Тестирование маски с углем

®

нию.

_______________

2. Хотели бы Вы иметь средство хорошего качества

по оптимальной цене? ________________________

3. Как Вы предпочитаете покупать косметику?

По каталогу

В магазине

ла

 

4. Понравилось ли Вам данное средство? ________

5. Считаете ли Вы, что цена данного средства

адекватна? __________________________________

тант?

__________________________________________

7. Хотели бы Вы иметь такое средство у себя? _____

8. Хотели бы Вы иметь меня как консультанта по

красоте и записаться ко мне на консультацию по

уходу или по макияжу? _________________________

ФИО _________________________________________

 

. _________________ Дата ______________

®

нию.

_______________

2. Хотели бы Вы иметь средство хорошего качества

по оптимальной цене? ________________________

3. Как Вы предпочитаете покупать косметику?

По каталогу

В магазине

ла

 

4. Понравилось ли Вам данное средство? ________

5. Считаете ли Вы, что цена данного средства

адекватна? __________________________________

тант?

__________________________________________

7. Хотели бы Вы иметь такое средство у себя? _____

8. Хотели бы Вы иметь меня как консультанта по

красоте и записаться ко мне на консультацию по

уходу или по макияжу? _________________________

ФИО _________________________________________

 

®

нию.

_______________

2. Хотели бы Вы иметь средство хорошего качества

по оптимальной цене? ________________________

3. Как Вы предпочитаете покупать косметику?

 

По каталогу

В магазине

ла

 

4. Понравилось ли Вам данное средство? ________

5. Считаете ли Вы, что цена данного средства

адекватна? __________________________________

тант?

__________________________________________

7. Хотели бы Вы иметь такое средство у себя? _____

8. Хотели бы Вы иметь меня как консультанта по

красоте и записаться ко мне на консультацию по

уходу или по макияжу? _________________________

ФИО _________________________________________

 

. _________________ Дата ______________

®

нию.

_______________

2. Хотели бы Вы иметь средство хорошего качества

по оптимальной цене? ________________________

3. Как Вы предпочитаете покупать косметику?

 

По каталогу

В магазине

ла

 

4. Понравилось ли Вам данное средство? ________

5. Считаете ли Вы, что цена данного средства

адекватна? __________________________________

тант?

__________________________________________

7. Хотели бы Вы иметь такое средство у себя? _____

8. Хотели бы Вы иметь меня как консультанта по

красоте и записаться ко мне на консультацию по

уходу или по макияжу? _________________________

ФИО _________________________________________

 

. _________________ Дата ______________

 

ТЕСТИ_Управління ризиками

іння ризиками

(тести)

Тести

 

Ризик — це:

;

;

.

Управління ризиком — це:

;

;

.

Реалізація ризик-менеджменту на сучасних підприємствах включає в себе:

;

;

ативні результати зроблених дій;

+всі відповіді вірні.

Що з перерахованого не є елементом системи ризик-менеджменту?

Виявлення розбіжностей в альтернативах ризику;

ризику;

розробка конкретних заходів, спрямованих на мінімізацію або усунення негативних наслідків;

облік психологічного сприйняття ризикованих проектів;

нтами системи ризик-менеджменту.

Які категорії завдань ризик-менеджменту можна виділити?

;

;

;

+всі відповіді вірні.

— це:

;

;

.

Що з перерахованого не є елементом розрахунку VAR для одного активу?

;

ть ринкового попиту;

.

Волатильність — це:

ть ринкового попиту;

;

.

 

Які функції об’єкта управління в ризик-менеджменті?

організація дозволу ризику;

організація ризикових вкладень капіталу;

організація роботи по зниженню величини ризику;

організація процесу страхування ризиків;

організація економічних відносин і зв’язків між суб’єктами господарського процесу;

.

Які з перерахованих джерел можуть використовуватися для інформаційного забезпечення ризик-менеджменту?

;

;

бухгалтерська звітність;

статистична звітність;

+всі відповіді вірні.

Які ризики можуть принести додатковий прибуток фірмі?

;

позитивні;

негативні.

на:

наслідків ризику;

характері минулого ризику;

характері теперішнього ризику.

Чи відносяться ризики, пов’язані з транспортуванням товарів, до групи комерційних ризиків?

;

ні;

немає правильної відповіді.

На які види поділяються фінансові ризики?

;

;

+всі відповіді вірні.

Валютний ризик пов’язаний з:

;

;

.

Інфляційний ризик — це:

;

;

.

Діловий ризик — це:

;

;

.

 

Що з перерахованого не відноситься до видів виробничих ризиків?

зміна кон’юнктури ринку;

посилення конкуренції;

форс мажор;

мортизація виробничого обладнання.

За часом виникнення невизначеності розподіляються на:

;

;

.

За чинників виникнення невизначеності поділяються на:

;

;

.

При наявності невизначеностей процес вибору оптимальних рішень:

;

полегшується;

не змінюється.

визначеності?

;

нуля;

сотні;

Невизначеність, пов’язану з відсутністю інформації про можливості станів середовища (природи), називають:

;

надійної;

корисної.

Критерій гарантованого результату (максимальний критерій Вальда) є критерієм:

;

песимістичним;

оптимальним.

Критерій песимізму характеризується вибором:

гіршої альтернативи з найгіршим з усіх гірших значень окупності;

;

.

проект, тим норма його прибутковості повинна бути:

;

нижче;

не змінюватися.

Якщо подія не може відбутися ні за яких умов, його ймовірність дорівнює:

;

одиниці;

сотні.

Який метод оцінки ймовірностей використовується в страхуванні?

нормальний розподіл;

;

функціональний розподіл.

 

Перша точка кривої ризиків визначає:

;

;

.

Друга точка ймовірності небажаного результату, відповідає:

;

;

;

Показник допустимого ризику не повинен:

;

;

;

Експертний метод може бути реалізований:

;

методом Дельфі;

переліком можливих ризиків.

Кожному експерту, що працює окремо, представляється:

перелік можливих ризиків;

;

методи компенсації ризику.

Різновидом експертного методу є:

;

афічне побудова варіантів рішень;

.

приділяти:

;

;

.

Метод моделювання завдання вибору за допомогою «дерева рішень» передбачає:

фічне побудова варіантів рішень;

;

.

При використанні методу аналогій застосовуються:

;

афічне побудова варіантів рішень;

.

бізнесу, носять назву:

;

;

.

 

звуться:

методи компенсації ризику;

;

функціональний розподіл.

Методи управління ризиками, пов’язані з розподілом ризику між стратегічними партнерами, носять назву:

;

;

.

— це:

;

;

.

кредитного ризику, це лежить в основі:

договору факторингу;

диверсифікація;

.

мережу зі збуту продукції підприємства, — це:

;

;

.

Інтеграція, що припускає об’єднання з конкурентами — це:

;

;

.

ринків збуту або каналів поставок носить назву:

;

;

.

залежність підприємства від конкретного постачальника, — це:

;

диверсифікація;

.

декількома ринками або контрагентами — це:

;

;

.

 

Зниження ризику за рахунок розширення асортименту продукції, що випускається, послуг, що надаються, спектра використовуваних технологій — це:

;

;

товарів.

одночасно декількох проектів, носить назву:

;

страхування.

.

системи резервів — все це інструментарій:

;

;

страхування.

рахунок:

;

хеджування;

страхування.

При використанні методу «Передача ризику» покриття збитку відбувається за рахунок:

страхування;

хеджування;

ризику.

При покритті збитку з поточного доходу відбувається на підприємстві створення будь-яких фондів?

;

є;

немає правильної відповіді.

Прикладом покриття збитків за рахунок передачі відповідальності на основі договору є:

;

страхування;

диверсифікація.

При покритті збитку на основі підтримки державних або муніципальних органів до специфічних ризиків відносять:

;

;

.

До покриття збитку на основі страхування вдаються в наступних випадках:

шкоди невеликі;

недостатня рентабельності вкладеного капіталу;

коштів в умовах невизначеності.

 

При виборі методу покриття збитку за рахунок використання позики особливу увагу слід приділити дослідженню:

;

;

.

Особливістю методу покриття збитку на основі самострахування є:

;

;

.

До класичних видів страхування з майнових ризиків відносять:

;

;

.

До фінансових ризиків при лізинговій діяльності відносять:

;

;

+всі відповіді вірні.

До методів мінімізації ризику відносять:

;

;

.

У рамках методу мінімізації ризику до диверсифікації відносять:

;

хеджування;

.

потенціалу свідчить про:

;

;

.

потенціалу свідчить про:

льними сторонами і можливостями;

;

.

потенціалу свідчить про:

;

невизначеність в очікувані терміни надходжень грошових коштів на рахунок фірми;

еність періоду погашення позики.

 

потенціалу свідчить про:

;

;

.

при розрахунках необхідно:

відхилення;

ть ринкового попиту;

.

Критерій середнього відхилення показує:

;

;

.

Превентивні і підтримують заходи є складовими елементами:

;

повернення позикових коштів в умовах невизначеності;

купності інвестиційного проекту.

компанії використовують такі види гарантійного забезпечення:

порука надійних компаній;

;

.

При отриманні банківського кредиту під інвестиційну програму можуть виникнути ризики:

недостатня рентабельності вкладеного капіталу;

повернення позикових коштів в умовах невизначеності;

помилки розрахунку періоду окупності інвестиційного проекту;

.

При отриманні банківського кредиту під інвестиційну програму можуть виникнути невизначеності:

фірми;

невизначеність періоду погашення позики;

використання банківського кредиту;

всі відповіді вірні.

Плановані величини в ході здійснення прогнозу оцінюються поняттям:

;

;

.

 

Об’єктивний метод визначення ймовірності заснований на:

;

;

ї або усунення наслідків ризику.

Суб’єктивний метод визначення ймовірності заснований на:

;

ть ринкового попиту;

.

Відомий метод експертних оцінок для визначення вихідних даних майбутнього моделювання інвестиційної програми носить назву:

;

;

.

Відповідно до математичної теорією ймовірності, процес проведення програми інвестування по всій сукупності це:

складене подія;

;

всі відповіді правильні.

Відповідно до математичної теорією ймовірності, елементарними подіями процесу проведення програми інвестування вважаються:

;

;

.

Об’єднання організацій, що здійснюють різні види діяльності для досягнення спільних стратегічних цілей, — це:

кругова інтеграція;

;

.

Оцінки експертів повинні задовольняти наступним правилом:

;

%;

10%.

Для кількісної оцінки ризику в сільському господарстві розраховується:

врожайності;

;

всі відповіді правильні.

Імовірність в процесі оцінки ризику об’єктивним методом — це:

;

;

ї або усунення наслідків ризику.

 

Суть ризик-менеджменту полягає в:

;

;

.

Які підходи виділяють при розрахунку VAR?

;

параметричний;

+всі відповіді вірні.

Графічне представлення розподілу ймовірностей подій здійснюється за допомогою:

;

;

ї або усунення наслідків ризику.

Головною функцією ризик-менеджменту є:

;

;

.

ризику, носять назву:

методи локалізації ризику;

;

.

За сферою виникнення виділяють наступні типи ризиків:

;

;

комерційний ризик;

+всі відповіді вірні.

Близька до одиниці прогнозованість подій відповідає:

повної визначеності;

ризик — справа благородна;

не можна думати, що існує тільки одне рішення, можливо, є й інші;

Комерційний ризик — це ризик, що виникає:

;

;

.

врожайності показує:

;

;

мінливість ринкового попиту.

Інноваційний ризик — це:

;

;

.

 

Змістовна сторона ризик-менеджменту включає в себе:

;

вибір заходів щодо мінімізації або усунення наслідків ризику;

+всі відповіді вірні.

Системний ризик — це:

ризик погіршення кон’юнктури будь-якого ринку;

;

ативні результати зроблених дій;

Що з перерахованого не є функціями суб’єкта управління в ризик-менеджменті?

;

;

;

;

Що з перерахованого є правилами ризик-менеджменту?

не можна ризикувати багато чим заради малого;

ризик — справа благородна;

не можна думати, що існує тільки одне рішення, можливо, є й інші;

ризику;

позитивне рішення приймається лише при відсутності сумніву.

(очікуваних) втрат. Для цього розроблені і використовуються:

;

ізометричні шкали;

шкали впливу.

Твердження про те, що «діяльність будь-якої організації завжди супроводжується ризиками, присутніми в її зовнішньої або внутрішньої середовищі» відображає сенс …

;

;

.

Твердження про те, що «практично в будь-яких ситуаціях ризику потенційна можливість втрат або збитків поєднується з потенційною можливістю отримання додаткових доходів» відображає сенс …

;

.

:

;

;

;

.

 

11

ТЕСТ СОЦ.ПСИХ

1

 

 

общения;

 

относятся:

 

1) Подражание;

;

3) Эмпатия;

Идентификация

 

3. Контроль над поведением, принуждения к действиям, авторитарная и директивная форма воздействия на партнера, характеризует __ИМПЕРАТИВНАЯ_____ вид общения

 

4. Самочувствие личности в группе исследуется с помощью:

 

– С. Рубинштейн);

Методики количественного определения системы оценок и самооценки личности в группе (С.А. Будасси);

);

 

5. Соответствие этапов развития личности в группе и их характеристик:

Б

В

А

в. Формирование и сохранение у личности новообразований, отвечающих потребностям группового развития и собственным потребностям внести значимый «вклад» в жизнь группы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Понятие установка является синонимом понятия:

a. Аттракция;

b. Убеждения;

;

смысл

 

7. Понятие социальной перцепции, включает в себя:

 

1) Процесс приема и передачи информации;

;

Интерпретацию воспринимаемого поведения и ожидаемых последствий;

;

поведения

 

8. Методы сбора социально – психологических данных и их характеристики

 

Д

А

В

Б

Г

Д. сбор социально-психологической информации путем непосредственного восприятия и прямой регистрации фактов

 

9. Разрешение внутренних конфликтов личности связанное с функцией аттитюда:

 

Приспособительная;

Защитная;

Познавательная;

Саморегулирующая.

