вернуть владельцу облигации номинал

2. обязательство кредитора вернуть держателю облигации номинальную стоимость

3. обязательство инвестора выплатить фиксированный в облигации доход

обязательство эмитента заплатить по ценной бумаге её владельцу или по его приказу любому другому лицу

 

5. Преимущество облигаций перед акциями состоит в процессе:

1. удовлетворения требований

реализации

3. приобретения

4. осуществления прав

 

6. С какой стоимостью связан курс облигаций:

1. номинальной

выкупной

3. бухгалтерской

4. эмиссионной

 

7. Курсом облигации называют значение:

рыночной цены облигации, выраженное в процентах к её номиналу

2. доходности

3. рыночной цены

4. номинальной цены в процентах к её рыночной цене

 

 

 

Тема 4. Векселя

 

1. Кто выписывает переводной вексель:

трассант

2. трассат

3. ремитент

4. акцептант

 

2. Аваль – это:

вексельное поручительство

2. согласие плательщика с предложением оплатить вексель

3. третье лицо, по приказу которого вексель должен быть оплачен

4. передаточная надпись

 

3. Акцепт – это:

1. согласие векселедержателя

2. вексельное поручительство

3. требование векселедержателя об уплате вексельной суммы

4. согласие трассата

 

 

 

4. Переводной вексель – это:

приказ трассанта трассату об уплате вексельной суммы ремитенту

   2. безусловное обязательство должника уплатить кредитору определённую сумму

3. предложение векселедателя трассанту оплатить вексельную сумму дебитору

4. поручение трассата трассанту уплатить вексельную сумму третьему лицу

 

 

 

5. Трассат – это:

1. кредитор

2. векселедатель

дебитор

4. третье лицо

 

6.Трассант – это:

1. должник

2. кредитор

3. дебитор и кредитор

третье лицо

 

 

 

 

Тема 5. Государственные ценные бумаги.

 

– это … ценные бумаги:

долговые

2. долевые

3. беспроцентные

4. долгосрочные

 

1. Цель выпуска ГКО:

покрытие дефицита государственного бюджета

2. финансирование государственных елевых программ

3. регулирование денежной массы

4. воздействие на инфляцию

 

2. ГКО – это … ценная бумага:

дисконтная

2. купонная

3. процентная

4. отзывная

3. В какой форме выпускаются ОГСЗ:

документарной

2. бездокументарной

3. именной

4. электронной

 

4. По форме получения дохода ОГСЗ – это ценная бумага:

купонная

2. дисконтная

3. выигрышная

4. дивидендная

 

5. Цель выпуска КО:

расчёты по долгам с предприятиями

2. расчёты по долгам Внешэкономбанка

3. погашение дефицита бюджета

4. снижение спроса на валюту

 

 

Тема 6. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.

 

1. Тип биржи, которая находится под постоянным государственным контролем, называется:

1. публично-правовой

            2. государственной

            3. муниципальной

            4. смешанной

 

1. Членами фондовых бирж в России могут быть:

1. профессиональные участники рынка ценных бумаг

физические лица

3.банки

любые лица

 

2. Оперативное руководство фондовой биржи осуществляет:

1. правление

2.биржевой совет

3.биржевой комитет

собрание членов биржи

 

 

 

3. Исполнительные подразделения включают:

отдел по организации торгов

2.арбитражную комиссию

3.комиссию по котировкам

4.депозитарий

 

 

4. Кто из участников рынка ценных бумаг может принимать участие в торговле на фондовой бирже:

брокер

2.депозитарий

3.регистратор

клиринговая организация

 

 

 

Тема 7. Участники рынка ценных бумаг.