 

10. Социальными функциями общения являются:

 

а. функция управления

б. функция эмоционального удовлетворения от контактов с людьми

. функция контроля

через общения

д. функция психического развития через общения

 

11. Механизм межличностного восприятия характеризующегося пониманием и интерпретацией другого человека путем отождествления себя с ним, называется:

 

рефлексия;

2) Стереотипизациия;

;

.

 

Соотношения определений понятий и их характеристик:

В

А

Б

В. Мера признания индивида группой, как результат соотнесения его социально значимых характеристик со шкалой ценностей данной общности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Эмоциональная оценка объекта социальной установки является:

 

когнитивным компонентом аттитюда;

2) аффективным компонентом аттитюда;

поведенческим компонентом аттитюда

 

межличностных отношений и отрицательный уровень соответствия ценностей группы общепринятым нормам, характерны для:

 

;

;

;

;

корпорация.

 

 

Соответствие функций общения и их характеристик

 

1.прагматическая

2. формирующая

3.подтверждающая

4.межличностная

5.внутриличностная

д. «Человек наедине с самим собой сохраняет функцию общения »

17. Совокупность соподчиненных позиций членов группы в системе эмоциональных межличностных предпочтений составляет____________ структуру малой группы.:

 

относится

 

а) паралингвистика;

речь

;

.

 

19. Степень взаимной привлекательности членов группы и группы как целого называется:

 

динамика;

;

структура;

поведение.

 

20. Соответствие видов групп и их социально-психологических характеристик

 

1. Малая

Б

В

А

г. Социальные общности включающие значительное количество людей, объединенных некоторыми подобными социально-психологическими особенностями;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Социометрический метод исследования группы позволяет выявить:

 

1) Особенности межличностных отношений в группе;

Степень психологической совместимости членов группы;

группы;

в группе;

 

 

 

 

изучает:

 

1) Закономерности общения людей в совместной деятельности;

личности;

;

4) динамику развития личности в онтогенезе;

 

 

25. Хронологическая последовательность этапов научной социальной психологии:

 

а. «экспериментальный»

»

в. «описательный»

 

26. Ошибки в формировании оценочного представления о человеке в условиях дефицита времени, связано с:

 

стереотипизации;

;

новизны;

4) Установкой.

 

27. Последовательность этапов обработке результатов социометрического исследования группы:

 

2

1

3

 

28. К методам активного социально-психологического обучения не относят:

 

а. дискуссия;

б. игра деловая;

в. ролевая игра;

г. тренинг;

;

 

барьеры

 

30. Авторитетный член организации или малой группы, личностное влияние которого позволяет ему играть главную роль в социальных процессах, называется:

 

звезда;

;

3) Руководитель;

4) Деятель.

 

31. К правилам нерефлексивного слушания не относятся:

а. Минимум ответов;

б. Впитывать все, что говорит собеседник (без отбора и сортировки);

в. Устанавливать обратную связь (сигналы в виде коротких реплик типа: «да…», «да-да… », «Понимаю Вас…», утвердительное «хмыканье», кивок головы, легкое изменение выражения лица)

. Обращайте внимание на интенсивность чувств собеседника; употребляемые им слова, отражающие его чувства; выражение его лица, жесты, интонации.

д. выберете главное и скажите это своими словами (не повторяйте буквально).

 

32. Соответствие состояний «Я» партнера их вербальным характеристикам:

 

1. «Взрослый»

а. «хочу»

«давай пойдем»

«когда я вырасту, я стану большой..!»

«самый-самый!»

2. «Ребенок»

б. «Запомни раз и навсегда»

«Никогда в жизни»

«заруби себе на носу!»

«Сколько

 

3. «Родитель»

в. «почему»

«что», «что», «где», «когда»

«вероятно», «действительно»,

«правильно ли я понял, что…!»

 

К стратегии разрешения конфликтов не относится:

 

а) компромисс;

б) уступка;

убеждение;

г) давление;

 

34. Наиболее эффективной стратегией разрешения конфликта, когда обе стороны желают одного и того же, но знают, что одновременно желания невыполнимы считается ________________

 

взаимодействия:

 

2

1

3

4

 

36. Эмоциональное проникновение во внутренний мир другого человека, сопереживание ему – это:

 

атрибуция;

2) Рефлексия;

3) Фрустрация;

.

 

 

38. Информация о том, как реципиент воспринимает коммуникатора, как оценивает его поведение и слова – это:

 

коммуникация;

;

сеть;

перцепции

 

39. Степень совпадения у членов группы основной системы ценностей, связанных с процессом совместной деятельности называется:

группы;

группы;

сплочение;

совместимость

 

40. Отечественная социальная психология сформировалась как самостоятельная наука:

а) во второй половине 19 века;

в начале 20 века;

в) в середине 20 века.

 

 

вариант 2

 

 

В России дискуссий по предмету социальной психологии было:

века;

века;

века;

века.

 

:

вождя;

;

.

 

 

рефлексологию»?

;

;

;

.

 

общении

;

;

;

.

 

изучает

;

;

.

 

партнерами:

;

;

.

 

называется:

;

;

.

 

«Родитель»,«Взрослый»,

» описывается:

;

;

.

.

 

значении:

;

взаимодействия;

.

 

общения, называется:

;

;

;

;

.

 

проблемы?

;

;

;

;

.

 

к:

;

;

.

 

за:

отношений;

в целом;

интеракции

природе.

 

что:

сознанием;

толпе;

массы;

цели.

.

:

;

;

;

.

 

:

;

;

;

.

 

находятся:

;

ЦОЕ;

.

 

основа?

;

.

 

:

группе;

;

эмоциональные;

.

 

к:

группам;

общностям;

группам;

.

 

Понимание межгрупповой враждебности как результата осознания индивидами своей групповой принадлежности характерно:

отношений;

отношений;

отношений;

отношений.

 

определяется

ценностями;

группы;

человек;

.

 

 

называется:

;

;

;

.

 

:

;

;

;

.

 

:

поведение;

опыта;

;

.

 

является:

;

;

.

 

является:

личность;

личность;

деятельности.

 

индикатором:

;

группе;

.

 

собой:

;

;

;

группы.

 

называется:

;

;

;

.

 

Принятие существующих норм групповой жизни каждым вновь вступающим в группу индивидом описывается как результат:

;

;

;

.

века;

б) к предпосылкам теории коллективных представлений;

в) к первым социально-психологическим теориям.

 

)

фонетическому

семантическому

стилистическому

 

в себя:

пространство

пр.)

пр.)

 

отношениях:

партнера

партнера

стереотипы

 

относится:

идентификация

атрибуция

аттракция

 

как

выборов

ней

ценности

 

выделяет

 

личности

аффективно- коммуникативную

перцептивную

 

к

коммуникации

коммуникации

коммуникации

 

анализа

барьеров

года»

коммуникации

где

 

индивид

группа

группа

 

относятся

 

атрибуция

информации

сходство

 

называется

 

1) внушением

2) заражением

3) подражанием

 

предложена

 

Кули

Мэйо

Хайменом

 

называется

 

динамикой

группы

сплоченностью

 

зрения

 

лидерства

лидерства

лидерства

 

исследований;

б) признанием за ней статуса самостоятельной научной дисциплины;

в) «перерывом» в существовании социальной психологии как особой науки.

 

относятся:

 

гештальтпсихология;

б) теория коллективных представлений, теория подражания, учения о народной духе;

в) психология народов, психология масс, теория инстинктов социального поведения.

 

выделения:

 

реципиент)

собой:

 

сообщения

б) обмен знаниями и опытом в обществе с помощью компьютерных систем в) движение информации в кодированном виде от источника к адресату

 

Эффект ореола в межличностном восприятии проявляется в том, что:

 

а) новая информация о знакомом человеке оказывается наиболее значимой

партнера

в) образ партнера заменяется штампом в результате стремления строить выводы на базе ограниченной информации

 

 

Специфика социально-психологического подхода к изучению социальных групп состоит в том, что под

группой понимается:

 

а) совокупность добровольно объединившихся индивидов на основе сходства их интересов или личностных особенностей

б) результат реализации конъюнктивных чувств и стоящей за ними потребности человека к сближению с себе подобными

обстоятельствах.

 

53. Типология больших социальных групп включает в себя:

 

а) случайные, конвенциональные, действующие, экспрессивные

, народности

 

 

54. Структура малой группы описывается с точки зрения:

 

а) индивидуальных характеристик составляющих ее людей б) выделяемой системы внутригрупповых отношений

в) разделяемых групповых норм и ценностей

 

группы

б) продуктивность (производительность) группы

в) удовлетворенность членов группы выполняемой деятельностью

 

являются:

 

а) степень эмоциональной удовлетворенности членов группы «горизонтальными» и «вертикальными» отношениями в ней

б) общественная значимость групповой деятельности и степень опосредованности групповых отношений ее содержанием

в) уровень организованности группы и степень сработанности ее членов

 

самосознания

б) семейного воспитания, отношений внутри учебного и трудового коллектива

активности личности

 

 

является:

 

а) тип соц. группы, в которую включена личность

б) размер соц. группы, в которую включена личность

в) включение личности в различные сферы соц. деятельности

 

 

особенности:

 

 

А. Основные

Б. Вспомогательные

В. Воздействия

тесты

 

2. социометрия

 

3.социально-психологический тренинг

 

5.опрос

 

.

Осознание субъектами – лицом или общностью – того, как они в действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями называется

А. аттракция. Б. импритинг.

Г. рефлексия

 

выражающими:

 

 

   

   

голоса

2 пауза

3 поза

4 жест

5 кашель

 

групп:

 

 

Большая группа

Малая группа

Стихийная группа

Толпа

2 Нация

3 Неформальная

4 Публика

5 Государство

 

 

ответ.

 

Кем был разработан социометрический метод (укажите фамилию ученого)?

 

Г. Годфруа.

 

ответ.

 

Податливость человека давлению группы и принятие им группового мнения, которого он первоначально не разделял, проявляющееся в изменении его поведения и установок, называется

 

. Б. интериоризация. В. подражание.

Г. самоопределение личности в группе.

предложение:

 

.

 

предложение:

 

Процесс социализации по Г.М.Андреевой происходит в таких трёх сферах как … деятельность, общение и самосознание .

 

слово:

 

в состояние другого человека – это …

 

предложение:

 

 

особенностями:

 

 

Б.   Интеракция —

Взаимодействие

 

2. Восприятие

 

3. Информация

 

 

конфликтов:

 

конфликтов

расширению

ситуаций

противоречий

 

 

последствия

 

1) Межличностные

2) Межгрупповые

группой

4) Конструктивные

5) Деструктивные

 

72. Внутреннее состояние человека, оказавшегося в тупиковой , с его точки зрения, ситуации, называется:

 

1) Агрессия

2) Конгруэнтность

3) Аффилиация

4) кризис

тест СМП Сраждинова

 

Тест

 

 

 

 

Структура и организация службы скорой и неотложной медицинской помощи. Документация и отчетность службы скорой помощи. Юридические аспекты работы врача скорой помощи. Права и обязанности врача скорой помощи

 

 

 

 

 

 

лнила: ОМ 12-061-1

Сраждинова Мунирам

Проверила: Турланова А.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые вопросы

1. Что такое служба скорой медицинской помощи?

доровью или окружающим его лицам.

В. Лечебно-профилактическое учреждение стационарного типа

итальном этапе силами выездных бригад скорой медицинской помощи.

D. Специальное транспортное средство, оснащенное медицинскими носилками и медицинским оборудованием и предназначенное для оказания экстренной медицинской помощи и транспортировки больного

Совокупность безотлагательных лечебно-диагностических мероприятий, направленных на устранение неотложного состояния.

 

2. Отметьте неверный пункт в структуре подстанций СМП

А. Оперативный диспетчерский отдел

В. Отдел связи

и и архива

D. Отделение оказания скорой медицинской помощи

Е. Кабинет для приема амбулаторных больных

 

3.Кто входит во врачебную бригаду интенсивной терапии?

А. Врач, 2 фельдшера, санитар

В. Фельдшер, 2 санитара

С. Врач общей практики, 2 санитара

й фельдшер бригады, фельдшер, санитар

Е. Врач, 2 фельдшера

 

4. Основные функции станции скорой медицинской помощи (2 ответа)

радавших и рожениц, нуждающихся в экстренной стационарной помощи.

ях.

С.

D.

Е. Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за помощью непосредственно на станцию.

 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов:

1-С

2-D

3-А

4-В, Е

тест 1 уровень -2016-2017

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ «Л»-ШКОЛА

2016-2017 год

Тестовое задание

1 уровень

 

СЛУШАТЕЛЬ ___________________________________________

 

РШЕКЛАССНИКОВ

В каком году начала свою деятельность Лига старшеклассников Лебяжьевского района?

2000

1995

1990

 

?

Команда КВН «Киндер-Даня»

Лидер – группа

Педагогический отряд «Дети плюс»

 

Лиги?

Закон зелени

Закон песни

Закон работы

 

В каком году Лига старшеклассников стала лауреатом областной молодежной премии?

2006

2009

2008

 

Сколько у лиговца должно быть умений?

3

5

17

 

В какой номинации Лига старшеклассников стала победителем в областном фестивале «Трудовое лето – 2009»?

лучший стройотряд

дотряд

лучший отряд милосердия

 

Победителем, какого областного конкурса стала Лига старшеклассников в 2009 году?

Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!»

Конкурс МДОО

Конкурс агитбригад

Лиги старшеклассников

районный конкурс «Лидер года»

творческие сборы «Актив»

«День старшеклассника»

 

Главный принцип лиги:

Все дела творчески!

Для всех ситуацию успеха!

Делай все хорошо, плохо само получится!

 

РАБОТА НА СЦЕНЕ

(выбрать два верных ответа)

Установить контакт с аудиторией

Не показывать то, что вы волнуетесь

Активно жестикулировать

 

найти два правильных ответа)

выбрать глазами несколько человек из публики

найти человека, который смотрит на вас

пробежать глазами по залу поверх голов и кивнуть в толпу

 

тем, куда деть руки?

взять гитару или микрофон

продумать все движения руками перед зеркалом

сцепить в замок

 

 

ДИСКУССИЯ

О чем нужно помнить во время дискуссии?

том, что вам нужно найти истину

навязать свое «правильное» мнение

ам нужно найти друзей и соратников

 

Что нужно делать, если участники дискуссии отошли от темы?

резко прервать это безобразие и вернуть в нужное русло

мягко прервать их и вернуть в нужное русло

ничего

 

Как нужно относиться к мнению другого человека?

с насмешкой

с уважением

с боязнью

 

Любое мнение нужно:

оспорить

аргументировать

обсмеять

 

На что нужно опираться во время дискуссии?

на реальные факты

на мнение авторитетного лица

вое мнение

 

тона нужно придерживаться во время поведения дискуссии?

враждебного

отстраненного

дружелюбного

 

Что такое дискуссия?

спор

процесс

ситуация

 

8. Какие способы нужно использовать во время дискуссии?

интерактивные

2) позитивные

интеллектуальные

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО

Что входит в правило 4 сами?

Сами приходим

Сами проводим

Сами производим

 

2.Как правильно звучит главный принцип КТД

Все – коллективно, иначе – зачем!

Все – творчески, иначе – зачем!

Все – творчески, иначе – не зачем!

 

3. Кто является разработчиком методики проведения КТД?

Петр Игоревич Иванов

Игорь Иванович Петров

Игорь Петрович Иванов

 

Сколько стадий включает в себя КТД?

3

5

7

 

блок: КОРПОРАТИВНЯ КУЛЬТУРА

 

1. Корпоративная культура – это

1) одно из самых эффективных средств привлечения и мотивации

2) одно из самых элитных средств привлечения и мотивации

3) одно из самых неэффективных средств привлечения и мотивации

 

2. Что не относится к основным шагам формирования корпоративной культуры?

1) Определение миссии организации

2) Определение цветовой гаммы

3) Определение основных базовых ценностей

 

3. Сколько этапов включает в себя процесс формирования корпоративной культуры?

1) 4

2) 5

3) 3

 

4. Напишите элементы, которые, по вашему мнению, относятся к корпоративной культуре

_________

 

Блок. Сценическое мастерство

 

1. Как стоять на сцене не следует?

Боком

Лицом

Спиной

 

2. На каком расстоянии от губ должен располагаться микрофон?

4 см

5 см

6 см

 

3. Куда нельзя подходить с микрофоном?

К другому микрофону

К краю сцены

К колонкам

 

4. Соответственно чему нужно выглядеть ведущему?

Своему возрасту

Созданному образу

Социальному статусу

 

Блок. Организация дела

 

1. Что является последействием мероприятия?

Анализ

Синтез

Мозговой штурм

 

2. Что не относится к «организационным моментам»?

Подведение итогов;

Отчет;

Сообщение итогов через СМИ.

 

Блок. Коллектив

 

1. Впишите пропущенные стадии:

Песчаная россыпь

 

Мерцающий маяк

 

Горящий факел

 

2. Что не входит в определение коллектива?

группа устойчивая во времени

группа, действующая на добровольной основе

группа, успешно выполняющая свою общую основную деятельность

 

3. Установите соответствие

1 — _____; 2 — _____; 3 — _____; 4 — _____.

 

1

Знакомство

А

2

Формальное создание

Б

3

Осознание принадлежности к группе (отряду)

В

4

Сплочение и развитие коллектива

Г

Название отряда, эмблема, девиз, выбор командира и пр.

 

Блок. Корпоративная культура

 

1. Что не может входить в корпоративную культуру?

Общие действия;

Страхи, надежды и ожидания;

Техническое оборудование.

 

2. Корпоративная культура – это не

система;

набор;

процесс.

 

3. С чем нельзя сравнить корпоративную культуру?

Масло;

Растворитель;

Клей.

 

4. Напишите элементы, которые по вашему мнению относятся к корпоративной культуре

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Блок. Стили и типы организации работы

 

1. Выберите то, что относится к стилям.

Художник;

Бумеранг;

Практик.

 

2.Установите соответствие

1 — _____; 2 — _____; 3 — _____; 4 — _____.

 

1

Разящие стрелы

А

2

Возвращающийся бумеранг

Б

3

Снующий челнок

В

4

Плывущий плот

Г

Стиль уговоров, просьб и компромиссов. Этот стиль нельзя использовать в качестве основного, а должен быть только вспомогательным.

 

 

3. Какой из типов часто начинает со слов: «Представляете…»

Мыслитель;

Практик;

Художник.

 

Блок. КВН-школа

 

1. Какими не могут быть костюмы в нутрии одной команды КВН?

Выдержанными в одном стиле

Персональными

Похожими на костюмы другой команды

 

2. Каким может быть номинальное название конкурса?

_______________________________________________________

 

3. Какое название кроме номинального дается конкурсу?

Феерическое;

Оригинальное;

.

 

конкурсы

 

Приветствие__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Разминка_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Домашнее задание ____________________________________________________

____________________________________________________________________

 

СТЭМ_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Блок. Видеомонтаж

 

1. Дайте определение понятию «видеомонтаж» _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

2. Что способен монтаж придать фильму? (2 ответа)

Ритм

Тембр

Климат

Атмосферу

Эмоциональность

 

3. Расположите в последовательности

Съемка

Сценарий

Раскадровка

Монтаж

 

 

мероприятия

 

1. Мероприятие – это

Процесс

Действие

Ситуация

 

мероприятие в первую очередь?

Интеллектуальному развитию

Общению

Реакции

 

3. Какую форму досуга по содержанию не выделяют?

досуговые

спортивно-досуговые

культурно-досуговые

 

4. В чем заключается секрет успеха любого мероприятия?

в соблюдении законности

в соблюдении гражданского кодекса

в соблюдении законов драматургии

 

отличается?

порядок работы над сценарием

формы драматургии

законы драматургии

 

6. Сколько этапов в драматургии?

2

5

6

 

7. Что определяется на 1 этапе?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

:

   а) развязка (финал)

   б) экспозиция (представление)

   в) кульминация действия

   г) развитие действия

) спад действия

______________________________________________________________________________________

 

9. Что и/или кто определяется после выстраивания композиции?

действующие лица

внутренний конфликт

тематическое напряжение

 

конфликта?

6

4

2

 

11. Что необходимо расписать, когда сценарий практически написан?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

блок: Технологии создания идей

 

1. Когда была создана технология «Мозговой штурм»?

в 30-е годы 19 века

в 30-е годы 20 века

в 30-е годы 17 века

 

2. Кто является создателем «Мозгового штурма»?

Ч.Вайтинг

Г.Альтшулер

А. Осборн

 

3. Цель мозгового штурма?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

у ведущего «Мозговой штурм»?

3

4

5

 

5. Установите соответствие

1 — _____; 2 — _____; 3 — _____; 4 — _____.

 

1 этап

А

2 этап

Б

3 этап

В

4 этап

Г

Прояснение

 

 

6. Кого нужно выбрать, кроме ведущего?

   1. Генератора идей

   2. Председателя

   3. Секретаря

 

7. Какие технологии создания идей Вы помните?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

 

блок: Терминология

 

Аббревиатура — ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Благотворительность — __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Государственная молодежная политика (ГМП) — ____________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Грант — _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Доброволец — __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Лидер — _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Менеджер — ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Мозговая атака — _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Молодежь — ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

НКО — ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Общественное объединение — ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Общественная организация — _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

) — ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Самореализация — ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

СМИ — ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Социальная роль — ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Социальный проект — ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Социализация — ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Социум — ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Субкультура — _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Творчество — ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Толерантность — ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

— ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Школьное самоуправление — _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Юность — ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!

 

 

 

 

 

Тест 2 Вариант 1

Предмет: «Наследственное право»

Вариант 1

 

Вопрос №1

Кто является наследниками по закону первой очереди?

Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя

Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя

Дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери

Дети, супруг и родители наследодателя

 

Вопрос №2

приравниваются к наследственным правам:

1. Пасынка и отчима

2. Детей и родителей

3. Иждивенцев наследодателя

4. Падчерицы и мачехи

 

Вопрос №3

Предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества не должен превышать:

1. 1,5 %

2. 3 %

3. 5%

4. 25% оценочной стоимости наследственного имущества

 

Вопрос №4

Что является доказательством родственных отношений наследников с наследодателем?

тов)

1. Свидетельство органов ЗАГС и выписки из метрических книг

2. Записи в паспортах о детях и о супруге

3. Копии решений суда об установлении родственных отношений

4. Штамп в паспорте о регистрации по месту жительства совместно с наследодателем

 

Вопрос №5

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитом во время брака, может быть выдано пережившему супругу на:

1. 10 %

2. 20 %

3. 30 %

4. 50 % от общего имущества

 

Вопрос №6

Принятие наследства под условием или с оговорками

озможно при наследовании иждивенцами

озможно только в случае обременения наследства долгами наследодателя

е допускается

е допускается при наследовании обязательной доли

 

Вопрос №7

Когда имущество умершего гражданина считается выморочным?

тов)

1. Отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию

2. Имущество завещано Российской Федерации

3. Все наследники отстранены от наследования или не имеют права наследовать

4. Никто из наследников не принял наследство либо все наследники отказались от него без указания лица, в пользу которого они отказались от наследства

 

Вопрос №8

Что означает принятие наследником части наследства?

1. Отказ от остального причитающегося ему наследства

2. Переход причитающегося ему наследства в категорию выморочного

3. Переход остального причитающегося ему наследства к другим наследникам

, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось

 

Вопрос №9

Означает ли принятие наследства остальными наследниками в случае принятия его одним или несколькими наследниками?

1. Не означает, если не истек 6-месячный срок для принятия наследства

2. Не означает никогда

3. Означает, если истек 6-месячный срок для принятия наследства

4. Означает всегда

 

Вопрос №10

Для приобретения наследства наследник должен

1. Знать об открытии наследства

2. Иметь опись наследуемого имущества

3. Принять его

4. Произвести независимую оценку наследственного имущества

 

Вопрос №11

Каким путем осуществляется принятие наследства?

1. Устного сообщения нотариусу наследником о смерти наследодателя

2. Устного заявления нотариусу наследником о намерении принять наследство

3. Направлении нотариусу свидетельства о смерти наследодателя

4. Подачи нотариусу письменного заявления о принятии наследства

 

Вопрос №12

В течение какого срока, по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, могут принять наследство лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником?

1. 3 месяцев

2. 5 месяцев

3. 6 месяцев

4. 9 месяцев

 

Вопрос №13

Кем по заявлению наследника может быть продлен срок для принятия наследства, пропущенный по уважительным причинам?

1. Нотариусом

2. Судом

3. Нотариусом с согласия остальных наследников

4. Душеприказчиком с согласия остальных наследников

 

Вопрос №14

Может ли быть изменен или взят обратно впоследствии отказ от наследства?

1. Может, с письменного согласия остальных наследников

2. Может, если наследство еще не принято остальными наследниками

3. Может, если не истекли сроки для принятия наследства

4. Не может

 

Вопрос №15

Исполнитель завещания принимает меры к охране наследственного имущества и управлению им

тов)

1. Самостоятельно

2. По требованию одного или нескольких наследников

3. По требованию органа опеки и попечительства

4. По требованию лиц, действующие в интересах сохранения наследственного имущества

 

Вопрос №16

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению и в случае возникновения права наследования у лица вследствие непринятия наследства другим наследником в течение

1. 6 месяцев

2. 9 месяцев

3. 12 месяцев

4. До получения наследниками свидетельства о праве на наследство

 

Вопрос №17

Кем проводится оценка наследственного имущества при отсутствии соглашения между наследниками?

1. Нотариусом

2. Исполнителем завещания

3. Независимым оценщиком

4. Судом

 

Вопрос №18

Какую сумму не может превышать размер средств, выдаваемых банком наследникам на похороны?

1. 50 МРОТ – 5 тыс. руб.

2. 100 МРОТ – 10 тыс. руб.

3. 20 тыс. руб.

4. 40 тыс. руб.

 

Вопрос №19

ого имущества?

1. Наследник

2. Исполнитель завещания

3. Коммерческая организация

4. Любой дееспособный гражданин, обладающий соответствующими навыками

 

Вопрос №20

Будет ли признано недействительным завещание, в котором содержится завещательное распоряжение о передаче части неделимой вещи каждому из наследников в натуре?

1. Влечет всегда

2. Влечет, если наследники при указанном распределении не могут пользоваться вещью раздельно

3. Влечет, если кто-то из наследников имеет преимущественное право на неделимую вещь

4. Не влечет

 

Вопрос №21

Кто принимает наследство в равных долях?

1. Внуки и родители наследодателя

2. Дети, супруг и родители наследодателя

3. Наследники одной очереди

4. Наследники, имеющие право на обязательную долю, и остальные наследники

 

Вопрос №22

Чем может быть компенсирована несоразмерность выделяемого наследнику в натуре имущества причитающейся ему доле?

1. Выплатой соответствующей денежной суммы

2. Передачей какого-либо имущества

3. Не компенсироваться вовсе

 

Вопрос №23

К кому переходит доля отпавшего наследника в результате непринятия им наследства, отказа от наследства без указания наследника, в пользу которого он от наследства отказался, либо вследствие недействительности завещания?

1. Остальным наследникам по закону и по завещанию поровну, в зависимости от основания наследования

2. Наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям

3. Остальным наследникам по закону и по завещанию, пожелавшим принять эту долю

4. Наследникам по закону, призванным к наследованию, в равных долях

 

Вопрос №24

Что из перечисленного относится к предметам обычной домашней обстановки?

1. Вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности

2. Произведения искусства

3. Мебель

4.Одежда и обувь

 

Вопрос №25

преимущественным правом на неделимую вещь при разделе наследства?