 

 

1. Участника рынка ценных бумаг, приобретающего ценные бумаги, выпущенные в обращение, называют:

инвестором

2. эмитентом

3. «быком»

4. «медведем»

 

 

2. Основным инвестором, определяющим состояние фондового рынка, является:

индивидуальный инвестор

2. профессионал рынка ценных бумаг

3. институциональный инвестор

4. юридическое лицо

 

3. Физическое лицо, использующее свои сбережения для приобретения ценных бумаг, называют:

индивидуальным инвестором

2. стратегическим инвестором

3. «быком»

4. «медведем»

 

4. Фондовые посредники – это:

торговцы, обеспечивающие связь между эмитентами и инвесторами

2. брокеры

3. спекулянты

4. эмитенты

 

5. Лицом, обслуживающим функционирование рынка ценных бумаг, является:

1. депозитарий

брокер

3. дилер

4. эмитент

 

 

6. В качестве брокера могут выступать:

физические и юридические лица

2. физические лица

3. юридические лица

4. специальные организации

 

 

7. По российскому законодательству дилером может быть:

юридическое лицо

2. физическое лицо

3. физическое и юридическое лицо

4. некоммерческая организация

 

 

8. Деятельность по управлению ценными бумагами называется:

трастовой

2. клиринговой

3. депозитарной

4. деятельностью по ведению реестра

 

 

9. Деятельность, связанную с хранением сертификатов ценных бумаг и учётом перехода прав на них, называют:

депозитарной

клиринговой

3. трастовой

4. деятельностью по ведению реестра

 

 

 

 

Тема 8. Размещение и обращение ценных бумаг.

 

 

1. На каком рынке реально происходит мобилизация временно свободных денежных средств и их инвестирование в экономику:

первичном

вторичном

срочном

уличном

 

2. Кто является продавцами ценных бумаг на первичном рынке:

эмитенты

инвесторы

брокеры

дилеры

 

 

3.Инвестиционный институт, обслуживающий и гарантирующий эмитенту первичное размещение на рынке ценных бумаг, называется:

андеррайтер

авалит

инвестиционная компания

финансовая группа

 

4.Проверка качества и надёжности ценных бумаг называется:

листинг

сертификация

депонирование

оценка

 

 

Тема 9. Сделки и расчёты на рынке ценных бумаг

1. В зависимости от способа заключения сделок на ценные бумаги сделки бывают:

неутверждённые

   срочные

   кассовые

   пролонгированные

 

 

2. Сделки, которые совершаются по поручению и для физических лиц, называются:

розничные

   индивидуальные

   внебиржевые

   клиентские

 

3. В зависимости от срока исполнения сделки бывают:

кассовые

   оптовые

   краткосрочные

   бессрочные

 

4. Какие сделки подлежат немедленному исполнению:

кассовые

   срочные

   краткосрочные

   бессрочные

 

5. Какие сделки должны быть исполнены в определённый срок в будущем:

срочные

   бессрочные

   долгосрочные

   предъявительские

 

 

Спекулянты, играющие на повышение, обычно заключают следующую сделку:

   покупка с частичной оплатой заёмными средствами

   продажа ценных бумаг, взятых в займы

   покупка ценных бумаг

   продажа ценных бумаг

 

 

7. Срочные сделки не бывают:

твёрдые

   фьючерсные

   форвардные

   опционные

 

8. Срочные сделки не бывают:

   форвардные

   простые

   условные

   пролонгационные

 

 

 

 

Теория электрических цепей Ц1 Ц4

ОГАСА

Лабораторная работа по электротехнике Ц1

НЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Вып. ст. гр ………………

…………………………………..

 

№ зач. кн………………

мощностей.

 

=18 В

.

,

,

,

2,

,

1

,

,

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА ПО ВАРИАНТУ

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

, Ом

150

200

300

820

510

150

750

510

1000

, Ом

510

150

510

750

750

300

300

200

510

, Ом

750

300

820

300

820

820

150

300

200

m

 

 

расчёта.

150+510+820 Ом =1480 Ом

18 / 1480 А= 0,0122 А

0,0122·820 В=10,0 В

Мощности, потребляемые приёмниками:

0,0122 Вт=0,220 Вт

:

В — выполняется

0,220 Вт – выполняется.

.

 

,

,

,

2,

,

1

,

,

,

 

 

   

 

 

 

 

Последовательность расчёта.

Отсюда, для трёх приёмников:

18/101,6=0,177 А

:

А

Мощности, потребляемые приёмниками:

3,19 Вт

Проверить:

3,19 Вт

.

 

,

,

А

,

,

2,

,

1

,

,

,

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Последовательность расчёта.