1. Наследник, имеющий право на обязательную долю

2. Наследник, обладавший с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь

3. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью

4. Наследник, проживавший ко дню открытия наследства во входящем в его состав жилом помещении и не имеющий другого жилого помещения

 

Вопрос №26

Что входит в состав наследства участника полного товарищества?

1. Недвижимое имущество полного товарищества

2. Движимое имущество полного товарищества

3. Товарный знак, принадлежащий полному товариществу

4. Доля этого участника в складочном капитале товарищества

 

Вопрос №27

кооператива в приеме в члены кооператива?

1. Можно всегда

2. Нельзя

3. Можно, если у него нет соответствующей квалификации

4. Можно, если оставшиеся члены кооператива против этого

 

Вопрос №28

Входят ли в состав наследства средства транспорта и другое имущество, предоставленное государством наследодателю в связи с его инвалидностью на льготных условиях?

1. Входят, если среди наследников есть лица, имеющие аналогичную льготу

2. Не входят, если имущество было предназначено только для обслуживания умершего инвалида

3. Входят и наследуются на общих основаниях

4. Не входят никогда

 

Вопрос №29

законодательство о государственных наградах РФ?

1. Не входят в состав наследства

2. Входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях

3. Не входят в состав наследства, за исключением случаев предусмотренных законодательством

4. Входят в состав наследства и наследуются только по завещанию

 

Вопрос №30

Каким образом наследуется предприятие, если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение его в счет своей наследственной доли?

1. Предприятие делится в натуре и каждый наследник оформляет право собственности на выделенную часть

2. Предприятие разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников

от которого наследники получают прибыль

лица, работающие на нем

 

 

 

1

 

теоретические вопросы

..?

Пятками, ягодицами и лопатками

Лопатками и затылком

Затылком и Пятками

Пятками, ягодицами, лопатками и затылком

2.Гиподинамия – это?

образ жизни

Нарушение двигательной способности организма

Нарушение функций организма при ограничении двигательной активности

страдающий излишним весом

:

Рост, вес, обхват груди

Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость

Рост, вес, ЖЕЛ, физическая подготовленность

Все перечисленное

какого витамина снижает зрение и может вызвать куриную слепоту?

А

В

С

D

5. Что необходимо сделать при растяжении мышц?

Наложить тугую повязку и покой

Приложить лед на 5минут

Охлаждение травмированной поверхности и покой

Наложить тугую повязку и можно продолжить нагрузку

6. Что является причиной травм во время занятий бегом?

Неровности грунта, недостаточная разминка.

неправильно подобранная обувь

недостаточная разминка

Все перечисленное

7. К чему приводит курение?

Разрушает здоровье.

Нарушает деятельность ЦНС

Нарушает дыхательную систему

Все перечисленное

8. Что можно рекомендовать для профилактики появления избыточного веса?

Правильное питание

Диета

Выстроить режим двигательной активности и Правильное питание

Не переедать

9. Как правильно дышать при длительной нагрузке высокой интенсивности?

Дышать через рот

Дышать через нос

Дышать с задержкой дыхания

Дыхание должно быть смешанным

10. К чему приводит неправильная осанка?

,.

Нарушению во внутренних органах

Нарушению нервной системе

Все перечисленное

11. Укажите часть тела, на которой нельзя измерить пульс?

Кисть

Шея

Туловище

Везде можно измерить

12. Сколиоз – это?

боковое искривление позвоночника

искривление позвоночника выпуклостью назад

прямое искривление позвоночника

искривление позвоночника выпуклостью вперед

13. Кифоз – это?

боковое искривление позвоночника

искривление позвоночника выпуклостью назад

прямое искривление позвоночника

искривление позвоночника выпуклостью вперед

14.Лордос-это?

боковое искривление позвоночника

искривление позвоночника выпуклостью назад

прямое искривление позвоночника

искривление позвоночника выпуклостью вперед

Маршал Георгий Константинович Жуков

Генерал Виктор Георгиевич Куликов

Генерал Иван Александрович Третьяк

16. Талисманом российской команды на Олимпийских играх 2008 года в Пекине стал Чебурашка. Какого он был цвета?

Синего

Коричневого

Белого

Красного

17. Какие виды деятельности объединяли охотников и кочевников в Древней Руси?

Стрельба из лука

Метание копья

Скотоводство

Все перечисленное

18. Когда в честь россиян впервые на Олимпийских играх поднялось трехцветное знамя?

1992 год, Барселона, Испания

Сидней, Австралия

1996 год, Атланта, США

2004год, Афины, Греция

19. В каком году советские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх?

1932

1936

1956

1952

20. .В каком году в Москве впервые прошел летний чемпионат мира по легкой атлетике?

1956

1980

1994

2013

?

Классическая борьба

Спортивная гимнастика

Тяжелая Атлетика

Акробатика

22. Этот хоккеист — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка Стенли?

Валерий Харламов

Владислав Третьяк

Вячеслав Фетисов

Павел Буре

включены забеги на различные дистанции от 1 до 12 км?

Кросс наций

Лыжня России

ГТО

Летняя Спартакиада

векам, был обнаружен при раскопках в Новгороде в 1953 году?

Копье

Мяч

Коньки

Лыжи

25. В каком российском городе в 1893 году был создан первый клуб любителей керлинга?

Москва

Санкт-Петербург

Сочи

Волгоград

26. Какие правила соблюдал русский народ в кулачных боях?

Бой вести до первой крови

Лежачего не бить

Биться лицом к лицу

Все перечисленное

27. В какие годы в СССР был принят Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР»?

30-е

40-е

50-е

60-е

28. Какая молодёжная организация была инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»?

Центральный комитет ВЛКСМ

Центральный институт труда

Комсомол

Коммунистический союз молодежи

29. В каком году после проведения общественного обсуждения был утверждён первый комплекс ГТО?

1923

1931

1951

1952

30. Кто допускался к сдаче норм комплекса ГТО в первые годы его проведения?

Только мужчины

Все желающие с 6 до 60 лет

Все желающие до 45 лет

Все желающие с 14 до 60 лет

31. Сколько испытаний включал в себя комплекс ГТО

?

25

21

17

11

?

1934

1939

1946

1947

33. Сколько ступеней в возрожденном комплексе ГТО?

8

16

6

11

34. Кто стал первым российским олимпийским чемпионом?

Понамарёва

Коломенкин

Владимир Куц

Валерий Брумель

35. Какое спортивное прозвище было у советской олимпийской чемпионки по скоростному бегу на коньках Лидии Скобликовой?

Русская ракета

Уральская молния

Черная пантера

Белая стрела

36. Как прозвали хоккеиста Павла Буре болельщики?

Русская ракета

Уральская молния

Черная пантера

Черный паук

37. Назовите первую российскую олимпийскую чемпионку в одиночном фигурном катании на коньках?

Ирина Слуцкая

Людмила Пахомова

Сотникова

Ирина Роднина

38. В каком виде спорта выступали советские спортсмены братья Майоровы?

Бокс

Легкая Атлетика

Футбол

Хоккей с шайбой

39. В каком виде спорта Валерий Борзов и Валерий Брумель завоевали олимпийские медали?

Легкая атлетика

Борьба

Плавание

Тяжелая атлетика

40. Кто из российских предпринимателей до последнего времени возглавлял Союз биатлонистов России?

Михаил Прохоров

Роман Абрамович

Михаил Ходорковский

Дерипаско

41. Назовите самого титулованного борца вольного стиля за всю историю советского и российского спорта — трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира?

Иван Ярыгин

Александр Медведь

Сайтиев

Александр Карелин

42. Какой советский фехтовальщик завоевал четыре золотые

олимпийские медали?

Николай Алехин

Михаил Бурцев

Виктор Жданович

Кровопусков

, борца в весовой категории до 68 килограммов. Что это за камень?

Алмаз весом 68 карат

Изумруд весом 68 карат

Сапфир весом 68 карат

Агат весом 68 карат

44. В каком виде спорта прославилась четырёхкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина?

Гимнастика

Фигурное катание

Легкая атлетика

Лыжные гонки

45. Укажите самого титулованного теннисиста в истории России, который первым из российских спортсменов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде и Олимпийские игры в одиночном разряде в 2000 году?

Марат Сафин

Николай Давыденко

Евгений Кафельников

Шамиль Тарпищев

46. Назовите спортивное прозвище российского теннисиста Евгения Кафельникова?

Калашников

Черная пантера

Белая молния

Ракета

?

За достижения в гимнастики

За волю к победе

За благородный поступок

За мужество в спорте

48. Кто из российских теннисисток является Олимпийской чемпионкой в этом виде спорта?

Мария Шарапова

Анастасия Мыскина

Елена Дементьева

Динара Сафина

105. Кого в советском хоккее называли легендой номер 17?

Валерий Харламов

Владислав Третьяк

Вячеслав Фетисов

Павел Буре

три года подряд: в 1962, 1963 и 1964 годах. Его называли лучшим спортсменом мира. Кто это?

Владимир Куц

Валерий Брумель

Барзаковский

Константин Кудрявцев

50. Вид спорта, в котором Юрий Власов нарушил «американское господство» и установил небывалые мировые рекорды?

Тяжелая атлетика

Легкая атлетика

Гимнастика

Плавание

Оно сказал журналистам следующие слова: «У этого человека невозможно выиграть»?

Немов

Юрий Власов

Чукарин

Владимир Куц

52. Кто был капитаном советской сборной по футболу, победившей на Олимпиаде 1956 года?

ельцов

Всеволод Бобров

Лев Яшин

Игорь Нетто

53. Кто стал первым президентом Международного олимпийского комитета?

Пьер де Кубертен

Дидон

Викелас

Короибос

?

Афины 1896 год

1924год

Сент-Луис 1904 год

Лондон 1908 год

55. В каком году состоялись первые зимние Олимпийские игры современности?

1924год

Хельсинки 1952 год

Мехико1968 год

Сент-Луис 1904 год

56. Какой цвет отсутствует на официальной эмблеме Олимпийских игр?

Белый

Черный

Красный

Желтый

мпийский флаг с изображением эмблемы был поднят на Олимпийских играх?

Антверпен 1920 год

Лондон 1908 год

Сент-Луис 1904 год

Афины 1896 год

 

»?»?

Быстрее, Выше, Сильнее

Быстрее, Выше, Смелее

Быстрее, Дальше, Смелее

Быстрее, Ловчее, Сильнее

участниц?

Команда Греции

на чьей территории проводятся Олимпийские игры

Команда победитель прошлых Олимпийских игр

Команда впервые участвующая в Олимпийских играх

60. В каком году были проведены первые Параолимпийские игры?

1956г

1952г

1960г

1964г

61. Когда состоялись первые античные Олимпийские игры?

468 г. до н. э.

776 г. до н.э.

632 г. до н.э.

394 г. до н.э.

62. В честь какого греческого бога проводились Олимпийские игры?

Афродита

Геракл

Ифит

Зевс

63. Кто объявляет об открытии Олимпийских игр?

Глава государства

Президент международного Олимпийского комитета

Спортсмен от страны организатора

Ведущий церемонии открытия Олимпийских игр

64. До какого года зимние Олимпийские игры проводились в один и тот же календарный год, что и летние?

1952г

1996г

1992г

1956г

65. Какой дворянский титул носил основоположник современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен?

Граф

Барон

Крестьянин

Боярин

какого цвета на олимпийском флаге символизирует Европу?

Красный

Синий

Желтый

Черный

67. Какие российские лыжницы носят звание Героя России?

Любовь Егорова и Раиса Сметанина

Лазутина

Лазутина

Вяльбе

 

Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, направленный?

на формирование правильной осанки;

на гармоническое развитие человека;

на всестороннее развитие физических качеств;

на достижение высоких спортивных результатов.

 

Остановка для отдыха в походе называется?

стоянка;

ночлег;

причал;

привал.

70. Физическая культура представляет собой?

учебный предмет в школе

Выполнение упражнений

Процесс совершенствования возможностей человека

Часть человеческой культуры

71. Отличительным признаком физической культуры является?

Воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям.

Физическое совершенство

Выполнение физических упражнений

72. Физическими упражнениями называются?

формы двигательных действий, повышающие работоспособность человека

движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики

сочетания двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания

дозируемые по величине нагрузки и продолжительности выполнения

73. Под закаливанием понимается?

Купание в холодной воде и хождение босиком.

Использование оздоровительных сил природы и гигиенических факторов.

воздействием внешней среды.

Сочетание воздушных и солнечных ванн с упражнениями

74. Правильное дыхание характеризуется?

Вдохом через нос и выдохом ртом.

Более продолжительным вдохом.

Более продолжительным выдохом.

Соотношение продолжительности вдоха и выдоха

75. Как называется деятельность, составляющая основу физической культуры?

Физическая подготовка

Физическое совершенствование.

Физическое развитие.

Физическое упражнение.

76. Профилактика нарушения осанки осуществляется с помощью?

Скоростных упражнений.

Упражнений «на гибкость».

Упражнений «на выносливость»

какого спортивного снаряда должна быть гладкой и непокрашенной?

Брусья

Перекладина

Бревно

Кольца

78. Какие разновидности отдыха вы знаете?

Активный и Пассивный и средний

Простой, сложный и смешанный

Длительный и короткий

Активный, пассивный и смешанный

79. С какого года Национальный олимпийский комитет России присуждает награды за справедливость в спорте?

1989

1991

1993

2001

80. Эта уникальная советская гимнастка завоевала 18 олимпийских медалей, из них 9 золотых. Назовите её?

Людмила Савинкова

Ирина Чащина

Хоркина

Латынина

81. Какой советский легкоатлет на XVI Олимпийских играх (Мельбурн, 1956 год) завоевал две золотые медали в беге на 5000 м и 10000 м, установив на них олимпийские рекорды?

Владимир Куц

Валерий Брумель

Барзаковский

Константин Кудрявцев

Продолжительность одной четверти в баскетболе?

10 мин.;

15 мин.;

20 мин.;

25 мин.

 

83. Во время матча по баскетболу на площадке одновременно находится?

5 игроков

10 игроков

12 игроков

4 игрока

84. Главной причиной нарушения осанки является?

привычка к определенным позам

слабость мышц

отсутствие движений во время школьных уроков

ношение сумки, портфеля на одном плече

Размеры волейбольной площадки составляют?

6х9 м;

9х12 м;

8х16 м;

9х18 м.

 

86. Основными источниками энергии для организма являются?

Белки и витамины.

Углеводы и жиры.

Углеводы и минеральные элементы.

Белки и жиры.

87.В каком году впервые в нашей стране прошли Олимпийские игры?

1956г

1960г

1980г

2014г

88. Какой вид спорта в России изначально носил название «русский хоккей»?

Хоккей на траве

Хоккей с мячом

Хоккей с шайбой

Хоккей с шайбой без шлема

89. В каком городе пройдет XXIX Всемирная зимняя Универсиада?

Красноярск

Казань

Москва

Сочи

90. Какой русский князь в своем своеобразном завещании, которое называется «Поучение чадам своим», перечислил занятия молодых князей на каждый день, упоминая охоту, верховую езду среди важнейших дел?

Юрий Долгорукий

Владимир Мономах

Александр Невский

Владимир Святославович (Красное Солнышко)

?

На горе Олимп

В городе Олимп

В местности Олимп

В разных городах Греции

?

Только они входили в программу первых Олимпийских игр

В них могли участвовать все свободные греки

Они входили в состав пятиборья

В них могли участвовать женщины

Какая связь между Олимпийскими играми и греческим летосчислением:

Греческий год измерялся количеством дней между Олимпийскими играми

От даты первых Олимпийских игр греки вели свое летосчисление

по количеству дней, в течение которых продолжались Олимпийские игры)

Никакой

Олимпийским девизом является выражение:

«Здоровье в движении!»

«В здоровом теле – здоровый дух!»

«Быстрее, выше, сильнее!»

«Главное не победа, а участие»

Назовите первый талисман — животное Зимних Олимпийских игр (Лейк-Плэсид, 1980 г.) стилизованный под спортсмена, его мордочка была раскрашена в форме защитных очков и шапочки:

Рони

Вучко

Вальди

Амик

?

Летние Олимпийские игры в Монреаль (Канада)

Зимние Олимпийские игры 1976 в Инсбруке (Австрия)

Летние Олимпийские игры 1972 в Мюнхене (Германия)

(США)

Назовите страну, национальный символ которой стал талисманом летних олимпийских игр 1976 года:

Германия

Канада

Австрия

США

?

XVII летние Олимпийские игры (Италия)

XVIII летние Олимпийские игры (Япония)

XIX летние Олимпийские игры (Мексика)

XX летние Олимпийские игры (Германия)

Кому принадлежит авторство олимпийского девиза: «Быстрее, выше, сильнее»?

Викеласу

Дидону

Жан Жаку Руссо

Аристотелю

Каких птиц традиционно выпускают на открытии Олимпийских игр?

Синиц

Жаворонков

Голубей

Соколов

 

 

 

 

Теоретич материал к ПЗ №4

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение

 

 

 

«Педагогическая коммуникация»

 

войства педагога, по Е.А. Климову

.

человек этой профессии отличается такими свойствами, как:

1) умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей»;

2) умение слушать и выслушивать;

3) широкий кругозор;

4) речевая (коммуникативная) культура;

направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, характера человека, его поведению, умение или способность мысленно представить, смоделировать именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, знакомые по опыту»

6) «проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек всегда может стать лучше»;

7) способность сопереживания;

8) наблюдательность;

9) «глубокая убеждённость в правильности идеи служения народу в целом»;

10) умение решать нестандартные ситуации;

высокая степень саморегуляции.

педагогической деятельности, по Н.В. Кузьминой

выделила в структуре педагогической деятельности три взаимосвязанных компонента: конструктивный, организаторский и коммуникативный.

Конструктивная деятельность, в свою очередь, распадается на конструктивно-содержательную (отбор и композиция учебного материала, планирование и построение педагогического процесса), конструктивно-оперативную (планирование своих действий и действий учащихся) и конструктивно-материальную (проектирование учебно-материальной базы педагогического процесса).

Организаторская деятельность предполагает выполнение системы действий, направленных на включение учащихся в различные виды деятельности, создание коллектива и организацию совместной деятельности.

Коммуникативная деятельность направлена на установление педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими педагогами школы, представителями общественности, родителями.

 

у

Педагог может выступать в качестве:

— информатора, если он ограничивается сообщением требований, норм, воззрений и т. д. (например, надо быть честным);

— друга, если он стремится проникнуть в душу ребенка;

— диктатора, если он насильственно внедряет нормы и ценностные ориентации в сознание воспитанников;

— советчика, если использует осторожное уговаривание;

, опускаясь порой до самоунижения, лести;

— вдохновителя, если он стремится увлечь (зажечь) воспитанников интересными целями, перспективами.

ребенку, превращение его в маленького кумира и диктатора; подкуп, неуважение к личности ребенка, подавление его инициативы и т. п.

Требования к современному педагогу

Учителя нового типа характеризуют:

— высокая гражданская ответственность и социальная активность;

— любовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце;

— подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими;

— высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений;

— потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему;

— физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность. эта емкая и лаконичная характеристика учителя может быть конкретизирована до уровня личностных характеристик.

Крутецкому

-гностические и рефлексивно-перцептивные. Проектировочно-гностические включают педагогическое целеполагание и педагогическое мышление, а рефлексивно-перцептивные — педагогическую рефлексию, педагогическую направленность и педагогический такт.

педагогические способности в наиболее обобщённом виде:

Дидактические способности – способности передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для них, преподносить материал ясно и понятно, вызывать интерес к предмету.

(математике, литератур и т.п.). Способный учитель знает предмет шире и глубже учебного курса.

3). Перцептивные способности – способности проникать во внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащихся.

ки.

правильно организовать свою собственную работу.

непосредственного эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета благодаря своей решительности, выдержке, настойчивости, требовательности.

к общению с детьми, умение найти правильный подход к ученикам.

) – это способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности учащегося, связанном с представлением о том, что из ученика получится в будущем.

Педагогическое общение, структура и этапы общения

Преподаватель выступает как инициатор и руководитель процесса общения, в ходе которого происходит обмен информацией интеллектуального и нравственного характера, учебно-воспитательное воздействие и трансляция личности педагога обучаемым.

Этапы педагогического общения включают:

этап: моделирование педагогом общения с отдельным индивидом, аудиторией, группой. Осуществляется планирование коммуникативной структуры будущей деятельности в соответствии с целями и задачами, ситуацией, индивидуальными особенностями педагога и учащихся, стилем общения.

Начальный период общения: организация непосредственного взаимодействия с обучаемыми. На этом этапе конкретизируется спланированная модель общения, уточняются условия и структура общения и происходит корректировка взаимодействия.

Управление общением в развивающемся педагогическом процессе: на этом этапе важно, чтобы удерживался позитивный психологический контакт; оптимально сочетались методы обучения и система общения, приёмы и элементы обучения и взаимодействия; возникало единство между педагогом и учащимися и между самими учащимися; снимались психологические барьеры; происходило самовыражение личности педагога, способствующее трансляции важнейших ценностей, усиливалась мотивация учащихся.

организации общения с обучаемым или в данном коллективе; прогнозирует предстоящее общение.

Стили педагогического общения, по В.А. Кан-Калику

Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: «За ним дети по пятам ходят».

Оно предполагает увлечённость общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего товарища, участника совместной учебной деятельности. Но без панибратства.

, статус и профессионализм, в воспитании – на жизненный опыт и возраст.

Негативная форма общения, антигуманная, свидетельствующая о педагогической несостоятельности.

Характерно для молодых преподавателей. Создаёт ложный, дешёвый авторитет.

Чаще всего в практике происходит сочетание стилей при доминировании одного.

ипы общения монологического и диалогического режимов

 

Монологический

(субъект-объектный)

Диалогический

Статусное доминирование субъект-объектных отношений

 

Эгоцентризм, сосредоточение на собственных потребностях, целях, задачах

 

Принуждение учащихся путём скрытого манипулирования или скрытой агрессии

 

Догматизм, надличностная трансляция норм и знаний, подлежащих безоговорочному копированию и усвоению

 

Стереотипность методов и приёмов воздействия. Преобладание дисциплинарных приёмов

 

Субъективная жёсткая поляризация оценок, узкий спектр критериев оценки

Личностное равенство, субъект-субъектные отношения

 

не только на своих потребностях, но и на потребностях учащихся

 

Накопление потенциала согласия и сотрудничества. Свобода дискуссии, передача норм и знаний как личностно пережитого опыта, требующего индивидуального осмысления. Стремление к творчеству, личностному и профессиональному росту, импровизационность, экспериментирование. Преобладание приёмов, ориентированных на самостоятельную деятельность учащихся.

 

их поступков

 

Коммуникативная культура педагога

точность, логичность, выразительность, образность, уместность, доступность, действенность.

 

Дополнительная литература к вопросу 9. Коммуникативная культура педагога:

 

 

5

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (1)

УТВЕРЖДАЮ

Рымарь

«___»________________20 г.

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

»

(для студентов заочной формы обучения)

никативных процессов в современную эпоху.

стей культуры.

Толерантность как результат межкультурной коммуникации.

Понятие «культурного шока» и механизмы его развития.

, Б.Малиновский).

Христианско-православное начало в русской культуре.

рологического анализа.

как один из видов культурной динамики.

ски накапливаемый социальный опыт.

представлений о личности, коллективе и природе.

суперсистемы П.Сорокина.

точных черт.

верситетов).

культуры.

Исторические типы культуры.

Ценностно-смысловое единство древнерусской культуры.

Менталитет русской культуры.

Глобальные проблемы современной культуры.

Механизмы и способы освоения культурного наследия.

Концептуализация культурного наследия.

Контркультура. Маргинальная культура.

Структура культуры. «Базовая» культура и субкультура.

Национальная и традиционная культура.

Массовая и элитарная культура.

Ценности и нормы культуры.

динамика.

Культура как мир знаков и значений. Язык культуры.

Религия и наука в контексте культуры.

Типология культуры.

Ассимиляция и аккультурация.

как способы культурной адаптации.

Культура и цивилизация.

гающие институты культуры.

Морфология культуры.

Функции культуры.

Соотношение материальной и духовной культуры.

Методы культурологических исследований.

.

.

Историческое представление и понятие «культура» его сущность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент кафедры СГД

Н.В.Романова

темы к зачету апрель

 

-1

in our lives.

 

 

 

 

 

 

kinds of sport.

см таблицу в словаре

, besides, more over, and of course)

 

sport.

…..

……….. enjoys …….

……….. is good at

 

sport.

…..

, ……)

)

I go to the sport club 2 days a week, on Monday and Friday.

.

player like ….

 

in my life.

.

me …..

my life

 

don’t forget to say:

why sport is very important in our lives

of sport you know

if your classmates are fond of sport

, enjoy, be fond of, go in for, go to,…..)

your life

 

 

 

don’t forget to say:

important in our lives

of sport you know

what kind of sport it is

you need)

where you do this sport/how many times a week

like it

in your life

 

…..

I need a lot of equipment for…. I need …

I don’t need much equipment for … I need …

I do …… (where)

I go in for ……. 2 times a week

, because …..

 

forget to say:

why sport is very important in our lives

of sport you know

, enjoy, crazy about,…..)

speak about him( was born, appearance, character, awards)

your life

 

 

Имя

Родился

День рождения

when)

Внешность

Appearance

Награды

Медали

Победитель

Мировые рекорды

Похвали

… is one of the best athletes in …

in

 

 

Summer Holidays

 

Do you like summer?

Why do you like summer?

It’s hot and sunny in summer

I can see green trees, nice flowers.

I can eat a lot of fruits and vegetables.

summer.

games

I can go on a picnic. I can swim in the sea, river lake

I can spend time with friends

How did you spend your summer holidays?

Where were you?

What was the weather like?

What did you do in summer?

 

 

Were you happy?

Were your summer holidays great?

very well.

in Finland, at the seaside, in the country, at my granny’s, at camp, ….)

The weather was ….

new friends ….. spent time with friends

I was happy. I had a great time.

My summer holidays were cool.

 

 

don’t forget to say:

why you like summer

prove that summer is the best season

where you were

what the weather was like

what you did

if had a great time/ ho you felt

conclusion

 

 

 

 

 

 

 

 

time.

There are different hobbies. I know……

)

 

hobby is….

(s)

s)

Besides

More over

 

like …..

at ……..

Basketball

Volleyball

Tennis

Cycling

Skating

Skiing

Swimming

Horse-riding

 

Martial Arts-

Playing music

Painting

Dancing

Photography

 

Reading

stories,poems)

Studying

 

stamps

марок)

значки

наклейки

Woodwork

Metalwork

 

 

Gardening

Planting flowers

 

Cooking

 

Sewing

шитье

– вязанье

 

 

 

don’t forget to say:

what hobby is

what hobbies you know

)

what’s your relative’s hobbies are

what your dream is

why you like your hobby

very important in your life

 

 

 

 

)

 

forget to say:

if have a big family / name members

tell about each member

name

age

profession

appearance

character

, age, profession, appearance, hobbies, dream..)

your family

 

 

Flat

your flat

Don’t forget to say:

name , age country, city, district)

flat

Type of house, floor, conveniences;

If your flat big/small; number of rooms

room;

) your flat

 

neighbourhood

city center

is comfortable and friendly

 

)

 

 

 

Flat

District.

 

central heating, running hot and cold water, electricity, gas, internet…

a toilet, large corridor and a balcony

)

)

a _____________ view.

6.