Эквивалентное сопротивление цепи найдём в два этапа:

соединены параллельно)

314,4 Ом

соединены последовательно. Поэтому

464,4 Ом

0,0388А

. Напряжения на отдельных участках:

В

4. Токи в ветвях:

5. Мощности, потребляемые приёмниками:

0,70Вт

:

0,0239+0,0149=0,0388

5,8+12,2=18

0,18=0,70Вт

ОГАСА

КАФЕДРА ФИЗИКИ

 

Лабораторная работа по электротехнике Ц4

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗВЕТВЛЁННОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

 

Вып. ст. гр ………………

 

…………………………………..

 

№ зач. кн………………

. Проверить второй закон Кирхгофа.

 

   

 

 

 

 

В

R

Ом

К

Ом

L

мГн

f

,

C

,

,

Ом

К,

,

R

,

,

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА ПО ВАРИАНТУ

 

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

, кГц

3

1

4

2

3

1

2

3

2

, Ом

211

106

315

90

139

182

245

171

140

, Ом

9

64

12

23

7

58

15

9

10

,мГн

8,3

97,3

13,8

33,3

5,4

87,3

18,1

7,4

11,7

φ°

-35

40

45

-45

-60

60

-50

20

-40

, В

18

10

15

16

12

10

11

13

12

16

 

 

РАСЧЁТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

.

.

).

=

=

).

Z

.

 

РАСЧЁТ

12)=86°

 

= — 45°

500,3 Ом

Ф

=462Ом

462 А = 0,039 А

,

,

.

 

 

 

ПРОВЕРКА ВТОРОГО ЗАКОНА КИРХГОФА

 

: 0,25 В/мм

   

= — 45°

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Теория относительности пространства

Познание о теории относительности и строении мироздания в целом.

 

».

Все крутится в бешеных завихрениях вокруг всего и не рассчитать правильного расстояния между землей и множества галактик. Все размыто и неопределенно. Как заглянуть, что там, за краем всего, есть ли тот край и где его границы? Ответ сокрыт в бесконечности миров.

глубоко под землей, но это целый организм, в своем бесконечном развитии.

. Твердость предмета относительна. Клетка смолы не видит площади всего стола, микрон не знает о размерах всего листка, так же и металлы, жидкости, камни, стекло, из которых состоим мы — все есть одно.

со своими мирами, вселенными, галактиками. Границ нет, все есть одно и одно перетекает в другое.

площади головы и так до бесконечности. Наше тело в контакте с землей, водой, светом и воздухом, сама бесконечность бесконечна.

Движение пешехода относительно.

человек, земля, вселенная есть всего лишь микрон какого-то организма, нерв, импульс, выполняющий команды хозяина? Если есть хозяин, кто сотворил его, и кто хозяин «сотворителя», где границы, начало и конец? Если есть Начало, кто его создатель? Стопор, замкнутый круг? Если есть Конец, где его Начало? Что есть сама вселенная, кто ее сотворил, откуда начало и есть ли оно, что за ее границами и есть ли они? Если все это собрать в одну «корзину», что-то же есть за этой «корзиной»?

Кто создатель энергии и мысли? Сама мысль имеет свою бесконечность. Сама энергия есть сила мысли. Мысль прорывается сквозь все «пленки мыльного пузыря» , бесконечные миры, нанизывая их на «шпажку».

Кажется, свет имеет свои границы, но он растворен и во тьме, как и тьма, растворена в свете и границ нет.

Что есть воздух? Он состоит из всего материального и не только; энергия, свет, тьма, сила огня, воды, дыхание земли и космоса – все есть в воздухе. Теория границ относительна.

, вязкая, газообразная, твердая, жидкая.

нет. Дома, села, города с космоса – куда все пропало, а может, нас нет вовсе, и реальность является иллюзией? Все размыто по пространству.

сли там есть люди, значит, они в материальном состоянии, как и все предметы? Если убегаем, боимся, любим, боремся, то мысль действительно проходит через видимые и невидимые границы, где же они, эти границы?

Стекло окна почти невидимо, сквозь него мы видим мир, но на самом деле оно твердое, сделанное из песка и в нем есть все элементы, смолы, дух земли, в которые бесконечные миры до молекулярного уровня. В одной песчинке только сколько миров.

, что есть сама сила, из каких сил она состоит?

В крупинке манки заложена память зерна, в ней код силы жизни колоса. Сахарная песчинка помнит энергию свеклы, сахарного тростника, смотря из чего, ее создали. Все пронизано памятью и мыслью.

Сознание есть мысль, прорывающаяся через все, преобразуясь в приобретение, чтобы стать тем, чем человек хочет ее видеть.

Подсознание – это внутренний микрокосмос, называемый интуицией. Интуиция – это наше второе я, с генами предков и опытом прошлых жизней.

так же можно сказать и о мирах, не видимых глазу. Запах цветка, эфирные масла невидимы, но они есть, сок течет с большой силой по всему стеблю, корням, клеткам, насыщая аминокислотами, кислородам, питанием. Откуда ему знать о своей работе? Все проистекает одно в другое, и границ нет.

что есть там, за этой «трубочкой» и сколько их? Все относительно.

субстанция, с разным сцеплением атомов. Если поместить человека внутрь стебля цветка, он будет плыть по бесконечным просторам, не догадываясь о существовании тычинки или пыльцы.

С первым звуком , с первой вибрацией, первым движением энергии, являющейся светом, зачинается вселенная. Движение света есть движение материи, божественной мысли, создающей системы миров. Центр силы создается вращательным движением, как при взбивании кислого молока, где крупинки масла, слепляются в большой ком.

ом множестве часть равна целому, ряд четных чисел равен натуральному ряду чисел.

, а реальная бесконечность – это завершенное целое действительности, содержащее бесконечное число предметов. Точка прошлого есть бесконечное будущее, и эта точка никогда не стоит на месте. Ряд событий от точки начала никогда не реализовано до конца, поэтому оно потенциально бесконечно.

и есть ряд совершившихся событий, то у вселенной должен быть конец.

еленной, помнить прошлые жизни, но с поверхности земли можно услышать ее дыхание и голос.

границ нет, есть плавный, незаметный переход.

Купаясь в выгребной яме сегодня, завтра будем вспоминать, как счастливы были вчера, хотя вчера было не лучше, чем сегодня. Все размыто по пространству и ничего истинного, идеального нет, все есть иллюзия.

падает свет от лампы, она уже, эта поверхность, не будет черной, один меньше освещенный край будет серым, другой покажется зелено-коричневым, красным, если плафон красный. все цвета переходят один в другой. На белом листе, с нарисованными зелеными листьями, поверхность бумаги покажется зеленоватой – все размыто по пространству.

Гора до облаков будет песчинкой, если на нее смотреть с облаков, песчинка будет горой на микронном уровне. В бесконечности находится бесконечное количество галактик, в молекуле есть множество миром, не ведающей о границах самой клетки.

увидим мир за окном. Все относительно. Теория относительности любопытна в своей бесконечности.

В жидкостях растворены твердые металлы, в твердых веществах растворены жидкости. Все есть одно и одно перетекает в другое.

При растворении сахара (твердого вещества) в воде, мы его не видим вовсе, так же и снег. Относительность относительна до бесконечности.

Звезда большего размера притягивает и заглатывает в себя малую планету. Черная дыра поглощает вселенные со всеми звездами, выплевывая с другой стороны в виде пучка света. Бесконечный цикл, рождение, умирание войн и мира, хаоса и гармонии, вдоха и выдоха, движение и покоя, импульса, толчка и силы. Ничто есть нечто.

При сжатии вселенной ничто никуда не девается, это можно сравнить со сперматозоидом, проникшим в женскую клетку. Из ничего, капли жидкости рождается организм, а каждая клетка системы представляет свой мир.

в эмбрионе сохранена память, добавляется опыт новых проб и ошибок. Бесконечность кармических, не развязанных узлов, отягощает жизнь человека и всего живого.

Если бесконечность бесконечна, значит, в ней не должно быть начала и конца, но где-то все должно начинаться и заканчиваться, что там, за началом Начала? Что есть Начало и кто его помыслил сотворить, если тот сотворитель, а если есть, кто его создал – ступор, тупик?

начало имеет воздух, но воздух есть и в наших клетках, границ нет?