)

 

 

 

There is no place like home. / East or west home is best

 

 

buy

baker’s

butcher’s

supermarket

et

просить

hotel

hospital

police station

post office

-получать

отправлять

see

theatre

Swimming pool

swim

Skating rink

skate in winter

Sport ground

do sports

 

 

 

 

 

Topic 8 Saint Petersburg

 

Saint Petersburg

 

the birthday of our city.

years.

 

—достопримечательности)

…..

…..

our ……….

churches

theatres

monuments

gardens

buildings

_______________ prospects

 

 

Magnificent Splendid

Famous Rich Interesting

Huge Historical

 

Beautiful

Ancient

Amazing

 

city.

in St P is……

theatre

park

 

its history, beauty, people. My city is great.

 

 

 

Speak about Saint Petersburg

:

)

Prove that Saint Petersburg is one of the most beautiful cities in the world

places of interest.

native city.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic 9 Free Time

my free time.

1

 

 

weekdays I

I

I

 

 

like

enjoy

против

prefer

2

 

I

Sometimes I

I also

 

prefer

like

don’t mind

enjoy

3

holidays I

summer I

 

you do what you like

you have a good rest

happy

 

Indoor Activity

Outdoor Activity

Summer Activity

-playing board game

-playing computer games

-surfing the Net

-chatting on the phone/ the computer

-sending text messages

-reading books

-painting

-listening to music

-watching TV/ DVD

 

 

Hanging out with friends

Walking with

Walking in

Going to the libraries

Going to the cinema/ theatre

concerts

Going sightseeing

Going shopping

Going to the pool/ club/ gym

Doing sports/dancing

Playing outdoor games:

Walking in the

Gathering berries, …

Swimming in the

Rollerblading

Skateboarding

Doing cycling

 

skiing

skating

snowboarding

playing snowballs/ hockey

sledging

 

 

 

to :

 

, age, country, …)

say if you have a lot of free time, why

/

in summer / in winter /

tell why it’s wonderful to have free time

 

Topic 10

 

Schools in Britain.

in our lives because

knowledge

skills)

clever and hardworking; …

the world better

make friends.

 

__ and ____.

subjects like ……….

colour

to ____ lessons.

Some children bring packed lunch.

 

lessons.

of sport teams an compete with different schools

in school choir

in orchestra

in concerts

…..

very important in my life because ……

 

 

 

schools in Britain

don’t forget to say:

in our lives

attend school

they study in the secondary school

lunch

( what students can do after school)

is important in my life.

 

 

-b

.

in our lives because

Firstly, school gives us knowledge

skills)

clever and hardworking; …

us understand the world better

make friends.

 

__ and ____.

subjects like ……….

) like wearing school uniform because….

to ____ lessons every day.

packed lunch.

 

after lessons.

of sport teams an compete with different schools

in school choir

in orchestra

in concerts

…..

ry important in my life because ……

 

 

don’t forget to say:

in our lives

school

they study in the secondary school

uniform

lunch

( what students of you school can do after school)

is important in my life.

 

 

Endangered animals

Endangered Animals.

animals live in the world.

таблицу)

:

a lot of reptiles:

there are a lot of birds:

I know some fish

there are a lot of insects:

 

. It’s terrible.

 

)

 

 

in the wild.

APPEARANCE

………

тела

feeds on….

years.

 

I want to say

.

People mustn’t hunt animals.

People should save animals,

.

We should feed animals and birds in winter.

 

Plan

Don’t forget to

Prove that different animals live in the world

endangered nowadays

Speak about one of the endangered animals

— tell where it lives

— its appearance

-Herbivores/carnivores/feeds on

— how long it lives

4. Make a conclusion

Тематика курсовых работ по макроэкономике для слушателей ВШУБ

Тематика курсовых работ по макроэкономике для слушателей ВШУБ

 

Экономическая система общества: понятие, структура, генезис.

Специфика социально-экономического развития Республики Беларусь и выбор типа экономической системы.

Рыночная система и ее эволюция. Модели рыночной экономики.

Теория рациональных ожиданий и современные экономические проблемы.

.

Монетаризм: сущность, эволюция, возможности реализации в современной экономике.

Основные принципы и методы экономических исследований. Моделирование экономических процессов.

Теории постиндустриального общества и современные проблемы Республики Беларусь.

Сравнительный анализ экономических систем.

ориентированная рыночная экономика.

Собственность в экономической системе общества и проблемы ее реформирования в Республике Беларусь.

Разгосударствление и приватизация собственности в странах Центральной и Восточной Европы и влияние их на процесс рыночной трансформации.

   государственной собственности в Республике Беларусь: состояние и проблемы.

   механизма адаптации предприятий к рыночным методам хозяйствования (реструктуризации).

   государственной собственности в условиях перехода к рынку. Акционирование как форма приватизации.

Проблемы реформирования предприятий в переходной экономике. Санация и банкротство.

   бизнес и его роль в рыночной экономике. Развитие малого бизнеса в Республике Беларусь.

Современные подходы к стоимости и цене. Принципы ценообразования.

   политика и стратегия предприятия в условиях экономического кризиса.

   аспект анализа эластичности спроса и предложения.

21. Законы спроса и предложения и их применение в анализе рыночных структур.

и предложение на рынках факторов производства: особенности анализа.

   конкуренции и основные рыночные структуры в современной экономике.

Рыночная инфраструктура в современной экономике. Биржевая деятельность.

предприятие как объект исследования микроэкономики.

Несовершенная конкуренция: теории и исторические типы. Конкурентный механизм.

рынка и рыночной конкуренции.

предприятия, ее оценка и пути достижения.

Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия.

преимуществ.

Олигополия и современная экономика. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях олигополии.

современные модификации, экономические последствия, эффективность.

   монополизма в Республике Беларусь.

Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование: мировой опыт и особенности в Республике Беларусь.

эффективной, стратегии.

потребительского выбора и проблемы современной экономики.

прибыли как мотив хозяйственной деятельности: содержание и механизм реализации.

издержек и проблемы их снижения в современных условиях.

в Беларуси.

разработка предложений по его совершенствованию.

применение при исследовании рынка.

Особенности функционирования рынка ресурсов в странах с переходной экономикой.

человеческого капитала. Особенности, функционирования рынка труда в Республике Беларусь.

платы.

платы.

труда и ее реализация в деятельности предприятия (можно отдельных категорий работы и работников).

инвестициям.

   и реальный капитал. Особенности формирования рынка ценных бумаг в странах с переходной экономикой.

Неопределенность, риск, инновации в предпринимательстве.

Закон ограниченности, редкости ресурсов в сельскохозяйственном производстве. Земельные отношения и их реформирование в Республике Беларусь.

Формирование рынка земли в Республике Беларусь.

Эффективность производства и обмена (макроэкономический аспект).

разработка путей ее повышения.

Производительность труда на предприятии и пути ее повышения.

Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. Критерии оценки общественного благосостояния.

рынка и необходимость микроэкономического регулирования.

эффекты и проблема эффективного размещения ресурсов в рыночной экономике.

внешних эффектов: корректирующие налоги и субсидии. Интернационализация внешних эффектов.

использование теории внешних эффектов. Природоохранное регулирование.

Общественные блага: свойства, особенности, и роль государства.

бщественного выбора и современные экономические проблемы.

кризис в современной экономике. Особенности структурной перестройки национальной экономики Республики Беларусь.

равновесие: показатели, условия, модели. Проблемы макроэкономического равновесия в Республике Беларусь.

на предприятии: источники формирования и эффективность использования. Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия.

. Достоинства и слабости кейнсианского подхода.

деловых циклов и цикличность современной экономики.

финансово-стабильной политики (на примере опыта конкретных стран).

реализации фискальной и денежно-кредитной политики.

бюджета в социально-ориентированной политике.

Основные дилеммы антиинфляционной политики. Особенности антиинфляционной политики в Республике Беларусь.

реформы и фискальная политика.

ния с учетом зарубежного опыта.

3.Общеэкономические и новые аспекты в теории денег.

теории экономического роста.

Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Беларусь

Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия и разработка путей ее повышения.

Дифференциация доходов: тенденции и моделирование. Государственная политика перераспределения доходов.

партнерство в современной рыночной экономике. Основные направления социальной защиты в Республике Беларусь.

политика в открытой экономике. Инструменты макроэкономического регулирования.

Особенности проведения макроэкономической политики при плавающем и фиксированном курсе.

перехода к рыночной экономике и их реализация в отдельных странах. Белорусская модель перехода к рынку.

Проблемы проведения социальной политики в трансформационной экономике.

   стратегия предприятий.

Концепция и основные направления устойчивого инновационного развития экономики Республики Беларусь.

Основные проблемы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы (можно по отдельным приоритетам).

Акционерная собственность в странах с рыночной экономикой, развитие и модели функционирования.

реализации акционерной собственности в условиях построения социально ориентированной экономики (зарубежный опыт).

Теория акционерного капитала и ее реализация в экономическом пространстве.

Корпорация как институт рыночной экономики.

на примере зарубежных стран).

 

1

3

6

9

13

16

17

18

19

21

23

24

26

28

32

33

34

35

43

45

46

51

53

54

60

61

63

64

65

69

71

72

73

76

81

83

89

 

 

 

 

 

 

 

Тематика курсовых работ на 4 семестр Менеджмент туристской организации

Перечень тем курсовых работ по дисциплине

«Менеджмент туристской организации»

 

Роль международных туристических организаций в управлении туризмом Республики Беларусь.

ормирование и развитие туристического рынка Республики Беларусь.

Инвестиционная политика Республики Беларусь в области туризма.

Управление трудовыми ресурсами туристических организаций в Республике Беларусь (на примере ХХХХ).

Тайм-менеджмент в работе персонала туристической организации (на примере ХХХХ).

Франчайзинг как эффективная стратегия развития туристической организации (на примере ХХХХ).

Бизнес-план туристической организации.

Управление спросом на услуги туристической организации (на примере ХХХХ).

как эффективные инструменты продвижения туристической организации на национальном и международном рынках (на примере ХХХХ).

Корпоративные стратегии развития предприятий Республики Беларусь (на примере ХХХХ).

Подготовка и проведение рекламной кампании для туристической организации (на примере ХХХХ).

Мотивация как функция управления туристической организации (на примере ХХХХ).

Политика ценообразования на услуги туристической организации на различных стадиях жизненного цикла туров (на примере ХХХХ).

-ярмарочные мероприятия в деятельности туристической организации (на примере ХХХХ).

Комплекс маркетинговых коммуникаций в деятельности туристической организации (на примере ХХХХ).

Формирование фирменного стиля и положительного имиджа туристической организации (на примере ХХХХ).

Маркетинговые исследования в деятельности туристической организации (на примере ХХХХ).

деятельностью туристической организации (на примере ХХХХ).

Управление деятельностью туристической организации на этапе формирования туристического продукта (услуги) (на примере ХХХХ).

Управление деятельностью туристической организации на этапе продвижения туристического продукта (услуги) (на примере ХХХХ).

Управление деятельностью туристической организации на этапе реализации туристического продукта (услуги) (на примере ХХХХ).

Эффективность информационных технологий в деятельности туристической организации (на примере ХХХХ).

Управление качеством туристических услуг в деятельности туристической организации (на примере ХХХХ).

Экономическая эффективность деятельности туристической организации (на примере ХХХХ).

Менеджмент конфликтных ситуаций в деятельности туристической организации (на примере ХХХХ).

 

Өлкәннәр- алтын канат

У “Актаныш башлангыч мәктәп – балалар бакчасы”

 

 

 

 

 

 

 

Өлкәннәр – алтын канат”

(Өлкәннәр көненә багышланган күңел ачу конспекты)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тәрбияче Әгъләмова Филиза Нәҗип кызы

2015 ел

, ихтирамлы булырга өйрәтү.

 

 

Гаиләдә ямьсез эшләр белән әби- бабайларны борчырга ярамаганлыгы турындагы белемнәрен ныгыту.

 

.

 

музыка

 

“ Социаль- коммуникатив”, “Танып белү”, “Эстетик сәнгать”

Зал бәйрәмчә бизәлә. “Өлкәннәргә ихтирамлы булыйк!”, “Исәннәрнең кадерен белик”, “Әбекәй алтыным, минем иң якыным”. “Үзебезнең татар моңы” дигән халык көйләре яңгырый.

 

Алдан үткәрелгән эшләр:

— Өлкәннәр турында шигырьләр ятлау.

— Өлкәннәр турында җыр әзерләү.

, бию.

-Өлкәннәрнең яшь вакытындагы фотосурәтләреннән презентация эшләү. -Әбиләргә бүләк, рәхмәт хаты, чәй табыны әзерләү.

 

Ата-аналар белән эш:

-өй шартларында әби һәм бабайларның әти-әнисе турында сөйләшү;

-гаилә архивыннан фотосурәтләр алып килү.

-күргәзмә “Оста куллы әбием”.

 

  аудиоязма “Үзебезнең татар моңы”; әбиләрнең “Оста куллы әбием” күргәзмәсенә ясаган эшләре; интерактив такта.

 

 Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар! Ягымлы, сөйкемле әбиләребез, тырыш,уңган бабайларыбыз!Бүгенге кичәдә сезнең барлык кайгы-хәсрәтләрегезне, сызлануларыгызны оныттырып, күңелегез белән яшьлек елларыгызга кайтара алсак, без бик шат булыр идек.

Һәр җирдә бер хикмәт көтә

Бүген гади көн түгел

Бүген өлкәннәр бәйрәме

Шуңа шатлана күңел

Гел яхшыга өйрәтәсез

Тыңлыйбыз сезнең сүзне

Һәр эштә үрнәк сез безгә

Хөрмәт итәбез сезне.

Бәйрәмебезне зурлар һәм уртанчылар төркемендә тәрбияләнүче кызлар башкаруында нәфис гимнастика белән башлап җибәрәбез.

Рәхим итегез!