Одно перетекает в другое, и нет границ.

всей поверхности головы и нашем теле? Все относительно и непостижимо. Молоко не знает, что в нем есть твердые жиры, кровь не знает о костях и мышечной ткани – бесконечное в конечном. Узелок на ковре не знает площади ковра, ему кажется он сам вселенная. Хлебной крошке не ведомо, какая большая булка. Микробы нашего тела не знают о его размерах, у них свой мир с развивающейся структурой, все пронизано единым космическим разумом. Если мы находимся в теле создателя, какую нишу занимаем?

есконечным множеством галактик, на их полотне ажуром стелются вселенные со своими солнечными системами, и все в одном, и все исходит из другого.

24.03.17г.

 

 

 

 

Теория начального математического образования

Способы задания множеств.

включения, равенства между множествами. Использование кругов Эйлера для изображения этих отношений.

ниверсальное множество. Равные множества.

Дистрибутивность пересечения относительно объединения.

динения множеств, её свойства. Дистрибутивность объединения относительно пересечения.

6.Вычитание множеств. Дополнение множества. Их свойства.

7.Понятие разбиения множества на классы. Примеры классификации.

8.Декартово произведение множеств. Его свойства. Кортеж. Длина кортежа.

9.Число элементов в объединении и разности конечных множеств.

10.Число элементов в декартовом произведении конечных множеств.

. Граф и график соответствия.

12.Взаимно однозначные соответствия. Равномощные множества.

Способы задания отношений. Граф отношений.

симметричность. Примеры. Графы этих отношений.

Графы этих отношений.

Примеры.

Примеры.

Тождественные преобразования выражений.

Свойства истинных числовых равенств.

Свойства истинных числовых неравенств.

й. Его область определения, корень. Равносильные уравнения. Теорем 1 о равносильных уравнениях (с доказательством). Следствия из теоремы.

22. Уравнение с одной переменной. Его область определения, корень. Равносильные уравнения. Теорем 2 о равносильных уравнениях (с доказательством). Следствия из теоремы.

23.Неравенство с одной переменной. Его область определения, решение. Равносильные неравенства. Примеры.

Следствия из теорем.

условия задачи, требования задачи.

еопределённые,переопределённые задачи.

рафический,арифметический,алгебраический).Примеры.

Различные формы записи арифметического способа решения задачи (по действиям, выражениям, по действиям с вопросами или с пояснением).

29.Решение арифметических задач различными способами.

римеры.

31.Приёмы анализа задачи. Примеры.

32.Поиск и составление плана решения задачи.

Способы проверки решения задачи.

34.Моделирование в процессе решения текстовых задач.

35.Решение задач алгебраическим способом.

36.Решение задач с пропорциональными величинами.

37.Задачи на встречное движение двух тел.

38.Задачи на движение двух тел в одном направлении.

39.Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях.

40.Задачи на движение по реке.

41.Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Примеры.

словесная запись, формульная, табличная, на языке блок-схем).

43.Аксиоматика евклидовой геометрии (аксиомы принадлежности, аксиомы порядка).

44.Аксиоматика евклидовой геометрии (аксиомы равенства, аксиома непрерывности).

Геометрия Лобачевского.

углы, параллельные и перпендикулярные прямые ,кривые, ломаные линии, отрезок, луч).

Классификация многоугольников).

48.Окружность и круг.

деление отрезка пополам, деление угла пополам с помощью циркуля и линейки).

построение прямоугольника( квадрата), построение треугольника по трём заданным сторонам ,построение равнобедренного, равностороннего треугольников с помощью циркуля и линейки).

относительно прямой.

ида, конус, цилиндр).Их развёртки.

Темы по контроллингу (1)

контроллинга

и распределение участия

кибернетической обратной связи

Общие принципы построения системыпоказателей для информационно-аналитической поддержки менеджмента

контроллинга

контроллинга

на предприятиях

контроллинга

)

Методы калькуляции частичных затрат

Использование релевантных затрат для принятия управленческих решений

Современные системы создания конкурентных преимуществ

От управленческого учета к системе планирования и бюджетирования

)

 

темы курсовых

ФИО СТУДЕНТА

КУРСОВАЯ РАБОТА (НАЗВАНИЕ ТЕМЫ)

Римма Валерьевна

1)Структурный анализ государственного долга России

2)Информационное обеспечение процесса государственного и муниципального управления

3) Определение федеральной гражданской службы и ее строение

Государственная муниципальная служба

4)Мотивация и результативность организации

Теория управления

 

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления

Татьяна Тимуровна

Рынок труда

2) Психологические аспекты принятия управленческих решений

 

Теория управления

3) Понятие и сущность государственного управления

4) Понятие, сущность, цели и задачи государственной службы

 

Государственная муниципальная служба

Функции муниципального управления

6)

 

Региональное управление и территориальное планирование

 

Методы государственного регулирования

2) Школа научного управления

Теория управления

3) Проблемы государственного управления в современной России

4) Порядок прохождения аттестации

Государственная муниципальная служба

5)

6)

Региональное управление и территориальное планирование

Базаргуруевич

1)Экономия издержек фирмы

2) Основы коммуникации в организации

Теория управления

3) Структура и компетенция органов исполнительной власти Российской Федерации

4)Особенности прохождения муниципальной службы в Забайкальском крае

Государственная муниципальная служба

функции полномочий и структуры

6)

Региональное управление и территориальное планирование

 

 

 

 

Дармаевич

1)Деньги и их функции

2)

Теория управления

район»

4)Порядок прохождения военной службы

Государственная муниципальная служба

5)Управление муниципальным имуществом на примере Муниципального района «Агинский район»

6)

Региональное управление и территориальное планирование

 

Темы курсовых ТГП

. Заочная форма обучения, 1 курс

(на выбор студента)

и их позитивные черты

Причины и общие закономерности возникновения государства

и её значение в юридической науке

: позитивные черты и недостатки

Органическая теория происхождения государства

Теологическая теория происхождения и сущности государства

и её подтверждения в истории человечества

: достоинства и недостатки

Понятие и сущность государства

Власть: понятие и значение в жизни общества

социальное назначение

и проблемы его реализации современными государствами

Типология государств: понятие и основные подходы

Формационный подход к типологии государств

Форма государственного правления: понятие и виды

Республика как форма правления

в современном мире

Форма государственного устройства: понятие и виды

Федерация как форма государственного устройства

Унитарное государственное устройство: позитивные и негативные черты

Конфедерация как форма государственного устройства: история и современность

Политический режим: понятие и виды

и пути его обеспечения

государства

и их осуществление современными государствами

: соотношение теории и практики

Принцип разделения властей: теория и практика

понятие и соотношение

Изменение формы территориального устройства государства: теория и исторический опыт

Социальное государство: понятие, предпосылки формирования и функционирования

Государство и личность: взаимосвязь и взаимодействие

Внешние и внутренние функции государства: расстановка приоритетов

Правовой статус личности: понятие, структура, виды

Сущность и социальная природа права: многообразие подходов к пониманию

Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права

овая концепция: позитивные и негативные черты

Право и закон: проблемы соотношения

и реализация

Классификация правовых норм

Отрасль права: значение в современной системе права

Предмет правового регулирования: понятие и структура

Метод правового регулирования: понятие, классификация и структура

: понятие и классификация

их место в механизме правового регулирования

Закон как источник права

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц

Правотворчество: понятие, принципы, виды

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды

как форма реализации права и как стадия правового регулирования

Механизм правового регулирования: понятие и структура

Реализация права: понятие и формы

Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления

Аналогия закона и аналогия права

Толкование права: понятие, виды

Способы толкования права

Акты толкования права: понятие и виды

Правоотношение: понятие и виды

.

Юридические факты: понятие и классификация

и виды

Юридический состав правонарушения

Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды

Правосознание: понятие, структура и виды

Правовая культура: понятие и структура

: понятие и общественно значимые последствия

Понятие и принципы законности. Гарантии законности

Законность и правопорядок

Соотношение права, политики и экономики

Правовое государство: теория и практика

Права человека: понятие и классификация

Правовая система: понятие и структура

Правовые семьи: понятие и виды

Англосаксонская правовая семья

Романо-германская правовая семья

Мусульманская правовая семья