(Балалар кешенең яхшы сыйфатын чагыштыручы сүзләр әйтеп тупны бер-берсенә тапшыралар. Сүзләр кабатланырга тиеш түгел.)

 Менә ничек балалар әбиләрен ярата икән. Ә хәзер балалар башкаруында “Әбием-әбекәем” җыры башкарыла.

 

Яратам әбиемне

Сөйли ул көлә- көлә,

Укыганын да күрмим,

Миннән күберәк белә.

 

Аңламасам аңлата,

Татлы тел белән генә

Яхшы йөре, кеше бул

 

 

 Хөрмәтле әбиләребез, безнең сезгә багышланган шигырьләребез дә бар. Сөйләп китик әле.

 

Минем әби бик әйбәт,

Гел көлеп кенә тора.

әйтеп

тора.

 

Әбием һәркөн безгә

пешерә,

Сөйкемле сүзләре белән

Безнең күңелне күрә.

 

,

.

Безнең әбидән дә әйбәт

Кем бар икән дөньяда?

 

,

,

,

.

 

,

,

.

эзләргә.

 

Әби күзлеген кия,

ә.

,

өя-сөя.

 

.1 нче кечкенәләр башкаруында җырлы уен:“Кайда безнең кулларыбыз”.

Уртанчылар чыгышын карап үтәрбез. Алар башкаруында җыр: “Чыпчыклар”.

Бию:”Гөмбәләр”Рәхмәт! Булдырдыгыз. Балалар.

 

уенын уйнап алыйк әле. (Татарча бию көйләре яңгырый. Көй туктауга кемнәр “чыга алмый”, аларга җәза бирелә).

 

әле, ни өчен болай җыелыштыгыз?

көне үткәрә идек. Безнең бәйрәмебезгә рәхим ит, утырып ял итеп ал.

Әйдәгез әле, өлкәннәребез, сезне сынап карыйк.

(Алабуга)

(Бөгелмә)

(Аксубай)

(Чүл дөясен туйганчы эчертү өчен 250 л су кирәк)

-Мәкальне дәвам итәргә

Ат дагасыз булмый,

(ярасыз булмый)

Булдырдыгыз, ә хәзер сүзне нәни дусларыбызга бирик.

Биедек тә, җырладык та, көлдек тә, ә хәзер инде шигырьләрне сөйләвебезне дәвам итик.

 

,

.

,

әкләр.

 

Хәерле юл теләп каласыз.

Сез бит шундый сабыр һәм чыдам.

.

 

)

.

Мин — Шәвәли, шук малай.

Мин әбидән дә качтым.

.

Мин…

Тукта, тукта, Шәвәли, син безнең бүлмәгә каян килеп кердең? Нишләп йөрисең?

Мин әби белән бабайдан качып киткән идем, урманга килеп чыктым. Анда озын колаклы Куянны очраттым. Ул сезгә хат җибәрде. «Хатны алуга укысыннар»,- диде. Менә. (Тәрбиячегә конвертны тапшыра.)

.)

.

.

Аларны борчырга, хәтерләрен калдырырга ярамаганлыгын белмисеңмени син? Кая барасыңны әйтмичә, рөхсәтсез чыгып китеп, син якын кешеләреңне борчуга салгансың. Хәзер үк кире өеңә кайт, әбиең белән бабаңнан гафу үтен, йомшак, ягымлы сүзләр әйтеп юат, тынычландыр. Беркайчан да, ишетәсеңме, башка беркайчан да алай эшләмә. Аңладыңмы, Шәвәли?

Балалар, сез әби- бабаларыгызны тыңлагыз! Шәвәли кебек рөхсәтсез чыгып китә күрмәгез! Аларга булышыгыз, ягымлы сүзләрегез белән сөендерегез. Балалар, әби- бабайларның иң зур шатлыклары- сез- оныклар!

.)

тапмассың бит?

!

Балалар.

, Шәвәли!

сиңа!

!

Правда, правда! Врать не буду!

 

Я с бабушкой своею

Дружу давным давно

Она во всех затеях

Со мною заодно.

 

Зәңгәр күгемдә ал кояш

Сүнмәсен, балкып янсын.

Әбиләрнең нурлы йөзе

Гөл көләч булып калсын.

 

Тутырдык без тартмага

Өрек, йөзем алманы

та-

Буш урыннар калмады.

 

Әй сөенер дәү әни,

Килеп төшкәч күчтәнәч.

Кызык булыр ул аңа,

Алдан белеп көтмәгәч.

 

Ярдәме гел итеп тора

Якын кешеләргә дә.

Барына да дәү әни ул

Барлык кешеләргә дә.

 

Өйгә кайтсам, өй балкыган

Өйгә нур иңгән.

Ерак җирне якын итеп

Әбием килгән!

.

Әй, акыллы курчагым,

Йом күзеңне, бәлли-бәү,

Башка бер сүз дә дәшмим,

без икәү.

)

 Әлли-бәлли итәргә

Ал бишеге бар аның,

Алдына алып йоклатырга

.

 

Әлли-бәлли, бәүкәем,

Йом күзләрең, нәнкәем,

Рәхәт кенә тынычланып

Йоклап китәр бәбкәем.

 

 

Кызым, мин дә сине кечкенә чагыңда коляскага салып җырлап йоклата идем. Ә хәзер башыңнан сөеп, сыпырып матур сүзләр әйтеп кенә йоклатам. (Әби оныгын сөя). 

Ярый, сау булыгыз, балалар! Сезнең белән күңелле булды!Рәхмәт

 

Өлкәннәрнең яшь вакытындагы фотосурәтләреннән презентация карау).

Яшь вакытның гүзәл мизгелләрен

Искә алып, дуслар, тагын бер

Яңгыратыйк әле бу залларда

Кайтавазын яшьлек таңының.

Үтте инде яшь вакытлар дип

Уфтанырга, дуслар, ашыкмыйк

Сүнмәгән бит, бездә сүрелмәгән,

Җыр биюгә булган гашыйклык.

Безнең йөрәк әле һаманда яшь

Онытмадык матур көйләрне

Жырлыйк әле өзеп үзәкләрне,

Булсын дуслар сагынып сөйләрлек.

 Ә хәзер балалар башкаруында “Көзге моң” җырын тыңлап үтик.

 

Салкын җилләр исә

Тәрәзәгә чиртә

Сап-сары яфраклар

Җиргә очып төшә.

 

Сары яфрак белән

Безнең бакча тулган.

Кояш та елмаймый

Белмим, нәрсә булган.

 

 Әбиләребезнең чәчләренә чал төшкән саен, тормыш буразналары арткан саен аларның сөйкемлелеге арта гына бара. Гел шулай якты йөзле, тәмле сүзле булып, оныкларыгызны сөендереп, озак яшәгез!

тапшырыла. Балалар әбиләренә кулдан эшләнелгән бүләкләр тапшыра. Рәхмәт.

 

Сызламасын газиз җаннарыгыз,

.

ходай

улларыгыз

 

борчылмагыз

ул

яшәү-

ул.

 

Бәйрәм чәй табыны янында дәвам итә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлкәннәр көненә багышланган сценария

Учебно-тематическое планирование

по истории религий

10 класс

 

Тема

Кол-во

Характеристика

учащихся

или виды

учебной

Планируемые

результаты

освоения

Дом.

1.

религий – часть истории человечества

1

Вводный

Беседа

магизм, шаманизм, политеизм, язычество, монотеизм

Знать сущность религии; характеризовать причины возникновения религии; иметь общее представление о ранних формах религии; уметь объяснять значение религий в современном мире

2.

Религии древнего Средиземноморья (Египет, Древняя Греция, Древний Рим)

1

Комбиниро

ванный

Беседа

Пантеон

Знать религиозные воззрения в Древнем Египте, Риме и Греции, пантеон богов; оценивать их

3.

Суеверия среди нас

1

Комбиниро

ванный

 

 

16.

4.

Истоки христианства

1

Урок-практикум

, работа с терминами

, апостол, канон, евхаристия, апокриф

; делать выводы.

23.

5.

Христиане в период гонений

1

Комбинированный

Самостоятельная работа с текстом, беседа

мартиролог

, давать оценку гонениям христиан

30.

6.

вв.

1

Комбинированный

ресь, Вселенские соборы, патриарх, Отцы Церкви

Характеризовать влияние христианской империи на жизнь Церкви; знать сущность монашества; определять причины созывов Вселенских соборов

4.

Разделение христианских церквей

1

Комбинированный

работа с терминами

, легат

Называть и характеризовать основные причины разделения Христианских церквей

14.

5.

Поместные православные церкви

1

, работа в тетрадях

, митрополия

Составлять сравнительную таблицу; делать выводы.

21.

6.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Христианство на заре истории»

1

Контрольный

Контрольный зачет № 1

 

Обобщать события и явления; делать выводы

28.

ч.)

10/11

Вероучение православия. Храмы и святыни.

2

Урок изучения нового материала

Беседа,

дискуссия

, притвор

6

4.11

18.

11

.

Таинства православной церкви.

1

Урок-семинар

еседа,

Презентация, дискуссия, работа с терминами

,

25.

11

.

Богослужение и праздники.

2

Урок-практикум

с текстом, работа с терминами

двунадесятый праздник, великий праздник, Пасха Господня, Рождество Христово, Святки, Масленица, пост

7, с.46-52

2.12

9.12

15.

»

1

Контрольный

Контрольный зачет № 2

 

16.

12

.

Христианизация Европы и Русь

1

Комбинированный

Беседа,

дискуссия

 

Знать основные этапы христианизации Руси, характеризовать их

23.

.

Принятие христианства на Руси

1

Урок-презентация

Беседа

Требища

Характеризовать влияние христианства на развитие Руси; анализировать процесс принятия христианства князем Владимиром

9

 

13.

.

Начало русской святости и зарождение православной культуры. Киево-Печерский монастырь и зарождение монашества

1

семинар

Беседа, выступление учащихся

 

Уметь рассказывать о святых Древней Руси; знать представителей русского иночества, причины возникновения монастырей на Руси

20.

.

и Александр Невский

1

Урок-презентация

Беседа,

дискуссия

 

Давать оценку историческим личностям, характеризовать их вклад в развитие православия на Руси; делать устные сообщения о них

27.

.

Москва – православная столица. Сергий Радонежский.

1

Урок-практикум

Беседа, работа по учебнику

С.Радонежского

.

нестяжатели

1

анный

, работа с терминами

нестяжатели

нестяжателями

10.

.

Русская церковь при Иване Грозном. Учреждение патриаршества.

1

занятие по учебнику

Самостоятельная работа с текстом, беседа

, Стоглавый собор

Определять взаимоотношения светских и духовных властей; давать оценку введения патриаршества на Руси

10.

23.

Русская Церковь в XVII в. Смутное время и раскол. Старообрядчество

1

Комбинированный

 

аскол, старообрядчество

Определять роль Церкви в преодолении Смуты; знать причины конфликта патриарха Никона и царя; основные положения церковной реформы Никона

17.

24

»

1

Контрольный

Контрольный зачет № 3

 

Обобщать события и явления; делать выводы

24.

25.

Реформы Петра I и подчинение Церкви государству.

1

Медиаурок

Беседа, презентация

вятейший Синод, обер-прокурор

Уметь определять особенности Синодального периода в развитии православной церкви

26.

Русская церковь в эпоху империи

1

Комбинированный

Самостоятельная работа с текстом, беседа

Секуляризация, старчество

; уметь объяснять смысл старчества

27.

Церковь и общество

1

Комбинированный

Беседа

Религиозное возрождение

веке.

16.

28.

Православная церковь в революцию и Гражданскую войну (1917–1920).

1

Урок-презентация

Беседа, просмотр иллюстраций

 

Уметь сравнивать развитие процессов в разные исторические периоды; давать оценку деятельности патриарха Тихона в годы революции

21/22

23.

29.

и исповедники

1

Комбинированный

Беседа, дискуссия

 

веке

30.

Русская православная церковь в годы ВОВ

1

Урок-практикум

Самостоятельная работа с текстом, беседа

 

24

13.

31.

Русские патриархи

1

Урок-семинар

беседа

 

Уметь делать устные сообщения, участвовать в дискуссии; характеризовать современный этап в жизни Русской православной церкви

20.

32.

Церковная эмиграция

1

Комбинированный

Работа с терминами, беседа

собор

Сравнивать исторические явления.

27.

33.

»

1

Контроль

ный

Контрольный зачет № 4

 

Обобщать и систематизировать изученный материал.

34/35

Итоговое повторение

2

 

контрольный зачет № 5

 

 

11.

05

18.

 

 

Пищевые добавки. Любимая еда школьников.

Пищевые добавки — польза или вред?

Введение.

и других ингредиентов, называемых пищевыми добавками. Эти вещества используются в пищевой промышленности уже не одно десятилетие, но далеко не все знают, из чего они состоят и что скрывается за загадочными индексами, их обозначающими. А знать это необходимо — безвредные в регламентируемых количествах для здоровых людей, такие добавки могут оказаться вредны и даже опасны для аллергиков, детей и пожилых людей

В мировой торговле продовольствием господствует 5-6 транснациональных корпораций, диктующих цены и объемы поставок в различные страны, в том числе и в Россию. Известно, что одна и та же компания может производить три категории одного и того же продукта: 1-я — для внутреннего потребления, 2-я — для экспорта в другие государства, 3-я, с наихудшими качественными параметрами, — для вывоза в любые страны. И именно к этой последней категории относятся примерно 80 % продуктов питания, экспортируемых из Северной Америки и Западной Европы в Россию.

на Багамах и Кипре, Филиппинах и Мальте, в Пуэрто-Рико и Сенегале, Израиле и Марокко, Австралии и Кении, а также в Голландии, Германии, Швейцарии, Турции, ЮАР. На таких продуктах ставится специальная маркировка, которая указывается на то, что товар произведен с использованием опасных для здоровья консервантов.

А именно, консервировать, рафинировать, замораживать, коптить, вялить, жарить, стерилизовать, пастеризовать, сушить, разрыхлять, превращать в желе и студни, ароматизировать, подкрашивать, насыщать углекислым газом, смешивать в невероятных сочетаниях, каких никогда не встретишь в естественных условиях.

Сотни, тысячи тонн мяса, молока, зерна, круп, овощей, фруктов ежедневно перерабатываются на предприятиях пищевой промышленности. И на каждом этапе производство ставит свои, вполне определенные условия, а выполняют их конкретные вещества, пищевые добавки. Они улучшают качество сырья и конечного продукта, сроки и условия хранения, упрощают различные производственные процессы.

Как же в такой ситуации обезопасить школьников? Что нужно знать каждому, кто идет в магазин за продуктами? Каким продуктам питания отдавать предпочтение, а о каких забыть навсегда?

.

..

нашей работы — исследовать любимые продукты питания школьников на наличие в них опасных пищевых добавок.

В соответствии с целью мы поставили следующие задачи:

1) на основе анализа специализированной литературы установить, какие пищевые добавки являются вредными, и выявить их опасное воздействие на организм;

классов;

3) исследовать и классифицировать продукты питания на наличие в них опасных пищевых добавок;

4) сделать выводы о продуктах питания, употребляющих школьниками;

5) разработать памятку школьникам «Экологически грамотный потребитель».

исследования состоит в том, что в ней определяются понятие пищевых добавок и их роль в производстве продуктов питания.

определяется возможностью применения результатов исследования при составлении рационального меню школьников; на уроках, посвященных здоровому образу жизни, на классных часах и родительских собраниях.

По определению экспертов Всемирного организации здравоохранения (ВОЗ), пищевыми добавками называются натуральные или искусственно полученные вещества, которые специально вводятся в продукты питания, чтобы улучшить их потребительские свойства (вкус, цвет и аромат) и увеличить сроки их хранения.

и др. Помимо технологических достоинств они обладают еще и биологической ценностью.

пришли синтетические, полученные из каменного угля, нефти, газа и другого химического сырья.

этих целях используются методы биотехнологии — ферментация, белковые реакции, грибковые культуры. Например, с помощью ферментации получаются добавки, имитирующие различные запахи: свежих сливок, ветчины, различных специй, сыра и даже шашлычного дыма. Добавка с запахом дыма добавляется в шашлычный соус, копчености, мясные полуфабрикаты — именно она создает иллюзию приготовления этих продуктов на открытом огне. Добавки с запахом лука, укропа, бекона добавляют в чипсы, сухарики и снеки.

на прилавках магазинов ежегодно появляется около 10 000 новых продуктов питания. Ученые подсчитали, что, питаясь преимущественно переработанными на предприятиях продуктами, человек съедает за год от 2,5 до 3 кг в большинстве своем чуждых для организма веществ.

на продуктах питания

Пищевые добавки (их известно несколько сотен) – простой и дешевый способ придать продукту привлекательный вид и цвет, усилить вкус, а также продлить срок его хранения.

) в рамках Европейского сообщества принято обозначать наличие в продукте питания любых пищевых добавок, идентифицированных согласно Международной системе классификации (INS). По данной системе пищевые добавки делятся на группы по принципу действия. Группа определяется по первой цифре указанной после буквы E.

 

 

 

 

 

 

и другие вещества

 

По настоящему (а не официально) безвредными можно назвать лишь небольшое количество пищевых добавок, но даже их, врачи не рекомендуют употреблять детям до 5 лет.

фруктах, рыбных паштетах

), содержится в десертах, супах, бульонах, сухих напитках

Е504 — карбонат магния (разрыхлитель теста), может содержаться в сыре, жевательной резинке, пищевой соли

, сухофруктах, жевательной резинке без сахара

О вреде Е-добавок

относятся консерванты и антиокислители.

Так, консервант Е240 (формальдегид) может присутствовать в консервах (грибы, компоты, варенья, соки и т.д.)

Консерванты и стабилизаторы действуют сродни антибиотикам.

Много вредных добавок среди красителей. В частности, запрещены: Е121 (цитрусовый красный краситель) и Е123 (краситель амарант). Они обычно содержатся в сладкой газированной воде, сладостях, цветном мороженом.

Уже научно доказано, что все три добавки могут способствовать образованию злокачественных опухолей.

чаще представлены минеральными веществами, например: Е500 — сода пищевая (гидрокарбонат натрия); Е507 — соляная кислота; Е513 — серная кислота.

распространенных:

* Е252 — нитрат калия

рыбе, шпротах, консервированной сельди. Добавляют их и в твердые сыры, для предупреждения вспучивания.

.

Сахарозаменители

В последнее время все большую популярность приобретают различные заменители сахара, эти добавки обозначаются кодами

Е968 — ксилит

— перечисленные вещества, в разной степени, неблагоприятно воздействуют на печень.

.

:

Е 102; Е 104; Е 110; Е 120; Е 121; Е 122; Е 123; Е 124; Е 127; Е 128; Е 129; Е 131; Е 132; Е 133; Е 142; Е 151; Е 153; Е 154; Е 155; Е 173; Е 174; Е 175; Е 180;

Е 214; Е 215; Е 216; Е 217; Е 219; Е 226; Е 227; Е 230; Е 231; Е 233; Е 236; Е 237; Е 238; Е 239; Е 240; Е 249 … Е 252; Е 296; Е 320; Е 321; Е 620; Е 621; Е 627; Е 631; Е 635;

; Е 926; Е 951; Е 952; Е 954; Е 957.

считают опасными следующие добавки: Е102, Е110, Е120, Е124, Е127, Е129, Е155, Е180, Е201, Е220, Е222, Е223, Е224, Е228, Е233, Е242, Е270, Е400, Е401, Е402, Е403, Е404, Е405, Е501, Е502, Е503, Е620, Е636 и Е637

нам они до сих пор не запрещены.

Подозрительными названы добавки Е104, Е122, Е141, Е150, Е171, Е173, Е241 и Е477.

натрия (Е 211)

211 в пищу может привести к нарушениям в обмене веществ и вызвать рак.

(Е 951)

могут вызвать мигрень, сыпь на коже и ухудшение мозговой деятельности.

натрия (Е 621)

натрия придаёт блюду вкус и запах мяса (его добавляют в бульонные кубики для усиления вкуса). Если превысить норму (высыпать в чашку с лапшой несколько пакетиков) — можно отравиться. В Америке, в год случаются сотни тысяч подобных отравлений.

Списки из других источников

Запрещенные добавки:

952

637

Добавки, вредные для кожи:

E151 E160 E231 E232 E239 E951 E1105

добавки:

E131 E142 E153 E210 E211 E212 E213 E214 E215 E216 E219 E230 E240 E249 E252 E280 E281 E282 E283 E330 E954

Одни из самых опасных добавок:

E123 E510 E513 E527

вызывающие расстройство желудка:

E338 E339 E340 E341 E450 E451 E452 E453 E454 E461 E462 E463 E465 E466

Добавки, воздействующие на артериальное давление:

E154 E250 E251

Добавки, вызывающие сыпь:

E310 E311 E312 E907

Добавки вызывающие кишечные расстройства: E154 E343 E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E633 E634 E635

:

Опасные добавки: Вызывающие злокачественные опухоли: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152, Е210, Е211, Е213-217, Е240, Е330, Е447.

Вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта: Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407, Е450, Е461-466.

Аллергены: Е230, Е231, Е232, Е239, Е311-131.

Вызывающие болезни печени и почек: Е171-173, Е320-322.

С 1 марта 2005 года на отечественных пищевых предприятиях продуктов питания запрещено применение добавок – консервантов Е216 и Е217

запрещенные, вредные и допустимые.

Глава 2 Практическое исследование.

блоков:

Блок 1: анкетирование учащихся с целью выявления употребления школьниками продуктов питания, заменяющих второй завтрак.

Блок 2: сбор материала о наличии пищевых добавок в продуктах питания.

Блок 3: классификация пищевых добавок

2.1. Анкетирование учащихся с целью выявления употребления школьниками продуктов питания, заменяющих второй завтрак.

Результаты анкетирования показали, что ребята употребляют вместо второго завтрака следующие продукты:

– 10% опрошенных;

0,33 л – 15% опрошенных;

;

;

;

;

;

;

– 10% опрошенных;

– 15% опрошенных;

– 9% опрошенных.

нашего исследования.

2.2. Сбор материала о наличии пищевых добавок в продуктах питания.

Для проверки нашей гипотезы мы в течение трех месяцев собирали этикетки различных продуктов питания. Предпочтение отдавалось тем продуктам, которые употребляются в пищу школьниками чаще обычного. Этикетки от жевательных резинок, конфет, шоколада, напитков, масла, кетчупа и т.п. собирались, классифицировались по наличию различных пищевых добавок в них. Исследовались продукты питания как отечественного, так и импортного производства.

2.3. Исследование и классификация продуктов питания на наличие в них опасных пищевых добавок.

и их классификация на наличие пищевых добавок, оказывающих вредное влияние на организм человека.

Из таблицы 1. (см. приложение) видно, что в различных продуктах питания используются пищевые добавки, необходимые для придания продуктам привлекательного цвета, обеспечивающие длительное хранение, замедляющие процессы брожения и окисления.

В напитках очень высокое содержание красителей, которые являются опасными пищевыми добавками. Кроме того, напитки содержат большое количество консервантов и веществ, замедляющих окисление (порчу продукта). Букет этих пищевых добавок оказывает отрицательное влияние на организм человека при больших количествах употребляемых напитков, так как они угнетают желудочно-кишечный тракт и являются канцерогенами. Кроме того, некоторые из пищевых добавок до конца не изучены.

В исследуемом шоколаде содержание пищевых добавок минимально. Используется только антиокислитель, вызывающий угнетение желудочно-кишечного тракта. Необходимо ограничить потребление шоколада в разумных пределах.

Леденцовая карамель содержит большое разнообразие пищевых добавок, красителей, являющихся опасными. Кроме этого, в ней высоко содержание консервантов и антиокислителей. Воздействие на организм от желудочно-кишечных расстройств до накопления канцерогенов. Леденцовая карамель из-за высокого содержания пищевых добавок очень вредна для организма человека.

Жевательная резинка содержит большое количество пищевых добавок в качестве красителей и консервантов. Эти пищевые добавки являются опасными, канцерогенными, угнетающими желудочно-кишечный тракт и повышающими содержание холестерина в крови.

Конфеты содержат не очень большое количество вредных пищевых добавок. Но все равно отмечается присутствие красителей, являющихся опасными пищевыми добавками. Также присутствуют пищевые добавки, угнетающе действующие на желудочно-кишечный тракт.

показано вредное влияние пищевых добавок в продуктах питания на организм человека.

8% учащихся. Из них:

-330, выбрало 20% учащихся.

% учащихся.

-332 выбрало 19% учащихся.

— опасные продукты выбрало 9% учеников.

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась.

Заключение.

Изучение литературы показало, что использование пищевых добавок необходимо для изготовления продуктов питания. Однако для того, чтобы увеличить срок хранения и улучшить внешний вид производители, зачастую употребляют вредные и иногда запрещенные пищевые добавки.

Выводы, сделанные в конце теоретической части, и проведенное анкетирование дали нам возможность предположить, что часто школьники употребляют продукты, содержащие вредные пищевые добавки.

классов употребляют в пищу продукты, содержащие вредные добавки, что подтвердило нашу гипотезу.

Для того чтобы не подвергать свое здоровье опасности, желательно в пищу принимать продукты питания с минимальным содержанием пищевых добавок. При приобретении продуктов питания в магазинах необходимо знать, какие пищевые добавки являются вредными для организма человека, и стараться не покупать те продукты, на этикетках которых указаны эти добавки. Из проверенных продуктов самыми безопасными оказались шоколад и конфеты шоколадные.

мы предлагаем:

В торговых точках вывешивать перечень продуктов, где содержатся запрещенные добавки.

В средствах массовой информации рекламировать продукты отечественного производства.

Используемая литература

 

Экологическая безопасность и химические знания помогут сделать правильный выбор продуктов питания, образа жизни.

Одна из задач нашей работы звучала следующим образом: «составить памятку школьнику «Экологически-грамотный потребитель».

Имей с собой список запрещённых или вредных добавок.

Внимательней читать надписи на этикетках, состав и сроки хранения

Не покупай продукты с большим сроком хранения, указанным на этикетке, это признак того, что там много консервантов.

Очень красивые, яркие продукты с сильным запахом должны вас насторожить.

5.

мы предлагаем:

В торговых точках вывешивать перечень продуктов, где содержатся запрещенные добавки.

В средствах массовой информации рекламировать продукты отечественного производства.

Используемая литература

 

 

 

Литература:

. Москва, 1985г.

. Москва, 1987г.

. Москва, 1993г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.

продукты

индекс

Название добавки

Жевательные резинки

Е-322

-330

и

.

Канцерогены

содержание холестерина в крови.

0,33 л

Е-140

Е-322

Е-330

951

-330

Краситель

Ароматизатор

Лимонная кислота

аспартам

натрия

Канцерогены

лестерина в крови;

расстройство желудка, тошноту, проблемы с дыханием

Чипсы

Е-322

Е-211

Е-631,

 

Е-621

Ароматизатор

натрия

к использованию в детском питании,

— усилитель вкуса

(шоколадные конфетки)

Е-321

антиокислитель,

Сникерс

Е-312

антиокислитель,

ШОК

Е-321

антиокислитель,

Лимонад (газ вода)

Е-140

 

Е-322

Е-330

951

Е 211

Краситель

 

Ароматизатор

Лимонная кислота

аспартам

натрия

на желудочно-кишечный тракт.

Кириешки

,

Е-621

к использованию в детском питании,

 

— усилитель вкуса

Суп быстрого приготовления

Е-621

 

Е 211

 

-330

— усилитель вкуса

Ароматизатор

анцерогены

расстройство желудка, тошноту.

лестерина в крови;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индексов добавок.

 

Нарушают пищеварение